Kodeks Nieletnich

Tematy związane z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej w pionie rodzinnym.

Moderatorzy: Ultima, BBG, Sasquatch

Kodeks Nieletnich

Postautor: Ultima » 25 lis 2014, 10:28

ultima pisze:Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad kolejną nowelą upn. Planowane zmiany

1. uregulowanie kwestii dotyczących organów zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich;
2.uregulowanie katalogu praw i obowiązków nieletniego przebywającego w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich;
3. uregulowanie w ustawie zasad zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich;
4. uregulowanie zasad wykonywania nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich;
5. zmiana treści art 12, art. 32, art 73, art. 92, art. 95;

Proponowane zmiany nie dotykają zakresu przepisów odnoszących się do zadań wykonywanych przez kuratorów sądowych.
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/184064/katalog/184066


Nadal trwają prace nad projektem. Aktualnie projekt znajduje się na etapie: po konferencji uzgodnieniowej.
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 1343
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 747 razy
Otrzymał podziękowań: 487 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Ultima » 04 paź 2017, 20:27

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych
-powołany został Zespół do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych.

Według przepisów zarządzenia, zadaniem Zespołu jest ocena aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich, wypracowanie rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakterze resocjalizacyjnym zmierzających do realizacji celu wychowawczego, przy uwzględnieniu konieczności uregulowania w ustawie zagadnień ustawowych, które obecnie regulowane są przepisami o charakterze wykonawczym.

Z zarządzeniem oraz zmianą do zarządzenia można zapoznać się na stronie publikującej Dzienniki Urzędowe Ministra Sprawiedliwości pod pozycją 124 oraz 176 z 2017 r.
KLIK!
Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym. Phil Bosmans.

Za ten post autor Ultima otrzymał podziękowanie od
Kaberka(25 paź 2017, 12:00)
Ocena:4%
 
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 1343
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 747 razy
Otrzymał podziękowań: 487 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Ultima » 26 paź 2017, 21:30

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się z petycją do Pana Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP, o podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany art. 27 Ustawy z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Petycja zawierała postulaty dodania regulacji nakładającej na sąd obowiązek okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku, nałożenie obowiązku wydawania każdorazowo osobnego postanowienia o przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich a także wprowadzenie przepisu umożliwiającego kontrolę instancyjną decyzji sądu o przedłużeniu stosowania środka.
PETYCJA HFPCz z dnia 19.04.2017 r.

W efekcie w/w petycji, Komisja praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:
Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 27:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich, o którym mowa w § 1 lub 2, przed skierowaniem sprawy na rozprawę, nie może trwać dłużej niż
3 miesiące; okres pobytu należy określić w postanowieniu o umieszczeniu nieletniego w schronisku.”,
b) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu:
§ 4a. Do przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, po skierowaniu sprawy na rozprawę, przepis § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 4b. O każdorazowym przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich sąd rodzinny orzeka postanowieniem, określając okres pobytu, nie
dłuższy niż 3 miesiące.”;
2) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 25a, art. 26, art. 27 oraz art. 28, doręcza się stronom. Na postanowienie przysługuje
zażalenie, z tym że rozpoznanie zażalenia na postanowienie, o którym mowa w art. 25a § 3 i 4 oraz na postanowienie o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich następuje niezwłocznie. Zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia.”.
Art. 2. Przepisy art. 27 § 3 i art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 27 § 4a i 4b ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się również do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Projekt ustawy skierowano obecnie do dalszych prac w Senacie.
Z przebiegiem prac nad ustawą oraz opublikowanym drukiem ustawy wraz z uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ.
Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym. Phil Bosmans.
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 1343
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 747 razy
Otrzymał podziękowań: 487 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Sasquatch » 24 kwie 2018, 6:31

18 kwietnia br do sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Dotyczy realizacji petycji wniesionej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka pozwalającą uregulować kwestie umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz przedłużania okresu pobytu nieletniego w schronisku

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Pr ... 2-2017.pdf

Za ten post autor Sasquatch otrzymał podziękowanie od
Ultima(24 kwie 2018, 16:36)
Ocena:4%
 
Sasquatch
Mod
Mod
 
Posty: 1155
Rejestracja: 10 sty 2012, 22:51
Podziękował : 245 razy
Otrzymał podziękowań: 959 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Sasquatch » 22 maja 2018, 23:18

22 maja br. w Dzienniku Ustaw poz .969 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/969/1
Sasquatch
Mod
Mod
 
Posty: 1155
Rejestracja: 10 sty 2012, 22:51
Podziękował : 245 razy
Otrzymał podziękowań: 959 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Sasquatch » 21 lut 2019, 14:39

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazały się założenia do projektu ustawy o nieletnich.

