I KONGRES KURATORSKI (USTKA 2009)


3 maja 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: |

Szanowni Państwo.

Strona ta poświęcona jest bardzo ważnemu wydarzeniu, które dzięki zaangażowaniu ze strony środowiska kuratorskiego, partnerskiej postawie Ministerstwa Sprawiedliwości RP i pracy wielu osób, doprowadziła do stanu, w którym I Kongres Kuratorski, będący początkowo mglistym marzeniem o zwieńczeniu jubileuszowych uroczystości z okazji 90- lecia kurateli sądowej w Polsce, stał się faktem.

I Kongres Kuratorski- plakat

Pliki do pobrania

Plakat I Kongres Kuratorski (format A4)

Szanowni Państwo,

W dniu 7 lutego 2009 roku minęło 90 lat od powołania kurateli sądowej w Polsce. Od momentu swojego powstania kuratorzy sądowi działają na potrzeby sądu dla nieletnich w sferze wychowania i resocjalizacji nieletnich, którzy dopuścili się czynów karalnych, ulegli różnym formom demoralizacji albo zamiast umieszczenia w zakładzie wychowawczym lub poprawczym zostali oddani pod nadzór kuratora, a także zajmują się wspieraniem małoletnich, których rodzice są niewydolni wychowawczo, albo nieprawidłowo realizują swoje obowiązki opiekuńcze względem dzieci. Tego rodzaju działaniami na potrzeby sądów rodzinnych zajmują się kuratorzy rodzinni. Kuratorzy dla dorosłych – druga specjalizacja w obrębie Kuratorskiej Służby Sądowej – zajmują się osobami dorosłymi, które zamiast odbywać karę w warunkach izolacji więziennej, zostają oddani w okresie próby pod dozór kuratora sądowego, który pomaga skazanemu w jego społecznej readaptacji, w odbudowaniu więzi rodzinnych, rozwiązywaniu jego problemów życiowych, zalezieniu pracy albo lokum. Nadto kuratorzy nadzorują wykonywanie sankcji i środków alternatywnych dla więzienia, a opartych o społeczeństwo i środowisko lokalne.

Taki jubileusz jest wyjątkową okazją do refleksji na temat tradycji, dnia dzisiejszego i przyszłości służby kuratorskiej w Polsce. Dlatego też z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów organu samorządu zawodowego szczebla ogólnopolskiego, w dniach 15-17 czerwca br. w Ustce k. Słupska (Pomorskie) odbędzie się I Kongres Kuratorski, poświęcony historii, stanowi aktualnemu i perspektywom rozwoju kuratorskiej służby sądowej w Polsce. Minister Sprawiedliwości objął I Kongres Kuratorskie swoim patronatem honorowym, co potwierdził w piśmie z dnia 15 stycznia br. Jesteśmy przekonani, że taka forma uczczenia jubileuszu powstania rodzimej kurateli sądowej będzie nie tylko wyrazem uznania dla roli i dotychczasowej pracy tej służby, ale także okazją do wymiany doświadczeń z uczonymi i pracownikami podobnych służb z zagranicy. Znaczenie służby kuratorskiej dla wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa obywatelskiego podkreślano dotąd wielokrotnie podczas konferencji organizowanych przez środowiska samorządowe, naukowe oraz Senacką Komisję Praworządności i Praw Człowieka we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości (27-28.10.2008 w Popowie k. Warszawy).

Kongres ma stać się okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń z europejskimi i pozaeuropejskimi systemami probacji i służb socjalnych działających na rzecz sądownictwa, dla doskonalenia systemowych, organizacyjnych i metodycznych form działania. Do udziału w Kongresie przedstawicieli kuratorów polskich i ich odpowiedników z krajów europejskich, USA i Australii, a także przedstawicieli polskich i zagranicznych środowisk naukowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli służb współpracujących ze służbą kuratorską: Służby Więziennej i służb pomocy społecznej.
W związku z powyższym pragniemy zaprosić do udziału w I Kongresie Kuratorskim przedstawicieli służb wykonujących podobne zadania w innych krajach. Funkcjonowanie, organizacja i doświadczenia tego rodzaju służb w krajach Europu Środkowej są w Polsce ciągle stosunkowo mało znane, a jesteśmy przekonani, że mogą być dla nas bardzo cenne. Liczymy na możliwość poznania organizacji i zadań zagranicznych służb probacyjnych oraz ciekawą wymianę doświadczeń, a może nawet na nawiązanie współpracy.

