Komunikat- dzień 1 (15 czerwca 2009 roku)


16 czerwca 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: |

W dniu dzisiejszym od wczesnych godzin porannych do Ośrodka Służby Więziennicznej „Posejdon” w Ustce, ze wszystkich stron kraju, jak również z zagranicy, zaczęli przyjeżdżać uczestnicy I Kongresu Kuratorskiego.

Punktualnie, o godzinie 14:30 w Sali Konferencyjnej prowadzący obrady Antoni Szymański serdecznie powitał organizatorów I Kongresu Kuratorskiego:

 • Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, reprezentującego Ministerstow Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej
 • Pana Andrzeja Martuszewicza, reprezentującego Krajową Radę Kuratorów
 • Pana generała Pawła Nasiłkowskiego, reprezentującego Służbę Więzienną
 • Pana Krzysztofa Stasiaka, reprezentującego Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych
 • Panią Jadwigę Kulmatycką, reprezentującą Ośrodek Służby Więzienniczej „Posejdon” w Ustce
 • .

  Następnie Pan Antoni Szymański poprosił o głos Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego- Wiceministra Sprawiedliwości RP, który dokonał oficjalnego otwarcia I Kongresu Kuratorskiego w Ustce, którego motywem przewodnim jest „Jubileusz 90- lecia kurateli sądowej w Polsce- tradycja, teraźniejszość, przyszłość”.

  W pierwszych słowach swego wystąpienia, Pan Krzysztof Kwiatkowski złożył podziękowania kuratorom sądowym za sumienne i rzetelne wykonywanie spoczywajacych na nich obowiązków. Podkreślił również, iż widzi konieczność częstych spotkań z przedstawicielami tej grupy zawodowej, wskazując iż spotkanie takie uprzednio odbyło się z kuratorami zawodowymi okręgu poznańskiego, a w dniu dzisiejszym spotkał się on z zespołami kuratorskiej służby sądowej okręgu słupskiego. Pan Wiceminister Sprawiedliwości nawiązał również do uczestnictwa w X Posiedzeniu Krajowej Rady Kuratorów II kadencji, powtarzając złożoną wówczas deklarację wszechstronnej współpracy ze środowiskiem kuratorskim (zasygnalizował, że w programie zajęć Krajowej Szkoły Sądu i Prokuratury uwzględnione zostaną zagadnienia, dotyczace zasad współpracy z kuratorami sądowymi).

  Pan Krzysztof Kwiatkowski przedstawił też priorytetowe, a zarazem nadrzędne cele Ministerstwa Sprawiedliwości RP, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom, poprzez ograniczenie zjawiska powrotności do przestępstwa, oraz wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania i zapobiegania zjawiska przemocy w rodzinie. Tym celom podporządkowane zostaną również prace, dotyczące projektu zmian Ustawy o kuratorach sądowych, które obecnie są realizowane na etapie koncepcyjnym. Przewiduje się, iż na wczesnym etapie prac nad projektem tej ustawy przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje ze środowiskiem kuratorskim. Aktualnie, przygotowany został już projekt zmiany Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków zawodowych kuratorów sądowych. Na zakończenie swego wystąpienia Pan Krzysztof Kwiatkowski złożył podziękowania Panu Andrzejowi Martuszewiczowi- Przewodniczącemu Krajowej Rady Kuratorów, oraz całej Krajowej Radzie Kuratorów za dotychczasową, konstruktywną współpracę z przedstawicielami resortu sprawiedliwości.

