Nowelizacja kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw.


25 października 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

mlotek
Prezydent Bronisław Komorowski w dniu 18 października br. podpisał obszerną nowelizację reformującą procedurę karną, która zostanie wprowadzona za sprawą ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowela została ogłoszona w dniu dzisiejszym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1247.

Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2015 r., przy czym niektóre przepisy zaczną obowiązywać już wcześniej tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (m.in te dotyczące art. 87 i 119 Kodeksu wykroczeń i art. 178a Kodeksu karnego) albo 2 czerwca 2014 r.

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz kilku innych ustaw obejmuje łącznie blisko 300 nowych przepisów i jest efektem blisko dwuletnich prac komisji prawa karnego przy resorcie sprawiedliwości. W skrócie, zmianie ulegnie filozofia prowadzenia procesu karnego, zmierzająca do ograniczenia inicjatywy dowodowej sądu, co jednocześnie powiązane zostanie z rozszerzeniem roli stron.

W ramach zmian m.in. podwyższono do ¼ płacy minimalnej (obecnie do 400 zł) kwotę, po przekroczeniu której kradzież, przywłaszczenie czy zniszczenie rzeczy będzie traktowane nie jak wykroczenie, ale jak przestępstwo. Ponadto po zmianach osoby prowadzące w stanie nietrzeźwości pojazdy inne niż mechaniczne (np. rower) będą odpowiadały za wykroczenie, a nie jak do tej pory za przestępstwo. Nowela jednocześnie reguluje tryb postępowania w stosunku do tych wszystkich czynów, które do tej pory z mocy prawomocnego wyroku zostały uznane za przestępstwo, a po zmianach będą już stanowić wykroczenie.

1. Jeżeli według niniejszej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo na karę pozbawienia wolności stanowi wykroczenie, orzeczona kara podlegająca wykonaniu ulega zamianie na karę aresztu w wysokości równej górnej granicy ustawowego zagrożenia za taki czyn, a jeżeli ustawa nie przewiduje za ten czyn kary aresztu, na karę ograniczenia wolności lub grzywny, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie od 10 do 250 zł i nie przekraczając górnej granicy tego rodzaju kary przewidzianej za ten czyn.

2. Jeżeli według niniejszej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo na grzywnę lub karę ograniczenia wolności stanowi wykroczenie, orzeczone kary ulegają zamianie tylko wówczas, gdy kara grzywny lub ograniczenia wolności podlegająca wykonaniu przekroczyłaby górną granicę ustawowego zagrożenia przewidzianą za ten czyn. Wówczas orzeczoną karę grzywny lub ograniczenia wolności zamienia się na karę w wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianej za dany czyn.

3. Jeżeli według niniejszej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo stanowi wykroczenie, orzeczone środki karne podlegają wykonaniu na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Jeżeli według niniejszej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo stanowi wykroczenie, stosuje się do tego czynu przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 niniejszej ustawy, dotyczące przedawnienia wykonania kary oraz zatarcia ukarania.

 

* * * * *