Projekt w sprawie wynagrodzeń na ścieżce legislacyjnej.


28 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

RCL_logo
Na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” został zamieszczony projekt z dnia 27 czerwca 2017 roku rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Projektowana nowelizacja przewiduje wzrost mnożników kwoty bazowej w odniesieniu do każdego ze stopni służbowych kuratorów oraz aplikantów kuratorskich o 0,03 procent kwoty bazowej. Projektodawca nadto zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. wynagrodzeń.

* * * * *

25 czerwca – Dzień Kuratora Sądowego w Polsce.


25 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

dzien_kuratora25 czerwca, to data, którą Krajowa Rada Kuratorów uchwałą nr 15 z dnia 18 czerwca 2011 roku ustanowiła Dniem Kuratora Sądowego w Polsce. Z tej okazji w dniu 20 czerwca odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów połączone z uroczystymi obchodami tego święta, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

Z tej okazji życzymy wszystkim Kuratorom Sądowym (zawodowym i społecznym) wielu sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy oraz poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji zawodowej.

* * * * *

Uroczyste XII posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów.


25 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

XIIKRKW ramach obchodów Dnia Kuratora Sądowego, w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 20 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste XII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji.

W spotkaniu uczestniczył Łukasz Piebiak- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Rafał Puchalski- Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Henryk Pawlaczyk- Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz zaproszeni goście: Antoni Szymański- Senator RP, przedstawiciele stowarzyszeń kuratorskich oraz zawodowi kuratorzy sądowi. Życzenia przekazała również Pani Minister Beata Kempa- szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która z uwagi na inne ważne obowiązki nie mogła tym razem uczestniczyć w uroczystości.

Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy kuratorskiej, Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” kuratorom zawodowym, szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej.

Medale Ministra Sprawiedliwości otrzymali:

więcej

* * * * *

Kuratorska Służba Sądowa w liczbach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.


23 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

KRK_statystykaW dniach 19-20 czerwca 2017r. odbyło się kolejne, XII już posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji. Podczas posiedzenia, Komisja ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów przedstawiła opracowanie ukazujące w kompleksowy sposób stan Kurateli sądowej w Polsce pt. Kuratorska Służba Sądowa w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2016 rok.

Zdaniem autorów tego opracowania dokument ten prezentuje ogólne warunki pracy, zawiera też szczegółowe informacje na temat ogólnego obciążenia kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych we wszystkich okręgach oraz przeciętnej przypadającej na każdy etat kuratorski lub osobę, pełniącą funkcję kuratora społecznego w danym okręgu.

W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim dane z roku 2016 oraz z roku 2014, co pozwoliło na prześledzenie zmian obciążenia w każdej z przedstawianych kategorii w okresie intensywnych zmian w kurateli jaka miała miejsce w ostatnich dwóch latach. Tam, gdzie było to uzasadnione, uwzględniliśmy również dane z wcześniejszych opracowań. Dzięki temu mogliśmy prześledzić trendy zmian w dłuższej perspektywie czasowej.

Ponadto autorzy mają nadzieję, że (…) przedstawione opracowanie będzie istotną pomocą zarówno dla kuratorów podejmujących różnego rodzaju działania na rzecz kurateli, jak i dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce, efektywnością obecnego systemu oraz wprowadzeniem ewentualnych zmian systemowych i organizacyjnych dotyczących kurateli sądowej.”

Z całym opracowaniem można zapoznać się tutaj.

 

* * * * *

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw


21 czerwca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

imagesW dniu 20 czerwca br.  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który precyzuje przepisy dotyczące w szczególności zlecania przez sąd kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi.

Projekt dotyczy m.in. wprowadzenia możliwości zlecania kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych nie tylko w toku rozpatrywania sprawy, ale także po wydaniu orzeczenia – dla sprawdzenia czy jest ono właściwie wykonywane.

Ponadto sprecyzowano możliwość zlecenia kuratorowi wywiadu środowiskowego zaraz po tym, gdy do sądu trafi niepokojąca wiadomość dotycząca sytuacji dziecka.

Projekt uwzględnia również zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, w których umożliwia się sądom zlecanie kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także w sprawach umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Przyjęty przez rząd projekt trafi teraz do Sejmu.

 

Więcej informacji na ten temat na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj

* * * * *

Następna strona »