Statut


1 kwietnia 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: |

STATUT STOWARZYSZENIA „KRAJOWE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH”

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
Organizacja nosi nazwę: Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, zwana dalej „Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest Warszawa.
§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza graniami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych oraz tworzenia Domów Pracy Twórczej i innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 3
Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.
Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Krajowego.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4
Dbanie o wysoki prestiż, poziom etyczny merytoryczny zawodowych kuratorów sądowych.
Obrona praw jednostkowych i grupowych zawodowych kuratorów sądowych.
Inicjowanie przekształceń systemu i modelu kurateli sądowej w Polsce zgodnie z osiągnięciami nauki i praktyki.
Dążenie do umocnienia społecznej roli rodziny ochrona tej instytucji a zwłaszcza jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Podejmowanie starań o humanitarne przekształcenia systemu penitacjarnego.
Propagowanie takich postaw społeczeństwa, które sprzyjałyby postępowym reformom polityki penitencjarnej i adaptacji sprawców przestępstw do życia w społeczeństwie.
Podnoszenie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa.
Inspirowanie i popieranie wymiany doświadczeń z zagranicą w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
Tworzenie placówek świadczących pomoc dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym.
§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
Dobrowolne zrzeszanie osób zainteresowanych działalności Stowarzyszenia oraz umożliwienie im uczestniczenia we wszystkich formach tej działalności.
Organizacja szkolenia zawodowego i kształcenia ogólnego.
Świadczenie pomocy doraźnej oraz umożliwienie samokształcenia i samodoskonalenia.
Działalność informacyjną, lobbystyczną, propagatorską, wydawniczą uwzględniającą zagadnienia wiążące się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
Organizowanie krajowych i międzynarodowych kongresów, konferencji i seminariów naukowych.
Uczestniczenie w organizacjach międzynarodowych o podobnym charakterze.
Organizowanie zagranicznych wyjazdów studyjnych.
Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z działalnością statutową Stowarzyszenia zgodną z obowiązującymi przepisami.
§ 6
Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania członków zainteresowanych omówieniem problematyki wiążącej się z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 7
Stowarzyszenie może ustanowić wyróżnienia i oznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
Ustanawianie wyróżnień i odznak o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych
członków wspierających
członków honorowych
§ 9
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby z którymi nawiązano stosunek pracy w charakterze kuratora zawodowego w sądownictwie powszechnym.
§ 10
O przejęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd oddziału w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, a jeżeli w danym województwie Oddział nie funkcjonuje Zarząd Krajowy.
Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
§ 11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów stowarzyszenia.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia
przestrzegać postanowień Statutu oraz Uchwał władz Stowarzyszenia.
Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.
Regularnie płacić składki członkowskie.
Praca członka zwyczajnego jest wykonywana honorowo z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie Umowy o pracę.
Za szczególne duży wkład pracy członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

* * * * *