Rekomendacje


1 lipca 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: |

    Wnioski i rekomendacje uczestników I Kongresu Kuratorskiego w Ustce w dniach 15 – 17 czerwca 2009

Pierwszy Kongres Kuratorski obradujący w Ustce w dniach 15 – 17 czerwca 2009 roku przyjął następujące wnioski i rekomendacje wynikające z treści wystąpień i dyskusji.

I. Uczestnicy Kongresu stwierdzają, że prawidłowe wykonywanie zadań kuratorów sądowych wymaga uporządkowania stanu prawnego dotyczącego działania i zadań kuratorów sądowych:

  1. W odniesieniu do kuratorów rodzinnych uczestnicy Kongresu dostrzegają pilną potrzebę:
  • określenia roli zawodowego kuratora rodzinnego w Kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich jako organu postępowania wykonawczego;
  • określenia uprawnień i obowiązków kuratora rodzinnego sprawującego nadzór w sprawach opiekuńczych i nieletnich, a w szczególności kuratora uczestniczącego w kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem, wykonującego orzeczenie o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. Dotychczasowe rozporządzenie o sposobie wykonywania uprawnień i obowiązków przez kuratorów sądowych wydane na podstawie upoważnienia art. 12 ustawy o kuratorach jest niekonstytucyjne i nie wyczerpuje wskazanego zakresu przedmiotowego delegacji;
  • określenia uprawnień i obowiązków kuratora rodzinnego przeprowadzającego wywiad środowiskowy w sprawach rodzinnych (w szczególności opiekuńczych, rozwodowych i separacyjnych;
  1. W odniesieniu do kuratorów dla dorosłych i wykonywania spraw karnych:
  • odpowiedniej regulacji prawnej sposobów postępowania wobec skazanych przebywających w zakładach karnych, wobec których w innej sprawie orzeczono dozór kuratora i przebywających za granicą. Uczestnicy Kongresu uważają za niecelowe wykonywanie dozoru wobec skazanych i zwracają się do Ministra Sprawiedliwości o ocenę stanowiska wyrażonego w tej kwestii,
  • uchylenie przepisów o obligatoryjnym orzekaniu dozoru kuratora wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jako środka nakładającego dodatkowe, zbędne, obowiązki na kuratora;
  • dostosowanie odpowiednich przepisów celem ułatwienia kuratorom pozyskiwania niektórych danych potrzebnych im do prawidłowego wykonywania nałożonych na nich zadań, których zasięganie jest utrudnione i wydłużone z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych

II. Uczestnicy Kongresu zwracają się o pilne przeprowadzenie szkoleń w zakresie przygotowania kuratorów do wykonywania zadań związanych z wejściem w życie ustawy o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

III. Uczestnicy Kongresu postulują wprowadzenie do programów szkoleń sędziów i prokuratorów zagadnień dotyczących funkcjonowania i metodyki pracy kuratorów sądowych. Przyjąć możliwość organizowania wspólnych szkoleń i narad dla sędziów i współpracujących z nimi kuratorów.

IV. Wobec wysokiego obciążenia sprawami, a szczególności rosnącej i nieuwzględnionej w standardach liczby wywiadów środowiskowych uczestnicy Kongresu widzą potrzebę odpowiedniego wzrostu liczby etatów kuratorów zawodowych.

V. Kongres stwierdza, że zagrożeniem dla prawidłowego wykonywania zadań kuratorskich, w szczególności wobec planowanego rozszerzenia tych zadań w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i tzw. „dozoru elektronicznego”, jest rosnąca liczba czynności biurowych obciążających kuratorów. Wobec niedostatecznej obsługi lub jej braku w większości zespołów kuratorskich uczestnicy zwracają się o podjęcie skutecznych działań celem stworzenia sekretariatów zespołów kuratorskich z odpowiednią liczbą etatów urzędniczych dla wykonywania czynności biurowych związanych z pracą kuratorów.

VI. Zebrani na Kongresie rekomendują kontynuowanie w ramach Krajowej Szkoły Sędziów i Prokuratorów programu studiów podyplomowych dla kuratorów realizowanego na dotychczasowych zasadach przez Uniwersytet Warszawski.

VII. Uczestnicy Kongresu postulują zracjonalizowanie i uproszczenie sprawozdania statystycznego dotyczącego kuratorskiej służby (MS-S 40), a także poprawienie występujących w nim błędów logicznych i merytorycznych. Ponadto postulują odrzucenie praktyki wprowadzania zmian w sprawozdaniach statystycznych na koniec okresu sprawozdawczego z okresem obowiązywania wstecz od początku okresu sprawozdawczego i wprowadzenie zasady, że zmiany w sprawozdaniach obowiązywać będą od początku rocznego okresu sprawozdawczego.

VIII. Uczestnicy Kongresu pragną wyrazić podziękowanie Ministrowi Sprawiedliwości oraz podległym mu służbom za udział i współorganizowanie I Kongresu Kuratorskiego, a także Pomorskiemu Stowarzyszeniu Zawodowych Kuratorów Sądowych i Krajowej Radzie Kuratorów, a za udział – przedstawicielom świata nauki i gościom zagranicznym.

Galeria zdjęć
Rekomendacje
Komunikat- dzień 1 (15 czerwca 2009 roku)
Komunikat- dzień 2 (16 czerwca 2009 roku)
Komunikat- dzień 3 (17 czerwca 2009 roku)
Materiały z Kongresu
Powrót na stronę główną I Kongresu Kuratorskiego
Strona główna Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

* * * * *