II Kongres Kuratorski – zapowiedź


17 sierpnia 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: |

logo_IIKongresKrajowa Rada Kuratorów ma zaszczyt poinformować, że pod patronatem honorowym Pana Marka Biernackiego- Ministra Sprawiedliwości RP i we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, a także stowarzyszeniami kuratorskimi organizuje II Kongres Kuratorski pod hasłem: „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”. Wydarzenie to planowane jest na 25-26 września 2014 roku w Warszawie. Poniżej odezwa Przewodniczącego KRK Henryka Pawlaczyka do kuratorów sądowych w Polsce.

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy,

W 95 rocznicę powołania opiekunów społecznych przy sądach dla nieletnich- protoplastów kuratorów sądowych i w 25 rocznicę odrodzenia niepodległej Polski, Krajowa Rada Kuratorów przy wsparciu całego środowiska kuratorskiego, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i stowarzyszeniami kuratorskimi organizuje II Kongres Kuratorski pod hasłem Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania. Honorowy patronat nad tym wydarzenie, które odbędzie się w dniach 25- 26 września 2014 roku w Warszawie, objął Pan Marek Biernacki- Minister Sprawiedliwości.

Wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, a także w obliczu projektowanych zmian ustawy o kuratorach sądowych i prawa karnego, konieczne staje się zorganizowanie debaty naukowej teoretyków i praktyków resocjalizacji oraz prawa karnego z przedstawicielami władz państwa, resortu i samorządów. Projektowane zmiany zwiększające udział nieizolacyjnych środków karania i probacji niewątpliwie wpłyną na zmianę modelu ustrojowego i struktury organizacyjnej kuratorskiej służby sądowej, jej misji społecznej i roli kuratorów w wymiarze sprawiedliwości. Już obecnie dostrzegalne staje się odchodzenie od pryncypiów ustawy o kuratorach sądowych: wychowania, resocjalizacji, wspierania, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zastępuje się je rozbudowanym systemem kontroli, restrykcyjnego egzekwowania kar i obowiązków połączonych ze zbiurokratyzowanymi procedurami. Prowadzi to do podważenia podstawowego sensu zadań wykonywanych przez służby probacyjnej, idei „pomocy do samopomocy”. Nie służy też uruchomieniu pozytywnych zasobów u osób wchodzących w konflikt z prawem, które ułatwiłyby im realizowanie swoich pragnień z jednoczesnym poszanowaniem dla obowiązujących norm prawnych. Kontrola nie jest najważniejszym elementem misji społecznej i funkcji kuratorskiej służby sądowej w wymiarze sprawiedliwości.

Podczas kongresu zamierzamy podjąć rozważania nad tymi zagadnieniami, kluczowymi z punktu widzenia kuratorskiej służby sądowej. Analizować będziemy metody i narzędzi pracy, model przygotowywania do zawodu i doskonalenia zawodowego, także w kontekście rentowności działalności kuratorów sądowych. Do udziału w debacie zaprosiliśmy uznane autorytety naukowe w dziedzinie resocjalizacji i prawa z Warszawy, Poznania, Krakowa i Wrocławia. Zaproszenia skierowaliśmy także do najważniejszych władz i urzędów w kraju, tak aby mogły one kompleksowo zapoznać się z materią, która niedługo stanie się przedmiotem ich decyzji podczas prac parlamentarnych.

Zaproszeni do udziału w tym spotkaniu przedstawiciele świata nauki, polityki i wymiaru sprawiedliwości gwarantują wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia. Będzie to okazja do dyskusji na temat racjonalnych rozwiązań organizacyjnych, dostosowanych do nich nowoczesnych metod pracy i profesjonalnych narzędzi diagnostycznych. Jesteśmy przekonani, że konstruktywna debata będzie służyć dobru wspólnemu społeczeństwa obywatelskiego, okaże się pożyteczna dla wymiaru sprawiedliwości i osób poddanych jego oddziaływaniom, ale także dla Kuratorskiej Służby Sądowej, która jest integralnym elementem tego społeczeństwa.

Chcielibyśmy, ażeby Kongres stał się przyczynkiem do zmiany stereotypowego wizerunku kuratora kreowanego w odbiorze społecznym, między innymi za sprawą medialnie nagłaśnianych sytuacji często połączonych z pochopną i powierzchowną oceną naszej grupy zawodowej. Żywimy przekonanie, że można to osiągnąć- z naszym udziałem i za naszą sprawą. Dlatego też, planujemy zaproszenie około 200- 250 kuratorów zawodowych i pracowników naukowych, kierując je w sposób szczególnych do tych spośród nas, którzy pracę kuratora łączą ze służbą nauce, zainteresowaniami badawczymi z zakresu polityki karnej państwa, kar nieizolacyjnych i szeroko rozumianej probacji. Jesteśmy przekonani, że Kongres stanowi odpowiednie forum dla zaprezentowana osiągnięć i sukcesów kuratorów, ale także do refleksji nad ich problemami i porażkami. Dlatego prosimy o kontakt wszystkich (!) kuratorów ze stopniem naukowym, wskazanie obszarów ich zainteresowań badawczych, przedmiotu pracy naukowej i danych do kontaktowych.

Zwracamy się do Państwa o życzliwość dla tego przedsięwzięcia i rozpropagowanie go wśród zainteresowanych osób. Chcemy zapewnić możliwość udziału w kongresie kuratorom zawodowym ze wszystkich okręgów w Polsce.

Krajowa Rada Kuratorów nie posiada osobowości prawnej, stąd obsługę finansową II Kongresu Kuratorskiego prowadzi Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”. W celu dostosowania oferty do Państwa możliwości i oczekiwań możliwych opracowanych zostało kilka wariantów zróżnicowanych pod względem zaangażowania środków materialnych (szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w dołączonym Komunikacie dotyczącym spraw organizacyjnych).

Krajowa Rada Kuratorów zwróci się do prezesów sądów rejonowych i okręgowych, w których pracują kuratorzy zainteresowani udziałem w kongresie o pokrycie w całości lub w części opłaty konferencyjnej.

Z kuratorskim pozdrowieniem,

w imieniu Komitetu organizacyjnego

PRZEWODNICZĄCY

Krajowej Rady Kuratorów

Henryk Pawlaczyk

 

Nasi sponsorzy:

transcom-2

TransCom International, firma specjalizująca się w sprzedaży, serwisie i wzorcowaniu urządzeń kontrolno-pomiarowych służących do identyfikacji środków odurzających takich jak alkohol i narkotyki celem zapewnienia właściwej pracy służb bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem obywateli.

zeto_logo

Zeto Świdnica, firma IT makroregionu wałbrzyskiego, działająca na rynku informatycznym od 1973 roku. Twórca m.in. Systemu Kurator do obsługi informatycznej ZKSS ds. karnych oraz rodzinnych i nieletnich.

 


 

-> Jak dojechać. Informacje logistyczne.

-> Informacje o zakwaterowaniu.

* * * * *