  Głos zabrał Pan Andrzej Martuszewicz- Przwodniczący Krajowej Rady Kuratorów, który w imieniu organizatorów kongresu przywitał serdecznie przybyłych gości (dla potrzeb niniejszej publikacji goście wymienieni są w kolejności alfabetycznej):

 • Pana Marka Atkinson– Harris County Criminal Court Low (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
 • Panią dr Elżbietę Bielecką– Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pana Wiesława Byczkowskiego– Zarząd Województwa Pomorskiego
 • Panią dr Hannę Bzdak– Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
 • Panią podpułkownik Jadwigę Cegielską– Forum Penitencjarne, Przegląd Więziennictwa Polskiego
 • Pana Krzysztofa Ciemnoczołowskiego– Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku
 • Pana Roberta Cotteral- Senior probation officer (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii)
 • Pana majora Janusza Damrata– Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem
 • Pana Dariusza Dumanowskiego– Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku
 • Pana Tadeusza Gackowskiego– Prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”
 • Pana Henry Nowrota– Area Menager Community Offender Services Liverpool District Office (Australia)
 • Panią Beatę Kempę– Posła Sejmu RP, Wiceprzewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
 • Panią Margaretę Kępińską- Jacobsen– The Danish Hlesinki Kommitte for Human Rights (Dania)
 • Pana Macieja Kobylińskiego– Prezydenta Miasta Słupska
 • Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego– Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Panią podpułkownik Jadwigę Kulmatycką– Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „Posejdon” w Ustce
 • Pana profesora dr hab. Stefana Lelentala- Uniwersytet Łódzki
 • Pana Edwarda Lorysia– Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji
 • Pana Dariusza Malaka– Wizytatora ds. Penitencjarnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
 • Pana dr Marka Marczewskiego– Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Pana Marka Markiewicza– mecenasa
 • Pana Zbigniewa Merchela– przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa
 • Pana generała Pawła Nasiłowskiego– Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • Pana pułkownika Krzysztofa Olkowicza– Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie
 • Panią profesor dr hab. Krystynę Ostrowską– Uniwersytet Warszawski
 • Panią Agatę Pilarską- Jakubczak– forum penitencjarne
 • Panią doc. dr Katarzynę Sawicką– Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Panią Barbarę Sędłak– Kancelaria Prezydenta RP, konsultanta ds. społecznych
 • Panią Ewę Snopek– Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 • Pana profesora dr. hab. Teodora Szymańskiego– Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pana dr hab. Jarosława Utrata- Mileckiego– Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pana pułkownika Marka Wójtowicza– Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku
 • Pana Jana Zaborowskiego– Wojewodę Pomorskiego
 • Pana dr Janusza Zagórskiego– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Pana Romana Zielonkę– streetworker, specjalistę ds. prewencji (Niemcy)
 • Pana Sławomira Ziemianowicza– Starostę Słupskiego.
 • Pan Przewodniczący powitał również serdecznie pozostałych uczestników kongresu, aby następnie oddać głos prowadzącemu obrady Panu Antoniemu Szymańskiemu. Pan Antoni Szymański przekazał informację, iż przy okazji organizacji I Kongresu Kuratorskiego zostało nadesłanych szereg listów gratulacyjnych. Uczestnicy kongresu zostali zapoznani z treścią listu, nadesłanego przez Pana Bodgana Borusewicza- Senatora RP (treść tego listu, jak również pozostałych, zostanie zamieszczona na naszej stronie w późniejszym terminie, w ramach publikacji materiałów pokonferencyjnych). Następnie, głos zabrali zaproszeni goście.

  Gratulacje z okazji organizacji I Kongresu Kuratorskiego, oraz podziękowania za zaproszenie do udziału w kongresie, podczas swych wystąpień zawarli:

 • Beata Kempa– poseł Sejmu RP
 • Paweł Nasiłowski– generał Służby Więziennej
 • Zbigniew Merchel- członek Krajowej Rady Sądownictwa
 • Dariusz Dumanowski- Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
 • Jan Zaborowski– Wicewojewoda Pomorski
 • Wiesław Byczkowski– członek Zarządu Województwa Pomorskiego
 • Janusz Zagórski– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Marek Kurowski– Zastępca Burmistrza Ustki
 • Zbigniew Mudryk– Prorektor ds. kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • Sławomir Ziemianowicz– Starosta słupski
 • Barbara Sędłak– Kancelaria Prezydenta RP.
 • Pan Tadeusz Jedynak podziekował wszystkim sponsorom, którzy dofinansowali organizację I Kongresu Kuratorskiego i zaprosił wszystkich na przerwę kawową, podczas której mogli oni także dokonać degustacji artystycznie wykonanego tortu, specjalnie przygotowanego na tę okazję przez Panią Gertrudę Zabłocką z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Miastku, z przeznaczeniem dla sędziwej, doświadczonej i nobliwej jubilatki- kurateli sądowej w Polsce.

