Stowarzyszenie


1 kwietnia 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: |

O sobie
Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych powstało w 1997 roku. Jest kontynuacją stowarzyszenia kuratorów istniejącego w latach 1990 – 1997. Do stowarzyszenia należy 2130 kuratorów zawodowych. Prezesem jest Andrzej Martuszewicz. Wśród nas jest wielu członków innych organizacji pozarządowych.

Głównymi celami stowarzyszenia są: dbałość o wysoki prestiż, poziom etyczny oraz merytoryczny zawodowych kuratorów sądowych; inicjowanie przekształceń systemu i modelu kurateli sądowej w Polsce zgodnie z osiągnięciami nauki i praktyki; podejmowanie starań o humanitarne przekształcenia systemu penitencjarnego.

Zrealizowaliśmy zasadniczy cel, który przed sobą postawiliśmy, a mianowicie: godne i adekwatne do pełnionej roli społecznej usytuowanie zawodu kuratora.

Społeczeństwo obywatelskie, to społeczeństwo aktywnych i umiejących zorganizować się dla określonych zadań obywateli. Jesteśmy dumni z naszych dokonań. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności.

O kuratorach
Sądownictwo posiada 5208 etatów kuratorów zawodowych(stan na 30.06.2012.) w 45 sądach okręgowych i 304 sądach rejonowych. Kuratorem zawodowym zostać może tylko prawnik, pedagog, psycholog lub socjolog.

Z kuratorami zawodowymi współpracowało w końcu 2003 roku 29 346 kuratorów społecznych, którzy w wykonywaniu zleconych przez sądy i inne organy zadań mają takie same jak kuratorzy zawodowi uprawnienia.

O kurateli
Wypełniamy zadania na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Wykonujemy zadania opiekuńcze wobec małoletnich i korygujące wobec ich rodziców oraz środki wychowawcze wobec nieletnich popełniających czyny karalne lub podlegających demoralizacji. Sprawujemy kontrolę i niekiedy udzielamy pomocy poprzez wykonywanie dozorów i innych środków wolnościowych wobec dorosłych sprawców przestępstw.

Łącznie wszystkich wykonywanych spraw, na przebieg których ma wpływ kurator na koniec czerwca 2013 roku było 594 685. Każda sprawa, to co najmniej jeden człowiek, a często więcej i wszyscy oni znajdują się w kręgu oddziaływań kuratora. Tylko w pierwszym półroczu 2012 roku na potrzeby orzecznictwa kuratorzy wykonali łącznie 340 520 wywiadów środowiskowych. Prowadzili 106 ośrodków kuratorskich.

Wykonując funkcję kurator musi nawiązywać szereg kontaktów z różnymi instytucjami. Często jest tak, że musi być organizatorem życia podopiecznych. Podopiecznych, którzy w innych instytucjach publicznych są niechcianym marginesem.

* * * * *