Dear Ladies and Gentelmen,

On the 7th of February 2009 ninety years has passed since the beginning of the Probation/ Guarding Court Service in Poland. From the moment of appearance the Probation/ Guarding Court Service officers satisfy the demands of the juvenile courts in the sphere of education and resocialization of juveniles who committed punishable acts, gave into demoralization or instead of being placed in the educational institution or reformatory have been put under the supervision of the guarding court officer.

The guarding court officers also deal with supporting the minors whose parents are inefficient or incorrectly realize their parental duties. The probation court officers – the other specialization within the Court Service – deal with adults who, instead of serving the sentence in correctional institution, are given during the probationary period under the supervision of the probation officer. The probation officer helps he convicted in his social readaptation, in rebuilding the family ties, in solving his life problems and in finding a job or accommodation. Apart from that the probation court officer supervise the execution of sanctions and measures alternative to correctional institution, based on society and local environment.

Such an anniversary is a special occasion for reflection on tradition, current times and the future of the Probation/ Guarding Court Service in Poland. That is why, on the 15th – 17th of June this year the 1st Court Probation Officers/ Guardians Convention will be held in Ustka near the city of Słupsk. It will be dedicated to history, the current state and the perspectives of new developments in the Probation/ Guarding Court Service in Poland. The Convention is under the patronage of the Minister of Justice, who declared it in an official note.

We are convinced that this way of celebrating the anniversary of the uprising of our home Probation/ Guarding Court Service will not only be the acknowledgement of the role and the current work of the Service, but will also be an occasion for exchanging experiences with colleagues from other countries. The significance of the Probation/ Guarding Court Service has been often mentioned during all sorts of venues organized by the local and academic authorities and by the Lawfulness and Human Rights Commission of the Senate of Poland, with the cooperation of the Ministry of Justice.

The 1st Court Probation Officers/ Guardians Convention ought to become an occasion for discussion and exchanging ideas. For the participation in our venue we have invited the representatives of the probation officers and their colleagues from Europe, United States, Australia, as well as the representatives of Polish universities, members of significant associations and non governmental organizations. We are also glad to welcome our colleagues from the Prison Service and social care services.

Referring to the above, we would like to invite the representatives of the foreign services carrying out tasks similar to ours to participate in the 1st Court Probation Officers/ Guardians Convention. The functioning, organization and experiences of our colleagues abroad are still not known enough in Poland but we are convinced that they can be very helpful in our work. We are also counting on further cooperation.

The deliberates will be held in Polish language but we will provide the English translation, as well as the help of the probation/ guarding officers speaking foreign languages, through the whole Convention. After the venue we would like to invite our guests for a two days trip to Gdańsk.

Adresy kontaktowe (Data about the organizers of the congress.):

Tadeusz Jedynak, Kurator Okręgowy, Sąd Okręgowy w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa 7.
Tadeusz Jedynak, The District Court Officer, District Court in Słupsk, 76-200 Słupsk, 7 Zamenhof Street.
e-mail: tjedynak1@poczta.onet.pl

Krzysztof Stasiak, Kurator Okręgowy, Sąd Okręgowy w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30.
Krzysztof Stasiak, The District Court Officer, District Court in Gdańsk, 80-803 Gdańsk, 30 New Garden’s Street.
e-mail: krzysztofstasiak@poczta.fm
tel./fax.: 058-321-31-08
kom. +48 502 357 355

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia udziału w I Kongresie Kuratorskim (Registration and participation in the 1st Court Probation Service Convention)

Komitet Organizacyjny I Kongresu Kuratorskiego.

