Przebieg aplikacji

Tematy związane z powoływaniem kuratorów społecznych, aplikacją kuratorską, egzaminem, odbywaniem praktyk studenckich, pisaniem prac dyplomowych itd. Ogólnie: pytania i odpowiedzi, które zainteresują kandydatów do zawodu i pełnienia funkcji kuratora, studentów, uczniów, aplikantów ...

Moderatorzy: Ultima, BBG, Sasquatch

Re: Przebieg aplikacji

Postautor: Nokturno » 08 kwie 2019, 13:03

mogę podzielić się pytaniami, którymi dysponuję :D bierzcie i uczcie się :D
Zagadnienia do egzaminu kuratorskiego
- w pionie karnym – 2018r.
1. Sądy powszechne w RP – struktura organizacyjna, kategorie spraw jakie rozstrzygają.
2. Organy ochrony prawnej w RP.
3. Organy sądów powszechnych.
4. Scharakteryzuj podział sądów w RP.
5. Pojęcie i gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
6. Struktura organizacyjna sądu rejonowego i okręgowego.
7. Podstawowy akt prawny regulujący kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem kurateli sądowej, główne unormowania.
8. Nawiązanie, wygaśnięcie i rozwiązanie stosunku pracy z kuratorem zawodowym.
9. Organizacja kuratorskiej służby sądowej w Polsce - struktury organizacyjne.
10. Zakres działania kuratora okręgowego.
11. Obowiązki i uprawnienia kierownika zespołu oraz jego rola w zespole.
12. Uprawnienia i obowiązki kuratora zawodowego wynikające z ustawy o kuratorach sądowych.
13. Organy samorządu kuratorskiego, ich zadania i uprawnienia.
14. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratora zawodowego – instancyjność postępowania dyscyplinarnego, skład sądu, kadencja, przebieg postępowania.
15. Kuratela kontrolno – informacyjna, a wychowująco – profilaktyczna.
16. Wymagania i oczekiwania wobec osób powoływanych do pełnienia funkcji kuratora społecznego.
17. Warunki ubiegania się o status kuratora zawodowego, stopnie służbowe kuratorów zawodowych, warunki awansu zawodowego kuratora sądowego.
18. Przywileje i ograniczenia kuratorów zawodowych wynikające z ustawy o kuratorach sądowych.
19. Okręgowe zgromadzenie kuratorów, zadania i zasady funkcjonowania.
20. Uprawnienia i obowiązki oraz zakres zadań kuratora społecznego.
21. Rodzaje czynności objętych ryczałtem kuratorskim i obowiązujące stawki.
22. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków kuratora zawodowego i przeniesienie do innego sądu lub zespołu.
23. Czas i organizacja pracy kuratora zawodowego. Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego.
24. Odwołanie i zawieszenie w pełnieniu funkcji kuratora społecznego.
25. Określ na czym polega nadzór i współpraca kuratora zawodowego z kuratorem społecznym.
26. Diagnoza w resocjalizacji – jej znaczenie w pracy z podopiecznym.
27. Resocjalizacja – cele i zasady. Planowanie pracy resocjalizacyjnej.
28. Najczęściej występujące rodzaje patologii społecznych w środowiskach podopiecznych.
29. Podstawowe metody i techniki stosowane w pracy kuratora sądowego.
30. Podaj cechy prawidłowej interwencji kryzysowej.
31. Choroba alkoholowa – podstawowe objawy uzależnienia, formy leczenia.
32. Rodzina z problemem alkoholowym – cechy współuzależnienia.
33. Działania kuratora w przypadku negatywnej postawy podopiecznego w okresie próby.
34. Wywiad środowiskowy – plan, technika przeprowadzania, terminy i źródła informacji, podstawy prawne.
35. Rodzaje wniosków składanych do sądu przez kuratora zawodowego dla dorosłych.
36. Rodzaje kar w polskim ustawodawstwie. Cele wykonywania kar oraz rola kuratora w ich realizacji.
37. Wymień i scharakteryzuj etapy sprawowania dozoru.
38. Zasady wykonywania dozoru – akty prawne i podstawowe unormowania.
39. Obowiązki skazanego oddanego pod dozór, podmioty wykonujące dozór i ich zadania.
40. Wymień grupy ryzyka powrotu do przestępstwa i warunki kwalifikacji dozorowanych do poszczególnych grup.
41. Wymień zasady wykonywania dozoru w stosunku do osób zakwalifikowanych do grupy podwyższonego ryzyka.
42. Omów cechy pomyślnego przebiegu okresu próby.
