Krajowa Rada Kuratorów


1 kwietnia 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: |

Uchwała Krajowej Rady Kuratorów z dnia 28 października 2002 roku

Regulamin Krajowej Rady Kuratorów

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych uchwala się zasady i tryb wykonywania zadań przez Krajową Radę Kuratorów.

§ 1. Krajowa Rada Kuratorów, zwana dalej „Radą”, realizuje swoje ustawowe zadania samorządu kuratorskiego poprzez:

 • - posiedzenia Rady,
 • - prace prezydium Rady,
 • - prace komisji Rady.

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby delegatów.

3. Rada zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.

§ 2.1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowanie jest tajne, jeżeli zażąda tego chociażby jeden z delegatów.
2. W sprawach dotyczących opiniowania aktów prawnych, zmiany regulaminu, występowania z inicjatywą legislacyjną oraz uchwalania i zmiany Kodeksu etyki kuratora sądowego wymagana jest uchwała przyjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.

§ 3. 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady i pracach komisji, o których mowa w § 9.
2. Delegat jest członkiem jednej wybranej komisji stałej.

§ 4.1.Prezydium zawiadamia delegata o posiedzeniu Rady oraz porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
2.Delegat może zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad, który niezwłocznie zostaje poddany pod głosowanie.

§ 5. 1.Prezydium Rady reprezentuje Krajową Radę Kuratorów w okresie pomiędzy posiedzeniami.
2.W sprawach dotyczących bieżącej działalności Rady, prezydium, za zgodą wszystkich jego członków, może podjąć niezbędną decyzję, którą Rada opiniuje na najbliższym posiedzeniu.

§ 6. 1. Przewodniczący Rady prowadzi jej posiedzenia i kieruje pracami prezydium Rady.
2. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy w szczególności:

 • - przedłożenie do podpisu listy delegatów,
 • - ustalenie liczby delegatów uczestniczących w posiedzeniu,
 • - powołanie 2 protokolantów, albo przeprowadzenie ich wyboru, jeżeli zgłoszono sprzeciw,
 • - przeprowadzenie głosowania nad uchwałą,
 • - ogłoszenie wyników głosowania nad uchwałą,
 • - przedłożenie do wglądu protokółu posiedzenia Rady na kolejnym posiedzeniu,
 • - przygotowanie porządku posiedzenia Rady,
 • - zwoływanie posiedzeń Rady i prezydium Rady,
 • - przygotowanie projektu decyzji, o której mowa w § 5 ust. 2,
 • - podpisywanie uchwał i innych dokumentów Rady.

§ 7. Zastępca przewodniczącego wykonuje obowiązki przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności.

§ 8. Sekretarz odpowiada za przygotowanie posiedzenia, organizację prac Rady, koordynowanie prac komisji i przechowywanie dokumentów Rady.

§ 9. 1. Do realizacji zadań wykonywanych przez Radę tworzy się następujące komisje stałe:

 • - komisję legislacyjno-prawną do przygotowania wykonywania zadań określonych w art.46 ust.1 pkt 3 ustawy o kuratorach sądowych,
 • - komisję etyki do opracowania projektu Kodeksu etyki kuratora sądowego oraz oceny przestrzegania zasad etycznych przez kuratorów,
 • - komisję monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami do przygotowania wykonywania zadań wynikających z art.46. ust.1 pkt 4 i 6 ustawy,
 • - komisję rozwoju i współpracy do przygotowania wykonywania zadań wynikających z art. 46 ust. 1 pkt 2, 5 i 9 ustawy,
 • - komisję rewizyjną do przygotowania wykonywania zadań zawartych w art.46 ust. 1 pkt 7 ustawy,

2. Nie tworzy się komisji, do pracy w której zgłosiło się mniej niż trzech delegatów.

3. Dla wykonywania zadań o szczególnym znaczeniu, a wynikających z uprawnień zawartych w art.46 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, mogą być tworzone komisje nadzwyczajne.

4. Komisja wybiera przewodniczącego i może wybrać sekretarza. O dokonanym wyborze komisja niezwłocznie informuje prezydium Rady protokołem podpisanym przez trzech członków komisji.

5. Komisja wyraża stanowisko w formie uchwały przyjętej według zasad określonych w § 2 ust.1 regulaminu.

§ 10. W posiedzeniach Rady i prezydium Rady oraz w posiedzeniach komisji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez ich przewodniczących.

§ 11. Zmiana regulaminu nastąpić może z inicjatywy komisji legislacyjno-prawnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby delegatów .

§ 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów: Andrzej Martuszewicz

* * * * *