Najistotniejsze projektowane rozwiązania to:
1. wzmocnienie gwarancji procesowych nieletnich w postępowaniu w sprawach nieletnich oraz nadanie rangi ustawowej prawom nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach leczniczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
2. wprowadzenie możliwości pobytu nieletnich matek z małoletnimi dziećmi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w celu umożliwienia im wykonywania pieczy albo uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem.
3. wprowadzenie nowego środka wychowawczego w postaci możliwości umieszczenia nieletniego w ośrodku wychowawczo-adaptacyjnym.
4. uregulowanie procedury stosowania i przedłużania stosowania środków tymczasowych wobec nieletnich.
5. wprowadzenie określenia dolnej granicy wieku odpowiedzialności nieletnich w sprawach o demoralizację na poziomie 10 lat.
6. poszerzenie pojęcia czynu karalnego na wszystkie wykroczenia i wykroczenia skarbowe.
7. powołanie komisji do spraw środków leczniczych dla nieletnich, która będzie wskazywała odpowiedni dla nieletniego zakład leczniczy w celu wykonania orzeczonego wobec niego środka leczniczego.
8. wprowadzenie na poziomie ustawy uregulowania podstaw prawnych prowadzenia postępowania wykonawczego obejmującego postępowanie sądowe oraz wykonywanie poszczególnych środków wychowawczych, środka leczniczego i środka poprawczego.
9. wprowadzenie na poziomie ustawy uregulowania podstaw prawnych funkcjonowania zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i nowych ośrodków wychowawczo-adaptacyjnych poprzez określenie kwestii ustrojowych związanych z organami placówek, ochroną danych osobowych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa.


https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-mi ... tnich.html

Za ten post autor Sasquatch otrzymał podziękowanie od
Ultima(21 lut 2019, 18:22)
Ocena:4%
 
Sasquatch
Mod
Mod
 
Posty: 1155
Rejestracja: 10 sty 2012, 22:51
Podziękował : 245 razy
Otrzymał podziękowań: 959 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: mono » 27 lut 2019, 13:46

Zmiany w postępowaniu wobec nieletnich - prace na finiszu.

"W czasie prac zmieniono m.in. nazwę ośrodków readaptacyjnych na wychowawczo - adaptacyjne. Sąd będzie mógł skierować tam nie tylko nastolatka, który popełnił czyn karalny, ale też wykroczenie, jeśli zostało popełnione np. pod wpływem alkoholu czy narkotyków."

"Zdemoralizowany 15-latek odpowie jak dorosły
W styczniu upubliczniony został natomiast projekt zmian w kodeksie karnym. Zrezygnowano w nim z ustawowego ograniczenia górnej granicy kary w przypadku nieletnich, którzy ukończyli 15 lat, są zdemoralizowani i dopuścili się czynu zabronionego. Obecnie kara nie może w ich przypadku przekroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowej. Pozostawiono jednak możliwość zastosowania przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary."

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/post ... 76752.html
mono

"Choćbyście mieli najlepsze ustawy, najlepszych sędziów,
to jeśli nie będziecie mieć zdolnych wykonawców kary,
możecie ustawy wrzucić do kosza, a wyroki sądowe spalić
"
Awatar użytkownika
mono
k.zawodowy
k.zawodowy
 
Posty: 446
Rejestracja: 25 kwie 2017, 12:41
Podziękował : 259 razy
Otrzymał podziękowań: 391 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Sasquatch » 20 mar 2019, 20:51

Na stronie RCL w dniu 20.03.2019r. ukazał się Projekt ustawy o nieletnich

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1 ... 7#12577437

Za ten post autor Sasquatch otrzymał podziękowanie od
mono(21 mar 2019, 10:16)
Ocena:4%
 
Sasquatch
Mod
Mod
 
Posty: 1155
Rejestracja: 10 sty 2012, 22:51
Podziękował : 245 razy
Otrzymał podziękowań: 959 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: mono » 26 mar 2019, 9:26

"Nowe ośrodki będą tworzone na bazie części zakładów poprawczych, z wykorzystaniem ich bazy pedagogiczno-wychowawczej w tym m.in. wychowawców i terapeutów - mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik."

