Krajowa Rada Kuratorów


1 kwietnia 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: |

UCHWAŁA KRAJOWEJ RADY KURATORÓW z dnia 10 lutego 2015 roku
REGULAMIN KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych uchwala się zasady i tryb wykonywania zadań przez Krajową Radę Kuratorów.

§ 1.1. Krajowa Rada Kuratorów, zwana dalej „Radą”, realizuje swoje ustawowe zadania samorządu kuratorskiego poprzez:
1) posiedzenia Rady,
2) prace prezydium Rady,
3) prace komisji Rady,
4) działania delegatów,

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.
3. Do realizacji określonych zadań Rada, a w okresach pomiędzy posiedzeniami także Prezydium Rady, może upoważnić poszczególnych delegatów lub ekspertów. Upoważnienie może być cofnięte w każdym czasie.
4. Działania delegatów, podejmowane w reprezentowanym przez nich okręgu, nie wymagają upoważnienia przez Radę.
5. Kadencja Rady upływa po czterech latach od dnia pierwszego posiedzenia Rady tej kadencji.
6. Przewodniczący Rady nie dalej niż na trzydzieści dni przed upływem kadencji Rady, wyznacza termin pierwszego posiedzenia Rady kolejnej kadencji. Przepisy §1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7. W razie braku Prezydium posiedzeniom Rady przewodniczy i podpisuje w imieniu Rady pisma najstarszy służbą członek Rady.

§2.1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
2. W sprawach dotyczących opiniowania aktów prawnych, zmiany regulaminu, występowania z inicjatywą legislacyjną oraz uchwalania i zmiany Kodeksu etyki kuratora sądowego wymagana jest uchwała przyjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.
3. Głosowanie jest tajne, jeżeli zażąda tego chociażby jeden z delegatów.
4. Głosowanie tajne odbywa się według następujących zasad:
1) Oddanie głosu w głosowaniu tajnym polega na wrzuceniu karty do głosowania do urny wyborczej;
2) Delegat głosuje stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranej osoby lub przy wybranej odpowiedzi na zadane pytanie,
3) Za nieważny uznaje się głos jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska osoby kandydującej lub wybranej odpowiedzi, postawiono więcej niż jeden znak „X” a także jeżeli jest niemożliwe odczytanie glosowania;
4) Spośród delegatów wybiera się Komisję skrutacyjną w liczbie 3 członków która przygotowuje głosowanie i ustala wyniki głosowania tajnego wykonując następujące czynności:
a) wybiera ze swojego składu przewodniczącego,
b) przygotowuje karty do głosowania które oznacza pieczęcią Krajowej Rady Kuratorów i umieszcza na nich nazwiska osób kandydujących w porządku alfabetycznym lub żądane pytania z odpowiedziami ,
c) wydaje karty do głosowania według listy obecności na posiedzeniu,
d) Sporządza i podpisuje protokół zawierający dane dotyczące:

(1) liczby osób uprawnionych do głosowania,
(2) liczby osób którym wydano karty do głosowania,
(3) liczby oddanych głosów,
(4) liczby głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności,
(5) liczby głosów ważnych,
(6) liczby głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów lub poszczególne pytania z podziałem według odpowiedzi,

5)Komisja skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu protokół z załączonymi kartami do glosowania.

5. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być delegat który jest kandydatem.

§3.1. Delegat bierze czynny udział w posiedzeniach Rady i pracach komisji, o których mowa w §10.
2. Delegat jest członkiem co najmniej jednej wybranej komisji stałej.

§4.1. Prezydium zawiadamia delegata o posiedzeniu Rady oraz porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnych przypadkach termin ten może być skrócony.
2.Przewodniczący na początku posiedzenia przedstawia Radzie do zatwierdzenia projekt porządku obrad.
3. Delegat może zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad, który niezwłocznie zostaje poddany pod głosowanie.
4. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Do protokołu załącza się:

– listę obecności na posiedzeniu,
– uchwały podjęte na posiedzeniu

5.Protokół z załącznikami jest przesyłany członkom rady drogą elektroniczną w terminie do 30 dni od posiedzenia .
6.Do protokołu można złożyć uwagi drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia rozesłania. Zgłoszone uwagi stanowią załącznik do protokołu.

§5.1. Krajowa Rada Kuratorów w okresie pomiędzy posiedzeniami jest reprezentowana przez członków Prezydium. Przepis § 1.3 stosuje się odpowiednio.
2.Prezydium stanowią Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady. Pracami prezydium kieruje Przewodniczący Rady.
3.Członkowie Prezydium są wybierani i odwoływani w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. Jeżeli chociażby jeden z delegatów zażąda głosowania tajnego przepisy

§ 2.3 stosuje się odpowiednio.
4.Kandydatury na Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady wraz z rekomendacją może zgłosić każdy delegat uczestniczący w posiedzeniu;
5.Zgłoszony kandydat odpowiada na pytanie „czy wyraża zgodę na kandydowanie?”, każdemu kandydatowi przysługuje do 10 minut na prezentację;
6.Każdemu delegatowi uczestniczącemu w posiedzeniu przysługuje prawo do zadawania pytań kandydatom, zgłaszania uwag i wygłaszania opinii;
7.Do czasu ogłoszenia przez Przewodniczącego zamknięcia listy kandydatów każda ze zgłoszonych osób może wycofać swoją kandydaturę;
8.Głosowanie w sprawie odwołania Prezydium lub poszczególnych jego członków odbywa się , na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów. W przypadku złożenia wniosku o odwołanie Przewodniczący wyznacza posiedzenie w terminie do 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. Jeżeli kolejny wniosek o odwołanie jest oparty na tych samych podstawach faktycznych, pozostawia się go bez rozpoznania.
9.W sprawach dotyczących bieżącej działalności Rady, prezydium za zgodą przynajmniej dwóch członków, może podjąć decyzję, którą Rada opiniuje na najbliższym posiedzeniu.
10.Przewodniczący Rady, a także pozostali członkowie prezydium, są uprawnieni do przedstawiania stanowiska Rady w kontaktach z mediami.
11.Członkowie Prezydium nie mogą pełnić funkcji w komisjach stałych.

