Trzecie wydanie „Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”.


21 marca 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Literatura,Metodyka pracy |

metodyka-zarys

Pragniemy poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazało się III wydanie Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego – pracy zbiorowej, pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

O książce tej pisaliśmy już podczas jej premiery (w grudniu 2007 roku), a od tamtej pory cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem. W roku 2010 ukazało się II wydanie książki. Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych, a wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich.

Trzecie wydanie publikacji, wskutek licznych zmian prawa karnego wykonawczego, a także ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zostało zaktualizowane i uzupełnione. Największe zmiany dotyczą problematyki zasad i procedury prowadzenia dozoru nad skazanymi w okresie próby oraz obowiązków i uprawnień kuratora sprawującego nadzór nad nieletnim. Jeśli ktoś chciałby uzupełnić swój księgozbiór o tę ważną i cenną merytorycznie pozycję, właśnie nadarza się ku temu okazja, albowiem książkę można zakupić za pośrednictwem strony Wydawnictwa LexisNexis.

Spis treści

Wstęp

* * * * *

Pomoc postpenitencjarna i społeczna readaptacja skazanych na przykładzie Stowarzyszenia Penitencjarnego ‚Patronat’


18 marca 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy |

Wsparcie społeczne jest to pomoc dostępna nam poprzez kontakty z innymi ludźmi, grupami lub większymi społecznościami. Więź z innymi ludźmi chroni nas przed poczuciem wyobcowania.
Wsparcie społeczne odczuwamy, gdy możliwe jest nawiązanie pożądanych relacji z innymi, realizowanie akceptowanych norm i wartości kulturowych, postępowanie zgodne z własnymi przekonaniami.
Dzięki wsparciu czujemy się zakorzenieni, bezpieczni, żyjący we wspólnocie. Jeśli któryś z wymienionych aspektów jest niemożliwy do realizacji, pojawia się poczucie alienacji.
Systemy wsparcia społecznego mogą mieć charakter spontaniczny lub ciągły. W momentach, gdy z trudem pokonujemy przeciwności losu, ogromną rolę odgrywają różne grupy społeczne, z którymi jesteśmy związani lub pojedyncze osoby nam bliskie. więcej

* * * * *

Wybrane zagadnienia dotyczące metodyki sprawowania dozoru kuratorskiego


27 września 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy |

Wybrane zagadnienia dotyczące metodyki sprawowania dozoru kuratorskiego
Aleksandra Podmiotko

Dozór kuratora sądowego, jako instytucja prawa karnego, realizowany jest środkami prawnymi, w ramach określonego orzeczeniem sądu okresu, ale metodami wychowawczymi. Środki prawne, to głównie zobowiązania nakładane na dozorowanego przez sąd oraz obowiązki wynikające z istoty dozoru i zawierające elementy wychowawcze, zmierzające do ukształtowania u dozorowanego prospołecznej postawy moralnej (J. Śpiewak, 2000, s.6). więcej

* * * * *

Rola kuratora d/s rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym…


25 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy |

Rola kuratora d/s rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym. Skuteczność i efektywność działań kuratorskich w nadzorach w sprawach z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i Ustawy o postępowaniach w sprawach nieletnich w oparciu o badania przeprowadzone w warszawskim okręgu sądowym.
mgr Anna Korpanty więcej

* * * * *