Program

I Kongresu Kuratorskiego,

Ustka, 15-17 czerwca 2009

(projekt)

PROGRAMME

The 1st Court Probation Service Convention

Ustka, 15-17th of June 2009

(project)


Dzień pierwszy

Day 1

Rejestracja uczestników Kongresu (do godziny 1300).

Registration of participants (until 1 p.m.).

1315 Obiad.

1 p.m. Dinner.

1430 Otwarcie Kongresu- Wystąpienia zaproszonych gości.

230 p.m. Opening of the convention- Speeches of the invited guests

Od urzędu stałego opiekuna sądowego do Kuratorskiej Służby Sądowej.

From the office of the regular court guardian to the Court Probation/Guardian Service

·        Ewolucja systemu kurateli sądowej w Polsce w latach 1919- 2009 – kamienie milowe.

The evolution of the probation/ guarding service in Poland in the years 1919- 2009 – mile stones.

·        Model kurateli sądowej

The structure of the court probation/ guarding service

·        Ustawa o kuratorach.

The Probation/ Guarding Court Service Act

1900 Koncert

7 p.m. Concert

2000 Uroczysta kolacja

8 p.m. Supper

Dzień drugi

Day 2

Służba kuratorska w społeczeństwie obywatelskim (cz. I).

The probation/ guarding service in the civil society (part I)

·        Aksjologiczno-moralny wymiar kurateli sądowej.

The axiological and moral dimension of the probation/ guarding service

·        Służba kuratorska w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości– usytuowanie, zadania, potencjał i kierunki rozwoju

The Probation/ Guarding Court Service in the Polish justice system– place, tasks, potential and the direction of new developments

·        Dyskusja

Discussion

Służba kuratorska w społeczeństwie obywatelskim (cz. II).

The Probation/ Guarding Court Service in the civil society (part II)

·        „Wychowawca” czy „nadzorca”- Poszukiwanie adekwatnego modelu roli zawodowej kuratora.

“Tutor” or “Supervisor”– finding the right model for the role of court officers.

·        Aktualny stan kurateli sądowej w Polsce.

The current state of the Probation/ Guarding Service in Poland

·        Dyskusja.

Discussion

Służby probacyjne i socjalne: ekspozycja rozwiązań, doświadczeń i kierunki rozwoju w Polsce, Europie i na świecie.

The probation and social services: exposure of methods, experiences and the new ways of developments in Poland, Europe and around the world.

·        Służby probacyjne i służby socjalne w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Holandii i w Rosji- usytuowanie, zadania, ocena rozwiązań systemowych, kryteria i metody oceny efektywności probacji i kuratorów.

The probation service and the social service in Great Britain, the United States, Australia, Holland and Russia– place, tasks, assessment of systemic solutions, criteria and methods of measuring the effectiveness.

·        Kryteria i metody oceny efektywności probacji i kuratorów w Polsce.

Criteria and methods of assessing the effectiveness of probation and guarding court officers in Poland.

·        Dyskusja

Discussion.

Służba kuratorska w Polsce u progu rewolucji technologicznej.

The probation/ guardian service in Poland on the verge of technological revolution.

·        Programy wspomagające funkcjonowanie zespołu kuratorskiej służby sądowej (Zeto, Currenda).

The IT software backing up the functioning of the probation officers/ guardians team (Zeto, Currenda)

·        Narzędzia wspomagające pracę kuratora - dokumentacja informatyczna („Akurat”).

The tools backing up the work of the probation officer/ guardian – computer documentation (“Akurat”)

·        Informatyczne narzędzia diagnostyczne.

The computer diagnostic tools.

·        Dyskusja.

Discussion.

Dzień trzeci

Day 3

Wybrane obszary oddziaływań kuratorskich (cz. I)

Chosen areas of interactions of the probation officers`/ guardians` (part I).

·        Ocena możliwości pracy z przypadkiem w działaniach służb kuratorskich i probacyjnych w realiach polskich.

The assessment of the possibility of case working in the activities of probation service/ guardians in Polish reality.

·        Szacowanie ryzyka (risk assessment)- przedwstępny etap dozoru w Wielkiej Brytanii i USA.

Risk assessment – the preliminary stage for supervision in Great Britain and United States

·        Szacowanie ryzyka w Polsce.

Risk assessment in Poland

·        Dyskusja.

Discussion.

Wybrane obszary oddziaływań kuratorskich (cz. II).

Chosen areas of interactions of the probation officer`s/ guardian`s (part II).

·        Dozór nad przestępcami seksualnymi w Wielkiej Brytanii, USA, Australii.

Supervision over sex offenders in Great Britain, United States and Australia.

·        Programowe oddziaływania na nieletnich w ośrodkach kuratorskich.

Programmed influences on minors in the juveniles institutions.

·        „Pedagog ulicy” w Polsce i Niemczech.

„Street worker” in Poland and Germany

Udział kuratorów w aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem (cz. I).

The participation of the probation officers/ guardians in the social activation of people endangered with exclusion (part. I).

·        Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako wsparcie publicznych działań w zakresie integracji społecznej (Urząd Marszałkowski Gdańsk)

Systemic projects of the social care institutions within the EU Operational Program Human Capital as the means of support for the public tasks within the social integration (Office of Marshal Gdańsk).

·        „Szkoła Koefeda”

Koefed`s School

·        „Equal”

Equal”

·        Fundacja „Będziesz” z Poznania

„You will be” Foundation from Poznań.

Udział kuratorów w aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem (cz. II)- Programy (socjo)terapeutyczne i postpenitencjarne formy pomocy skazanym w działalności kuratorów (90 minut).

The participation of probation officers/ guardians in the social activation of people endangered with exclusion (part II)– (social) therapeutic programs and post penitentiary forms of providing help for the convicted in the work of probation officers (90 minutes).

·        Wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym młodzieży) oraz rozwijanie instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Urząd Marszałkowski Gdańsk).

Backing up the working and social activation of people endangered (includig juveniles) with exclusion as well as developing the instruments of active integration within the Human Capital – EU Project (Office of Marshal Gdańsk).

·        Stowarzyszenie „Patronat” Białystok.

Patronat” association from Białystok.

Podsumowanie konferencji i przyjęcie rekomendacji.

The summary of the conference and passing the recommendations.