  W dalszej części obrad nastąpiły kolejne wystąpienia prelegentów. Najpierw Pan Krzytsztof Stasiak– Kurator Okręgowy okręgu gdańskiego przedstawił rys historiograficzny kurateli sądowej w Polsce, poczynając od powołania urzędu stałych opiekunów sądowych przez Marszałka Józefa Piłsudskiego ( w roku 1919), a kończąc na teraźniejszości, usytuowanej w okresie starań o pełną realizację reformy kurateli, zapoczątkowej uchwaleniem Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych.

  Kontynuacją zapoczątkowanej tym wystąpieniem tematyki było wspomnienie Pani dr Katarzyny Sawickiej o pracach nad kształtowaniem nowożytnego modelu kurateli rodzinnej w Polsce, opartego o stosowanie metody indywidualnego przypadku, które w bardzo znacznej mierze znalazło na późniejszym etapie przełożenie na zapisy, które znalazły się w Ustawie o kuratorach sądowych.

  Gromkie brawa, oraz owację na stojąco wywołało wystąpienie Pana Marka Markiewicza, który z dużą dozą humoru, swadą i w sposób bardzo obrazowy przypomniał trudne okoliczności, w jakich powstawała Ustawa o kuratorach sądowych. Pan Marek Markiewicz przewodniczył w 2001 roku Podkomisji, prowadzącej prace nad tym tak ważnym dla naszej grupy zawodowej aktem prawnym. Dzięki jego słowom, można było realnie odczuć atmosferę tamtych dni, która stworzyła niepowtarzalny klimat, jaki utrzymał się już do końca pierwszego dnia kongresu kuratorskiego.

  Cykl wspomnień został zakończony przez Pana Andrzeja Rzepniewskiego, który opowiedział o działanaich środowiska kuratorskiego ukoronowanych uchwaleniem Ustawy o kuratorach sądowych, oraz uwypuklił najbardziej istotne unormowania, jakie się w niej znalazły (wysokie standardy wobec kandydatów do tego zawodu, ustalenie klarowanej i racjonalnej struktury funkcjonowania samorządu zawodowego).

  Przy okazji I Kongresu Kuratorskiego nie zapomniano o seniorach kurateli i osobach, które przez wszystkie lata jej funkcjonowania w różnorodny sposób wspierały działania środowiska, ukierunkowane na stworzenie profesjonalnie funkcjonującej służby kuratorskiej. Bukietami kwiatów uhonorowani zostali:

 • Pani Anna Korpanty
 • Pani Maria Kokorzecka- Piber
 • Pani Anna Bałazy
 • Pani Teresa Gałana
 • Pan Andrzej Martuszewicz
 • Pani Krystyna Sawicka
 • Pan Paweł Nasiłowski
 • Pani Jadwiga Kulmatycka
 • Pani Beata Kempa
 • Pan Krzysztof Kwiatkowski
 • Pan Marek Markiewicz.
 • Dodatkowo, Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu wręczony został okolicznościowy prezent w postaci grafiki, przedstawiającej kościół w Popielnicy, a Panu Markowi Markiewiczowi pióro marki Wattermann, które w końcu po wielu latach trafiło do właściwej osoby (z przyczyn losowych nie znalazła się okazja do jego wręczenia od czasu uchwalenia Ustawy o kuratorach sądowych).

  Galeria zdjęć
  Rekomendacje
  Komunikat- dzień 2 (16 czerwca 2009 roku)
  Komunikat- dzień 3 (17 czerwca 2009 roku)
  Materiały z Kongresu
  Powrót na stronę główną I Kongresu Kuratorskiego
  Strona główna KSZKS

  * * * * *