"
Założenie jest takie, by stworzyć placówki pomiędzy młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi a zakładami poprawczymi. Do nich będzie można kierować nastolatka, który ukończył 13 lat i dopuścił się czynu karalnego. Będą tu trafiać też uciekinierzy z MOW-ów. "

"Wprowadzamy jedynie dolną granicę wieku, w którym dziecko będzie odpowiadać za przejawy demoralizacji. I to jest bardzo ważne bo obecnie jej nie ma. Więc za przejawy demoralizacji może odpowiadać nawet sześciolatek. Tymczasem, co potwierdzają eksperci, ten wiek - 10 lat -  to wiek w którym dziecko jest już świadome, może odróżnić co jest dobre, a co jest złe, czego nie można robić. Do 10 lat będzie można zastosować środki np. w stosunku do rodziców, upomnienie, nadzór."


https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/proj ... 90741.html

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
mono

"Choćbyście mieli najlepsze ustawy, najlepszych sędziów,
to jeśli nie będziecie mieć zdolnych wykonawców kary,
możecie ustawy wrzucić do kosza, a wyroki sądowe spalić
"
Awatar użytkownika
mono
k.zawodowy
k.zawodowy
 
Posty: 446
Rejestracja: 25 kwie 2017, 12:41
Podziękował : 259 razy
Otrzymał podziękowań: 391 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Ultima » 26 mar 2019, 19:37

Sasquatch pisze:Na stronie RCL w dniu 20.03.2019r. ukazał się Projekt ustawy o nieletnich

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1 ... 7#12577437


Warto zapoznać się z projektem (ponieważ zawiera zmiany dotyczące wykonywania środków wychowawczych przez kuratorów rodzinnych) i zgłaszać uwagi do projektu.
Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym. Phil Bosmans.
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 1343
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 747 razy
Otrzymał podziękowań: 487 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: mono » 03 kwie 2019, 6:21

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prac ... 94693.html

"kwestia prac społecznie użytecznych dla nastolatków została uregulowana w projekcie analogicznie jak w przypadku osób dorosłych. W praktyce sąd ma wydać orzeczenie, określić czas trwania takiej kary i wymiar godzinowy, a kurator ma wyszukać miejsce, w którym ten nieletni będzie prace wykonywał. I dodają, że to nie wystarczy. By przepisy działały konieczne jest precyzyjne uregulowanie m.in. obowiązków gmin czy choćby ubezpieczeń. Liczą, że znajdzie się to w rozporządzeniu. 
-  W projekcie jest odwołanie do rozporządzenia.  Na to czekamy bo tam – jak rozumiem - będą tkwiły szczegóły i rzeczy najistotniejsze. M.in. to na ile organy gminy będą zobowiązane do wskazania takich zakładów. Bez takiego zobowiązania może okazać się, że mimo uregulowania na poziomie ustawy nadal będziemy w takiej oto sytuacji - sąd wydaje orzeczenie, my będziemy szukali miejsca w którym ten nieletni będzie mógł prace społecznie użyteczną wykonywać, a zakład pracy nie będzie chciał go przyjąć - bo gmina nie wskazała go jako podmiotu, w którym może się to odbywać – mówi przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Sądowych Grzegorz Kozera.

Zaznacza, że obecnie nie ma możliwości zobligowania pracodawców, by na przyjęcie nastolatków do pracy się zgodzili. " Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
mono

"Choćbyście mieli najlepsze ustawy, najlepszych sędziów,
to jeśli nie będziecie mieć zdolnych wykonawców kary,
możecie ustawy wrzucić do kosza, a wyroki sądowe spalić
"
Awatar użytkownika
mono
k.zawodowy
k.zawodowy
 
Posty: 446
Rejestracja: 25 kwie 2017, 12:41
Podziękował : 259 razy
Otrzymał podziękowań: 391 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: mono » 09 kwie 2019, 9:14

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/proj ... 97724.html

"Nowością - jak wskazuje sam resort - jest wprowadzenie zasady obligatoryjnego orzeczenia wobec nieletniego środka poprawczego w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym, w przypadku dopuszczenia się przez niego czynu karalnego określonego w art. 10 par. 2 kodeksu karnego. Chodzi tu m.in. o zabójstwa, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, katastrofy w ruchu lądowym czy zbiorowy gwałt. 