43. Podaj przesłanki pozwalające kuratorowi na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zwolnienie od dozoru.
44. Prawa i obowiązki skazanego.
45. Organy postępowania wykonawczego.
46. Kurator zawodowy jako organ postępowania wykonawczego – uprawnienia i obowiązki.
47. Na czym polega uchylanie się od dozoru i jakie działania w takiej sytuacji powinien podjąć kurator?
48. Co należy rozumieć pod określeniem „rażące naruszenie porządku prawnego”?
49. Kara ograniczenia wolności – istota, cele, obowiązki skazanego, rola kuratora w jej wykonywaniu.
50. Możliwość modyfikacji przebiegu orzeczonej kary ograniczenia wolności, uprawnienia kuratora w tym zakresie.
51. Odroczenie i przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności.
52. Wskaż skutki uchylania się skazanego od wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.
53. Warunkowe przedterminowe zwolnienie, przesłanki stosowania, właściwość sądu. Rola i uprawnienia kuratora w tym zakresie.
54. Warunkowe przedterminowe zwolnienie – okres próby, możliwość modyfikacji orzeczenia.
55. Warunkowe umorzenie postępowania karnego – zasady orzekania, możliwość modyfikacji orzeczenia.
56. Przesłanki uzasadniające podjęcie postępowania warunkowo umorzonego. Rola i uprawnienia kuratora.
57. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, możliwość modyfikacji orzeczenia, rola kuratora w przebiegu okresu próby.
58. Przesłanki zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności. Obowiązki i uprawnienia kuratora w tym zakresie.
59. Omów właściwość sądów w postępowaniu wykonawczym:
a) rejonowego
b) wojskowego
c) penitencjarnego
d) apelacyjnego
60. Uprawnienia i obowiązki kuratora zawodowego wynikające z kkw, kk i kpk.
61. Omów zakres zadań kuratora zawodowego przy orzeczonym dozorze w świetle kkw.
62. Omów zakres zadań kuratora społecznego przy orzeczonym dozorze w świetle kkw.
63. Przesłanki uzasadniające odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Właściwość sądu, rola kuratora.
64. Podopieczny z problemem alkoholowym – zakres i formy oddziaływań podejmowanych przez kuratora sądowego.
65. Udział kuratora zawodowego w posiedzeniach sądu w postępowaniu wykonawczym.
66. Praca społecznie użyteczna - zasady określania, obowiązki skazanego oraz rola kuratora w jej wykonywaniu.
67. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Omów zapisy dotyczące kurateli sądowej.
68. Pomoc postpenitencjarna – regulacje prawne, podmioty uprawnione do jej udzielania.
69. Pomoc postpenitencjarna – cele i formy jej udzielania osobom uprawnionym.
70. Oddziaływania na skazanych w warunkach wolnościowych - możliwości i ograniczenia.
71. Oddziaływania na skazanych w warunkach izolacyjnych - możliwości i ograniczenia.
72. Współpraca kuratorów z jednostkami penitencjarnymi – formy współpracy, regulacje prawne.
73. Zadania kuratora sądowego w okresie przygotowania skazanego do życia po zwolnieniu.
74. Rodzaje i rola obowiązków nakładanych na skazanych w okresie próby. Czynności kuratora w przebiegu ich realizacji.
75. Omów postanowienia kodeksu etyki kuratora.
76. Warunki odroczenia kary pozbawienia wolności – uprawnienia kuratora przy stosowaniu odroczenia.
77. Zasady udzielania przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności - uprawnienia i zadania kuratora w tym zakresie.
78. Przesłanki udzielania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i obowiązki skazanego w czasie odbywania kary w tym systemie.
79. Zadania kuratora związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
80. Zjawisko przemocy w rodzinie – przyczyny, formy, przeciwdziałanie.
81. Zadania kuratora sądowego wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
82. Urządzenia ewidencyjne w zespole kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych.
83. Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym i przemocą.
84. Zjawisko przemocy w rodzinie. Uwarunkowania społeczno – psychologiczne.

Zagadnienia do egzaminu kuratorskiego
- w pionie rodzinnym – 2018r.

1. Sądy powszechne w RP – struktura organizacyjna, kategorie spraw jakie rozstrzygają.
2. Organy ochrony prawnej w RP.
3. Organy sądów powszechnych.
4. Scharakteryzuj podział sądów w RP.
5. Pojęcie i gwarancje niezawisłości sędziowskiej.
6. Struktura organizacyjna sądu rejonowego i okręgowego.
7. Podstawowy akt prawny regulujący kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem kurateli sądowej, główne unormowania.
8. Nawiązanie, wygaśnięcie i rozwiązanie stosunku pracy z kuratorem zawodowym.
9. Organizacja kuratorskiej służby sądowej w Polsce – zasady powoływania organów i struktur organizacyjnych.
10. Zakres działania kuratora okręgowego.
11. Obowiązki i uprawnienia kierownika zespołu oraz jego rola w zespole.
12. Uprawnienia i obowiązki kuratora zawodowego wynikające z ustawy o kuratorach sądowych.
13. Organy samorządu kuratorskiego, ich zadania i uprawnienia.
14. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratora zawodowego – instancyjność postępowania dyscyplinarnego, skład sądu, kadencja, przebieg postępowania.
15. Wymagania i oczekiwania wobec osób powoływanych do pełnienia funkcji kuratora społecznego.
16. Warunki ubiegania się o status kuratora zawodowego, stopnie służbowe kuratorów zawodowych, warunki awansu zawodowego kuratora sądowego.
17. Przywileje i ograniczenia kuratorów zawodowych wynikające z ustawy o kuratorach sądowych.
18. Okręgowe zgromadzenie kuratorów – zadania i zasady funkcjonowania.
19. Czas i organizacja pracy kuratora zawodowego. Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego.
20. Uprawnienia i obowiązki oraz zakres zadań kuratora społecznego.
21. Rodzaje czynności objętych ryczałtem kuratorskim i obowiązujące stawki.
22. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków i przeniesienie kuratora zawodowego do innego sądu lub zespołu.
23. Odwołanie i zawieszenie w pełnieniu funkcji kuratora społecznego.
24. Określ na czym polega nadzór i współpraca kuratora zawodowego z kuratorem społecznym.
25. Zakres i zasady stosowania ustawy o postępowaniu z nieletnimi. Wyjaśnij pojęcia: „małoletni”, „nieletni”, „demoralizacja”, „czyn karalny”.
26. Zasady odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji przewidziane w ustawie o postępowaniu z nieletnimi.
27. Środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich. Obowiązki jakie sąd może nałożyć na rodziców w świetle ustawy o postępowaniu z nieletnimi.
28. Środek poprawczy przewidziany w ustawie o postępowaniu z nieletnimi. Warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonego środka poprawczego i przyczyny odwołania warunkowego zawieszenia.
29. Umieszczenie w schronisku dla nieletnich jako środek tymczasowy - zasady stosowania.
30. Zasady obowiązujące przy warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego, odroczenie, przerwa i odstąpienie od wykonania orzeczonego zakładu poprawczego.
31. Zasady zmiany i uchylenia środków wychowawczych. Kiedy z mocy prawa ustaje wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych.