W dniu 9 stycznia 2009 r. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na zaproszenie Pana Krzysztofa Stasiaka odbyło się spotkanie grupy kuratorów okręgu gdańskiego i słupskiego z Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów– Panem Andrzejem Martuszewiczem i Sekretarzem Krajowej Rady Kuratorów– Panią Janiną Arczykowską-Gościak. Podczas spotkania dokonano podziału zadań, związanych z organizacją I Kongresu Kuratorskiego w Ustce, jak również omówienia zagadnień organizacyjnych i merytorycznych związanych z Kongresem.

W spotkaniu udział wzięły osoby, tworzące Komitet organizacyjny I Kongresu Kuratorskiego:

    • Przewodniczący Komitetu

Pan Tadeusz Jedynak

Kurator Okręgowy w Słupsku

    • Wiceprzewodniczący Komitetu

Pan Krzysztof Stasiak

Kurator Okręgowy w Gdańsku

  • Członkowie Komitetu

Pan Andrzej MartuszewiczPrzewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

Pani Janina Arczykowska-GościakSekretarz Krajowej Rady Kuratorów

Pan Andrzej RzepniewskiKurator Okręgowy w Białymstoku

Pani Anna KorpantyZastępca Kuratora Okręgowego dla Warszawy-Pragi

Pani Elżbieta ChomczykZastępca Kuratora Okręgowego w Białymstoku

Pani Bożena BilskaZastępca Kuratora Okręgowego w Gdańsku

Pan Antoni SzymańskiZastępca Kuratora Okręgowego w Gdańsku

Pan Krzysztof GierszyńskiZastępca Kuratora Okręgowego w Słupsku

Pani Jolanta RekowskaKierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Gdyni

Pan Michał SzykutKierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Lęborku

Pani Teresa Świątekkurator specjalista Sądu Rejonowego w Gdyni

Pani Joanna Kreftstarszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wejherowie

Pan Paweł Kozłowskikurator zawodowy Sądu Rejonowego w Słupsku

Pan Łukasz Wirkuskurator zawodowy Sądu Rejonowego w Miastku.

Podstawowe informacje.

Zaproszenie Kongres (rewers)

I Kongres Kuratorski odbędzie się w dniach od 15 czerwca 2009 roku do 17 czerwca 2009 rokuOśrodku Doskonalenia Kadr Służby Więzienniczej „Posejdon” w Ustce, pod honorowym patronatem Ministra Sprawiediwości RP.

Organizatorami Kongresu są: Ministerstwo Sprawiedliwości RP i Krajowa Rada Kuratorów we współpracy z Pomorskim Stowarzyszeniem Zawodowych Kuratorów Sądowych oraz Służbą Więzienną.

Do udziału w nim zaproszeni wybitni specjaliści w zakresie kurateli sądowej i probacji z kraju i zagranicy, między innymi z Danii, Niemiec, Holandii, Anglii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej i Australii.

Aktualnie, rozesłane zostały już wszystkie zaproszenia, a do Państwa Prezesów Sądowych Okręgowych skierowane zostały pisma z prośbą o oddelegowanie do udziału w Kongresie przedstawicieli środowiska kuratorskiego. Ilość zaproszeń, przypadających na poszczególne okręgi została ustalona proporcjonalnie do liczebności kadry kuratorskiej, w każdym z nich.

Program I Kongresu Kuratorskiego (Programme The 1st Court Probation Service Convention)

Pliki do pobrania- format PDF

Program I Kongresu Kuratorskiego

Programme The 1st Court Probation Service Convention

Gdański Ośrodek Telewizji Polskiej o I Kongresie Kuratorskim.

W wiadomościach lokalnych Gdańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej został wyemitowany dwuminutowym materiał, poświęcony I Kongresowi Kuratorskiego. Poniżej zamieszczamy link do pliku wideo, zawierającego tą relację.

Plik do pobrania (odtwarzany za pomocą Windows Media Player)

I Kongres Kuratorski- Gdański Ośrodek TVP

Galeria zdjęć
Rekomendacje
Komunikat- dzień 1 (15 czerwca 2009 roku)
Komunikat- dzień 2 (16 czerwca 2009 roku)
Komunikat- dzień 3 (17 czerwca 2009 roku)
Materiały z Kongresu
Strona główna KSZKS

* * * * *