Wnioski oraz rekomendacje.


11 listopada 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: |

Zorganizowana w dniu 10 maja 2012 roku konferencja Ośrodki kuratorskie – szansa na resocjalizację nieletnich w środowisku lokalnym, stała się inspiracją do sformułowania wniosków oraz opracowania rekomendacji, które będą miały znaczenie przy realizacji zadań związanych z rozwojem ośrodków kuratorskich w całej Polsce. Na podstawie wygłoszonych podczas konferencji referatów oraz dyskusji, Zespół Rekomendacyjny pod przewodnictwem prof. dra hab. Marka Konopczyńskiego – Rektora PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie, sporządził następujące postulaty:

 • Zespół postuluje aby w szerokim zakresie wykorzystywać środek wychowawczy w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego, ze względu na to, że stosowany jest najczęściej, gdy nieletni pochodzi z rodziny niewydolnej wychowawczo. W ośrodku kuratorskim, kurator wykonujący swoje obowiązki, sprawuje opiekę nad nieletnim w ciągu tygodnia. Nieletni otrzymuje dożywianie, pomoc w nauce, może właściwie spędzić wolny czas, dlatego środek ten jest tak ważny w katalogu środków wychowawczych.
 • Należy wzmacniać współpracę ośrodków kuratorskich z organizacjami pozarządowymi.
 • Zespół Rekomendacyjny postuluje również aby wprowadzać do programów szkoleń sędziów zagadnienia dotyczące funkcjonowania i metodyki pracy kuratorów sądowych oraz organizować wspólne szkolenia.
 • Uczestnicy konferencji proponują aby rozszerzać stosowanie mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich, ponadto przeprowadzić pilotażowy program mediacji po wydaniu orzeczenia.
 • Zwracają również uwagę na istnienie potrzeby prowadzenia wielokierunkowych programów badawczych poszukujących nowych metod resocjalizacji i pracy z nieletnim w ośrodku kuratorskim.
 • Zespół Rekomendacyjny postuluje stosowanie w pracy wychowawczo – resocjalizacyjnej metod twórczej resocjalizacji.
 • Zaleca dążenie do zmniejszenia czynności administracyjnych wykonywanych przez kierowników i wychowawców ośrodków na rzecz wprowadzenia pomiaru efektywności oddziaływań wychowawczo – resocjalizujących realizowanych przez kuratorów sądowych. Rzeczywisty pomiar winien dotyczyć nie tyle sfery sprawozdawczo – administracyjnej, ale przede wszystkim realnych dokonań socjalizacyjno – wychowawczych potwierdzonych przez realne sukcesy społeczne i indywidualne podopiecznych. Podkreślić należy oddalenie w czasie efektywności pracy kuratorów rodzinnych z nieletnimi.
 • Sugeruje także konieczność dokonania zmian legislacyjnych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. nr 120 poz. 1294) mających na celu dostosowanie zapisów do rzeczywistości społecznej, m. in.

– § 5 ust 2 – proponuje usunąć zapis „w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie”. Kierownicy i wychowawcy ośrodków kuratorskich współpracują przede wszystkim z jednostkami samorządu terytorialnego, OPS, GKRPA, OIK, domami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, świetlicami środowiskowymi. Wobec braku uczestników kierowanych na podstawie orzeczeń w sprawach opiekuńczych, nie ma przesłanek do współpracy z PCPR. Zadania PCPR w ramach ustawy o pomocy społecznej, nie przewidują współpracy z ośrodkami kuratorskimi.
– § 8 ust 1 – postuluje aby usunąć zapis „rodzinni”, § 10 ust 1 – usunąć zapis „rodzinnemu, § 12 ust 1 – usunąć zapis „rodzinnemu”. Kuratorzy sądowi odbywają aplikację kuratorską w obu pionach (rodzinnym i dla dorosłych), a więc są przygotowani do pracy w ośrodkach kuratorskich bez względu na zespół, w którym wykonują swoje obowiązki.
– § 9 ust 1 – postuluje aby usunąć zapis „jeżeli w okresie zawieszenia uczestnicy zostaną skierowani do innego ośrodka, położonego w obszarze właściwości sądu rejonowego, przy którym działa ośrodek”. Zauważa się brak możliwości kierowania do innego ośrodka kuratorskiego w obszarze właściwości sądu rejonowego w razie zawieszenia jego funkcjonowania. Wiąże się to przede wszystkim z trudnościami związanymi z dojazdem, transportem i jego kosztem, a także najczęściej braku takiej placówki we właściwości tego samego sądu rejonowego.

 • Proponuje również rozważenie możliwości kierowania nieletniego (także małoletniego z rodziny dysfunkcyjnej, małoletniego zagrożonego demoralizacją), czy też jego udziału w zajęciach na podstawie wniosku kuratora sądowego lub dyrektora szkoły, a później dopiero postanowienia sądu. Znane są przypadki przychodzenia do ośrodka młodzieży nie kierowanej tam przez sąd, co świadczyłoby o tym, że ośrodki stanowią pewien rodzaj instytucji wsparcia dla dzieci i młodzieży. Rozwiązanie takie korespondowałoby z profilaktyczną funkcją ośrodka. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce przyłącza się zwłaszcza do propozycji uregulowania możliwości objęcia opieką wychowawczą w ramach ośrodków małoletnich z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności rodzeństwa nieletniego, uczestnika zajęć.
 • Zauważa konieczność prowadzenia permanentnej działalności informacyjnej, mającej na celu przekonanie społeczeństwa do stosowania tego środka wychowawczego oraz uzyskania wsparcia społeczności lokalnych przy jego wykonywaniu.
 • Na IX posiedzeniu III kadencji KRK zaproponowano kontynuowanie i rozwijanie w apelacjach idei konferencji dotyczących ośrodków kuratorskich.

Uczestnicy konferencji pragną wyrazić podziękowanie Ministrowi Sprawiedliwości oraz podległym mu służbom za udział w niej. Ponadto dziękują PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz Krajowej Radzie Kuratorów a także przedstawicielom świata nauki za jej współorganizowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są TUTAJ

* * * * *