• Adam Witkowicz... kurator zakręcony na przemoc.

Kuratorska Służba Sądowa w liczbach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.


23 czerwca 2017 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

KRK_statystykaW dniach 19-20 czerwca 2017r. odbyło się kolejne, XII już posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji. Podczas posiedzenia, Komisja ds. Monitorowania Warunków Pracy, Płac i Obciążeń Obowiązkami Kuratorów przedstawiła opracowanie ukazujące w kompleksowy sposób stan Kurateli sądowej w Polsce pt. Kuratorska Służba Sądowa w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2016 rok.

Zdaniem autorów  tego opracowania dokument ten prezentuje ogólne warunki pracy, zawiera też szczegółowe informacje na temat ogólnego obciążenia kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych we wszystkich okręgach oraz przeciętnej przypadającej na każdy etat kuratorski lub osobę, pełniącą funkcję kuratora społecznego w danym okręgu.

W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim dane z roku 2016 oraz z roku 2014, co pozwoliło na prześledzenie zmian obciążenia w każdej z przedstawianych kategorii w okresie intensywnych zmian w kurateli jaka miała miejsce w ostatnich dwóch latach. Tam, gdzie było to uzasadnione, uwzględniliśmy również dane z wcześniejszych opracowań. Dzięki temu mogliśmy prześledzić trendy zmian w dłuższej perspektywie czasowej.

Ponadto autorzy mają nadzieję, że (…) przedstawione opracowanie będzie istotną pomocą zarówno dla kuratorów podejmujących różnego rodzaju działania na rzecz kurateli, jak i dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce, efektywnością obecnego systemu oraz wprowadzeniem ewentualnych zmian systemowych i organizacyjnych dotyczących kurateli sądowej.”

Z całym opracowaniem można zapoznać się tutaj.

 

* * * * *

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i innych ustaw


21 czerwca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

imagesW dniu 20 czerwca br.  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który precyzuje przepisy dotyczące w szczególności zlecania przez sąd kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi.

Projekt dotyczy m.in. wprowadzenia możliwości zlecania kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych nie tylko w toku rozpatrywania sprawy, ale także po wydaniu orzeczenia – dla sprawdzenia czy jest ono właściwie wykonywane.

Ponadto sprecyzowano możliwość zlecenia kuratorowi wywiadu środowiskowego zaraz po tym, gdy do sądu trafi niepokojąca wiadomość dotycząca sytuacji dziecka.

Projekt uwzględnia również zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, w których umożliwia się sądom zlecanie kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także w sprawach umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Przyjęty przez rząd projekt trafi teraz do Sejmu.

 

Więcej informacji na ten temat na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj

* * * * *

Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego.


12 czerwca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

3Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w 2 dniu czerwca 2017 roku odbyła się w gmachu Senatu RP konferencja nt. Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki.

Konferencja ta zgromadziła przedstawicieli szeregu zawodów zaufania publicznego. Obecni byli m.in. inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi, lekarze, a także zawodów prawniczych, jak radców prawnych, adwokatów, komorników.

Środowisko zawodowych kuratorów sądowych reprezentowali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów: przewodniczący Grzegorz Kozera, z-ca przewodniczącego Waldemar Saliński, sekretarz Renata Cieszko oraz delegaci z okręgu lubelskiego Lech Sobieszczuk i okręgu wrocławskiego Aleksander Samek. W posiedzeniu uczestniczył także prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE Andrzej Martuszewicz.

więcej

* * * * *

RZECZNIK PRAW DZIECKA POWOŁAŁ ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA STANDARDÓW PRACY OŚRODKÓW KURATORSKICH.


12 czerwca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

IMG_9912W siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich. Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest nieizolacyjnym środkiem wychowawczym określonym art. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1654). Do pracy w zespole Rzecznik Praw Dziecka zaprosił kuratorów sądowych, w tym osoby wytypowane przez Krajową Radę Kuratorów.

Pracom zespołu przewodniczy Pani Agnieszka Rękas- główny konsultant ds. prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a zespół będą tworzyć:

więcej

* * * * *

Ostatnie pożegnanie Iwony Czerwonki.


8 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

kwiattyPoniżej udostępniamy smutną informację, otrzymaną od Pani Anny Przysiężniak- Kuratora Okręgowego w Zamościu o śmierci

Śp. Iwony Czerwonki

kurator specjalisty w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 czerwca i rozpoczną się o godz. 14:00 mszą świętą, która zostanie odprawiona w kościele pw. Serca Jezusowego w Tomaszowie Lubelskim.

Ostatnie pożegnanie śp. Iwony Czerwonki

więcej

* * * * *

Następna strona »