32. Władza rodzicielska - obowiązki i uprawnienia rodziców względem dzieci. Warunki i formy ograniczenia władzy rodzicielskiej. Zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej w świetle krio.
33. Omów procedurę postępowania kuratora sądowego wykonującego orzeczenie sądu wydane w trybie art. 5986kpc.
34. Omów instytucję rodziny zastępczej.
35. Zadania kuratorów rodzinnych przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
36. Zadania kuratorów rodzinnych wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego.
37. Zadania kuratorów rodzinnych określone w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
38. Przedstaw zasady i cele funkcjonowania ośrodków kuratorskich.
39. Zasady i tryb wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu.
40. Omów sposób wykonywania przez kuratorów sądowych uprawnień i obowiązków w sprawach rodzinnych i nieletnich. Jaki akt prawny reguluje przedmiotowe zagadnienie.
41. Jakie elementy powinny zawierać: sprawozdanie z objęcia nadzoru, karty czynności nadzoru, sprawozdanie z zakończenia nadzoru.
42. Omów akty prawne regulujące zasady wykonywania nadzoru.
43. Procedura postępowania związana z obejmowaniem nadzoru przez kuratora rodzinnego.
44. Wymogi formalne jakie powinien spełniać prawidłowo przeprowadzony wywiad środowiskowy w postępowaniu rozpoznawczym. Akty prawne je określające.
45. Wywiad środowiskowy – plan, technika przeprowadzania, terminy i źródła informacji.
46. Jakie wnioski może składać kurator w toku postępowania wykonawczego?
47. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Omów zapisy dotyczące kurateli sądowej.
48. Omów postanowienia kodeksu etyki kuratora.
49. Organizacja i zakres działania sekretariatów zespołów kuratorskiej służby sądowej, urządzenia ewidencyjne prowadzone w zespole kuratorskim wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.
50. Diagnoza w resocjalizacji – jej znaczenie w pracy z podopiecznym.
51. Resocjalizacja - cele i zasady. Planowanie pracy resocjalizacyjnej.
52. Przyczyny niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
53. Kuratela „kontrolno-informacyjna”, a „wychowująco-profilaktyczna”.
54. Wczesne i zaawansowane przejawy demoralizacji.
55. Jakie umiejętności zawodowe uważasz za najważniejsze w pracy z młodzieżą?
56. Najczęściej występujące rodzaje patologii społecznych w środowiskach podopiecznych.
57. Omów metody oddziaływań resocjalizacyjnych.
58. Podstawowe metody i techniki stosowane w pracy kuratora sądowego.
59. Kontrakt z podopiecznym - cele wychowawcze i sposoby realizacji.
60. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dziecka.
61. Choroba alkoholowa - podstawowe objawy uzależnienia, formy leczenia.
62. Rodzina z problemem alkoholowym - podstawowe cechy współuzależnienia.
63. Przedstaw metodę pracy z indywidualnym przypadkiem. Scharakteryzuj środek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora.
64. Omów pojęcie adolescencji i zagrożenia związane z tym okresem.
65. Podaj cechy prawidłowej interwencji kryzysowej.
66. Zjawisko przemocy w rodzinie – przyczyny, rodzaje, przeciwdziałanie.
67. Dziecko krzywdzone w rodzinie z problemem alkoholowym i przemocą.
68. Zjawisko przemocy w rodzinie, uwarunkowania społeczno – psychologiczne.