§6.1. Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenia, kieruje pracami Rady, koordynuje i inicjuje jej działania.
2. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1. kierowanie pracami Rady i prezydium
2. reprezentowanie Rady w okresie pomiędzy posiedzeniami
3. przygotowanie projektu decyzji, o której mowa w §5.9.
4. podpisywanie uchwał i innych dokumentów Rady.
5. zwoływanie posiedzeń Rady i prezydium Rady,
6. przygotowanie porządku posiedzenia Rady,
7. przedłożenie do podpisu listy delegatów,
8. ustalenie liczby delegatów uczestniczących w posiedzeniu,
9. powołanie dwóch protokolantów, albo przeprowadzenie ich wyboru, jeżeli zgłoszono sprzeciw,
10. przeprowadzenie głosowania nad uchwałą,
11. ogłoszenie wyników głosowania nad uchwałą,
12. przekazanie do wiadomości delegatom protokółu posiedzenia Rady, nie później niż w terminie do 30 dni od ostatniego dnia posiedzenia.
13. Składanie sprawozdania z prac Prezydium, ekspertów i wyznaczonych delegatów pomiędzy posiedzeniami Rady;
14. Przedłożenie na pierwszym w roku kalendarzowym posiedzeniu Rady sprawozdania z pracy prezydium o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 8 ustawy o kuratorach sądowych.

§7. Zastępca przewodniczącego wykonuje obowiązki przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności.

§8. Sekretarz odpowiada za przygotowanie posiedzenia, organizację prac Rady i komisji, a także przechowywanie dokumentów Rady.

§9.1. Dla realizacji zadań o charakterze medialnym Rada może także powołać rzeczników prasowych, w liczbie nie przekraczającej dwóch.
2. Rzecznik prasowy jest powoływany i odwoływany w głosowaniu, zwykłą większością głosów w obecności połowy ogólnej liczby delegatów.
3. Działania rzecznika mają na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku kuratorskiej służby sądowej, szczególnie poprzez inicjowanie kontaktów z mediami i propagowanie informacji o działaniach służby.
4. Rzecznik prasowy uzgadnia zakres wystąpień i prezentowanych treści z prezydium Rady. W sprawach pilnych uzgodnienia przeprowadzone są z przewodniczącym Rady.

§10.1. Do realizacji zadań wykonywanych przez Radę tworzy się następujące komisje stałe:
1. komisję legislacyjno-prawną do wykonywania zadań, w szczególności określonych w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o kuratorach sądowych
2. komisję etyki i spraw dyscyplinarnych do oceny przestrzegania zasad etycznych przez kuratorów, oraz standardów postępowania w prowadzeniu postępowań
dyscyplinarnych;
3. komisję monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami w szczególności do wykonywania zadań wynikających z art. 46. ust.1 pkt. 4 i 6 ustawy o kuratorach sądowych,
4. komisję rozwoju i współpracy do wykonywania zadań, w szczególności wynikających z art. 46 ust. 1 pkt 2, 5 i 9 ustawy o kuratorach sądowych,
2. Komisja stała nie realizuje swoich zadań jeżeli do jej prac nie zgłosi się co najmniej 3 delegatów.
3. Dla wykonywania zadań o szczególnym znaczeniu, wynikających z uprawnień zawartych w art. 46 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, mogą być tworzone komisje nadzwyczajne.
4.Powołanie komisji innej niż wymieniona w § 10.1 następuje uchwałą Krajowej Rady Kuratorów na wniosek co najmniej 3 delegatów.
5. Komisja wybiera przewodniczącego, a także może wybrać jego zastępców i sekretarza. O dokonanym wyborze komisja niezwłocznie informuje prezydium Rady protokołem podpisanym przez trzech członków komisji. Przepisy §9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6. Komisja wyraża stanowisko w formie uchwały przyjętej według zasad określonych w §2 ust. 1 regulaminu.

§11.1. W posiedzeniach Rady i jej Prezydium, a także w posiedzeniach komisji mogą brać udział z głosem doradczym eksperci. Do zaproszenia ekspertów są także uprawnieni przewodniczący organów kolegialnych Rady.
2. Eksperci są powoływani za ich zgodą przez Radę na podstawie uchwały, podjętej na zasadach ogólnych na czas trwania kadencji Rady. Ekspert może zostać odwołany z pełnionej funkcji w trakcie kadencji na mocy uchwały Rady.
3.Zakres obowiązków i uprawnień eksperta określa uchwała o jego powołaniu lub decyzja Prezydium podlegająca zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady.
4. Do zgłoszenia kandydatury osoby do pełnienia funkcji eksperta jest uprawniony każdy z delegatów.
5. Na zaproszenie Prezydium Rady w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady i komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby. Prawo zaproszenia innych osób do udziału w pracach komisji, przysługuje także Przewodniczącym komisji.
6. Krajowa Rada Kuratorów prowadzi listę ekspertów.

§12. Zmiana regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej 1/3 liczby delegatów lub Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.

§13. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Traci moc Regulamin z 06 maja 2004 roku.

 

Regulamin Krajowej Rady Kuratorów

* * * * *