- W przypadku tych czynów karalnych konieczne jest zastosowanie wobec nieletniego szczególnych sposobów i warunków wychowawczego oddziaływania. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy sposób i okoliczności popełnienia czynu karalnego, właściwości i warunki nieletniego, jego postawa i zachowanie (zarówno przed jak i po dopuszczeniu się czynu karalnego) będą przemawiały - w ocenie sądu rodzinnego - za uznaniem, że środki wychowawcze okażą się skuteczne i rokują resocjalizację, będzie mógł odstąpić od zastosowania środka poprawczego - podkreśla MS w uzasadnieniu. 

Resort chce też ograniczyć możliwość warunkowego zawieszania umieszczenia w zakładzie poprawczym. - Przyjmując podstawy do kategorycznego orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym należało konsekwentnie opowiedzieć się za bezwarunkowym charakterem takiego umieszczenia - podkreślają autorzy regulacji. Dodają, że jeśli sąd rodzinny uzna, że są przesłanki do obligatoryjnego umieszczenia nastolatka w poprawczaku to - jak uzasadniono - "by skutecznie przeciwdziałać dalszej demoralizacji i dopuszczaniu się przez nieletniego czynów karalnych, orzeczony środek, powinien mieć co do zasady, charakter bezwarunkowy". 

Jeśli sąd uzna jednak, że warunkowe zawieszenie jest zasadne, będzie ono następowało na okres próby do lat 3. W tym czasie sąd rodzinny ma stosować wobec nieletniego środki wychowawcze, a jeśli nastolatek dopuścił się czynu karalnego lub jego zachowanie będzie wskazywało na dalszą demoralizację - palenie papierosów, wagarowanie, wulgaryzmy - sąd będzie mógł odwołać warunkowe zawieszenie i zarządzić umieszczenie w zakładzie poprawczym."

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
mono

"Choćbyście mieli najlepsze ustawy, najlepszych sędziów,
to jeśli nie będziecie mieć zdolnych wykonawców kary,
możecie ustawy wrzucić do kosza, a wyroki sądowe spalić
"
Awatar użytkownika
mono
k.zawodowy
k.zawodowy
 
Posty: 446
Rejestracja: 25 kwie 2017, 12:41
Podziękował : 259 razy
Otrzymał podziękowań: 391 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Sasquatch » 25 kwie 2019, 8:30

Ultima pisze:
Sasquatch pisze:Na stronie RCL w dniu 20.03.2019r. ukazał się Projekt ustawy o nieletnich

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/1 ... 7#12577437


Warto zapoznać się z projektem (ponieważ zawiera zmiany dotyczące wykonywania środków wychowawczych przez kuratorów rodzinnych) i zgłaszać uwagi do projektu.


Krajowa Rada Kuratorów w dniu 24 kwietnia br. przesłała poniższą opinię o projekcie ustawy o nieletnich do Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, który jest odpowiedzialny za proces konsultacji.

http://kurator.webd.pl/wp-content/uploa ... etnich.pdf
Sasquatch
Mod
Mod
 
Posty: 1155
Rejestracja: 10 sty 2012, 22:51
Podziękował : 245 razy
Otrzymał podziękowań: 959 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Ultima » 29 kwie 2019, 11:13

Gazeta Prawna.pl opublikowała 25.04.2019 r. atykuł autorstwa Pani Małgorzaty Kryszkiewicz pt. Kontrowersyjny projekt rządu: Nastolatek przed sądem za każde wykroczenie
Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym. Phil Bosmans.
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 1343
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 747 razy
Otrzymał podziękowań: 487 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Ultima » 05 cze 2019, 8:23

Artykuł z 3.06.2019 r. autorstwa Pani Patrycji Rojek - Socha pt. Projekt ustawy o nieletnich wkrótce do Sejmu? Zakończono konsultacje nawiązujący do bieżącego projektu zmian w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym. Phil Bosmans.
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 1343
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 747 razy
Otrzymał podziękowań: 487 razy

PoprzedniaNastępna

Wróć do Kuratorzy rodzinni

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość