Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy


7 lutego 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

WDzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. pod pozycją 167 w dniu 04.02.2020 r. opublikowano:

Obwieszczenie Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kuratorach sądowych.

W/w dokument można pobrać klikając w poniższy link:

Obwieszczenie

* * * * *

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru pouczenia związanego z dozorem elektronicznym.


19 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

Dz.U

W Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 847 zostało ogłoszone w dniu 19 czerwca rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43k § 8 Kodeksu karnego wykonawczego. Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku doręczania skazanemu pouczenia na piśmie ma za zadanie wzmocnić ochronę praw skazanego w porównaniu do obecnego jeszcze stanu prawnego. Nowa regulacja z art. 43k k.k.w., zastąpi z dniem 1 lipca 2015 roku, dotychczasowe rozwiązanie, stosowane na gruncie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, gdzie do odpowiedniego pouczenia skazanego zobowiązany był sąd penitencjarny.

* * * * *

Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43c § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.


12 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Niezbędnik |

Dz.U

W Dzienniku Ustaw z 2015 roku pod pozycją 773 zostało ogłoszone w dniu 10 czerwca rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku, a potrzeba jego wydania wyniknęła z nowelizacji k.k.w. przeprowadzonej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta wprowadza kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z systemem dozoru elektronicznego, a skutkiem wejścia jej w życie jest m.in. to, że obowiązująca jeszcze ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego utraci swoją moc w pierwszym dniu lipca br.

* * * * *

Stres w pracy kuratora sądowego.


8 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie,Literatura,Niezbędnik |

Łukasz_Wirkus_PLAKAT

Oficyna Wydawnicza „Impuls” proponuje najnowszą książkę Łukasza Wirkusa- Stres w pracy kuratora sądowego, nie będąca niczym innym, jak próbą przedstawienia rozmiaru realnych kosztów zdrowotnych ponoszonych codziennie przez kuratorów sądowych w Polsce w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi oraz postulatem zmiany dysfunkcji organizacyjnych w środowisku pracy.

Praca kuratora sądowego obarczona jest dużym ładunkiem stresu związanego z bagażem doświadczeń, gromadzonym poprzez kontakt z osobami podlegającymi kurateli, a także z warunkami pracy i wymaganiami zawodowymi, jakie się stawia kuratorom. Monografia porusza niewątpliwie bardzo ważny nie tylko od strony poznawczej, ale przede wszystkim aplikacyjnej, problem badawczy, ponieważ wciąż brakuje zarówno rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych dotyczących problematyki kurateli sądowej. Warto także podkreślić wagę społeczną omawianego zagadnienia. W sytuacjach trudnych bowiem, jak pokazuje życie, społeczeństwo, a czasem nawet psycholodzy czy pedagodzy wykazują zupełny brak wiedzy na temat pracy kuratora, niejednokrotnie kreując mylny obraz tej grupy zawodowej.

POLECAMY -> Łukasz Wirkus- Stres w pracy kuratora sądowego

* * * * *

Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz. Wydanie drugie.


19 sierpnia 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura,Niezbędnik |

okladkakomentarzjedynakstasiakNakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazało się 2. wydanie Komentarza do ustawy o kuratorach sądowych, autorstwa Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

Drugie wydanie publikacji zostało uaktualnione i uwzględnia dokonane w ciągu ostatnich kilku lat nowelizacje komentowanej ustawy oraz innych ustaw, które wpływają na zakres zadań kuratorów sądowych, m.in. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy Kodeks karny wykonawczy. Ponadto podejmuje także próbę udzielenia odpowiedzi na wątpliwości i problemy związane ze stosowaniem ustawy o kuratorach sądowych, które ujawniły się od czasu jego pierwszego wydania komentarza. Stan prawny datowany jest na 15 lipca 2014 roku.

Okładka   Wstęp   Spis treści

* * * * *

Następna strona »