Za ten post autor Nokturno otrzymał podziękowania - 3
annak13(08 kwie 2019, 21:58), Pierre(14 maja 2019, 21:23), Ultima(08 kwie 2019, 17:54)
Ocena:12%
 
Nokturno
k.zawodowy
k.zawodowy
 
Posty: 10
Rejestracja: 21 wrz 2018, 12:21
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 13 razy

Re: Przebieg aplikacji

Postautor: stefani » 15 kwie 2019, 19:02

Witam. Czy w trakcie aplikacji można pełnić funkcję kuratora społecznego ? W dwóch różnych SR ?
stefani
 
Posty: 13
Rejestracja: 03 lut 2019, 18:46
Podziękował : 6 razy
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Przebieg aplikacji

Postautor: mono » 15 kwie 2019, 21:30

stefani pisze:Witam. Czy w trakcie aplikacji można pełnić funkcję kuratora społecznego ? W dwóch różnych SR ?
Nie ma formalnych przeszkód, by pełnić funkcję kuratora spolecznego jako aplikant kuratorski, chyba że polityka KO jest inna ...
Natomiast zgodnie z ustawą o kuratorach sądowych kurator społeczny pełni funkcję swą przy JEDNYM zespole kuratorskim...

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
mono

"Choćbyście mieli najlepsze ustawy, najlepszych sędziów,
to jeśli nie będziecie mieć zdolnych wykonawców kary,
możecie ustawy wrzucić do kosza, a wyroki sądowe spalić
"
Awatar użytkownika
mono
k.zawodowy
k.zawodowy
 
Posty: 446
Rejestracja: 25 kwie 2017, 12:41
Podziękował : 259 razy
Otrzymał podziękowań: 391 razy

Re: Przebieg aplikacji

Postautor: ciekawam1 » 11 cze 2019, 21:38

egzamin mam 10 lipca, jeśli jeszcze nie zdałaś swojego :)
ciekawam1
 
Posty: 1
Rejestracja: 12 paź 2018, 13:06
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Przebieg aplikacji

Postautor: annak13 » 13 cze 2019, 21:47

niestety jeszcze nie ;) podpytywałam na razie wstępnie w swoim SR i jak widzę, tak obszernych zagadnień, jak opisanych wyżej nigdy nie było więc już sama nie wiem na czym się skupić :(
annak13
 
Posty: 8
Rejestracja: 24 paź 2018, 12:28
Podziękował : 6 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz

Re: Przebieg aplikacji

Postautor: Nokturno » 14 cze 2019, 12:36

wszystko zależy od okręgu jak wygląda egzamin. Miałam ostatnio szkolenie instruktażowe przed egzaminem (egzamin 11 i 12 lipca) i został nam wyznaczony materiał, którego mamy się nauczyć (nie mieliśmy szkoleń w czasie aplikacji). I tak- podane zostały artykuły z kodeksów, rozporządzeń, przykładowe pytania, które mogą się pojawić na ustnym. Omówiony został także egzamin pisemny- jak ma wyglądać analiza, na co zwrócić uwagę. Na egzaminie pisemnym będziemy mieć do dyspozycji kodeksy, upn i rozp. z 2016r.
bardzo nam pomogło to, że zostały nam wskazane konkretne artykuły, których będą wymagać. Dopowiedzieli też, że na ustnym chodzi im głównie o praktykę prowadzenia spraw. Czyli losując np. karę ograniczenia wolności mamy powiedzieć podstawę prawną z kk i kkw, ew. który art. z rozporządzania dotyczy postępowania wykonawczego i nie recytować, tylko opowiedzieć co się dzieje z tą teczką po wpłynięciu do zespołu, co robi kurator, ile czasu ma na wezwanie skazanego, co jeśli się uchyla itd.
Może warto porozmawiać na temat egzaminu z kuratorem okręgowym? Myślę, że ułatwi Wam to naukę, a przynajmniej będziecie spokojniejsi jak to wygląda w praktyce u Was w okręgu ;) Nam kazali dzwonić i w razie wątpliwości dopytywać.

Za ten post autor Nokturno otrzymał podziękowanie od
annak13(14 cze 2019, 15:32)
Ocena:4%
 
Nokturno
k.zawodowy
k.zawodowy
 
Posty: 10
Rejestracja: 21 wrz 2018, 12:21
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 13 razy

Re: Przebieg aplikacji

Postautor: Nokturno » 14 cze 2019, 12:42

a i mimo, że podane były takie pytania jak tam wyżej w poście dodałam, to na egzaminie będą prostsze. 2 pytania z ustawy o kuratorach, typu: obowikązki KO, kto powołuje społecznego 2 pyt. z pionu rodzinnego- wywiady, art. 70a§2 upn i 2 pytania z pionu karnego- obligatoryjne zarządzenie kpw, kiedy fakultatywne, kara ograniczenia wolności, kiedy można zawiesić postępowanie wyk.

Za ten post autor Nokturno otrzymał podziękowanie od
annak13(14 cze 2019, 15:32)
Ocena:4%
 
Nokturno
k.zawodowy
k.zawodowy
 
Posty: 10
Rejestracja: 21 wrz 2018, 12:21
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 13 razy

Re: Przebieg aplikacji

Postautor: annak13 » 14 cze 2019, 15:31

aż się uśmiechnęłam do komputera, jak przeczytałam :) z tej perspektywy to nie wygląda aż tak przerażająco ;) dziękuje za wsparcie :) Może faktycznie spróbuję podpytać KO...myślałam, że nie wypada... natomiast podejście Twojego KO bardzo ludzkie bo materiału jest ogrom z obu pionów ;)
annak13
 
Posty: 8
Rejestracja: 24 paź 2018, 12:28
Podziękował : 6 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz

Poprzednia

Wróć do Chcę zostać kuratorem, jestem studentem, potrzebuję pomocy ...

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron