• Przychodzi kuratorka sądowa do YouTubera.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę przepisów dotyczących nieletnich


2 czerwca 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Pan Michał Woś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości przedstawił zapowiedź systemowych zmian przepisów odnoszących się do postępowania w sprawach nieletnich.

Zaproponowane rozwiązania mają m. in. powodować obligatoryjne umieszczenie w zakładach poprawczych nieletnich sprawców najpoważniejszych czynów karalnych a także wydłużyć możliwość pozostawienia nieletniego w zakładzie do 3 lat {do 24 roku życia}.

Nowe przepisy umożliwią skierowanie nieletnich do „Okręgowych ośrodków wychowawczych”.

Wprowadzona ma też zostać dolna granica 10 lat jako wieku ponoszenia odpowiedzialności w przypadku demoralizacji. Mniej znaczące wybryki nie będą musiały wiązać się z wszczęciem postępowania wobec nieletnich. W takich wypadkach dyrektorzy szkół będą mogli skierować nieletniego do drobnych prac porządkowych na terenie szkoły.

Więcej informacji zamieszczono w komunikacie na stronie Ministerstwa, do którego odnośnik zamieszczamy poniżej.

Komunikat ze strony www.ms.gov.pl

Prawa autorskie i źródło fot. pl.depositphotos.com

* * * * *

„Uprawnienia prezesa sądu wobec kuratorskiej służby sądowej” – artykuł


2 czerwca 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Uprawnienia prezesa sądu rejonowego wobec kuratorskiej służby sądowej wynikają z: uprawnień przynależnych prezesowi sądu jako pracodawcy na co wskazuje art. 105 u.o.k.s. i odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu pracy oraz uprawnień wskazanych w ustawie o kuratorach sądowych.

Wśród uprawnień przyznanych prezesowi sądu rejonowego, tylko przykładowo, wymienić można takie uprawnienia, jak:– udzielanie urlopów przewidzianych przepisami prawa pracy i odwoływanie z tych urlopów (art. 152 i nast. k.p.); (…)– zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 pkt 4 k.p.);(…)– realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z uprawnień pracowniczych, związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem (art. 175 (1) i nast. k.p.);– ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko (art. 226 k.p.);– informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 k.p.);– zapewnienie pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie o sposobach posługiwania się tymi środkami (art. 237 (6) k.p.) (…)Część z tych uprawnień i obowiązków, zwłaszcza w zakresie zapewnienia pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, ma fundamentalne znaczenie w obecnym czasie z uwagi na ogłoszony stan epidemii.”

Powyższy cytat pochodzi z artykułu opublikowanego w Probacji – nr IV z 2020 r., pn.” Uprawnienia prezesa sądu rejonowego wobec kuratorskiej służby sądowej”, którego autorem jest Pan mgr Mieczysław Oliwa Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu – poniżej zamieszczamy odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości na której można zapoznać się z artykułami z aktualnego numeru kwartalnika. Powyższy – art. nr 7.

Kwartalnik Probacja, nr IV/2020

* * * * *

Zbliża się dzień kuratora sądowego


19 maja 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister
Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387 z późn. zm.). Właśnie tego dnia po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego).

Data 25 czerwca, uchwałą nr 15 Krajowej Rady Kuratorów -z dnia 18 czerwca 2011 roku, ustanowiona została Dniem Kuratora Sądowego w Polsce.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich kuratorów do obchodów tego święta.

* * * * *

Informacje Krajowej Rady Kuratorów


19 maja 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej udostępniamy informacje zamieszczone na profilu KRK w aplikacji FB.

Postępowanie wykonawcze w sprawach opiekuńczych, które obejmuje także nadzory kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, jest obszarem, który nie doczekał się jeszcze kompleksowego uregulowania ustawowego (choć postępowanie wykonawcze zostało unormowane w innych kategoriach spraw, np. wobec nieletnich sprawców czynów karalnych lub zagrożonych demoralizacją, czy też osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego w związku z uzależnieniem od alkoholu) .

Krajowa Rada Kuratorów od długiego czasu podejmuje starania o wprowadzenie jednolitych i jasnych zasad związanych z realizacją orzeczeń w sprawach opiekuńczych oraz przedstawia propozycje rozwiązań, w tym zakresie.

Po raz kolejny propozycje takie skierowaliśmy do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w styczniu bieżącego roku. Zapoznać z nimi można się korzystając z poniżej zamieszczonego linku:

drive.google.com/file/d/120t9adzaYPIMjlCPVGhHXRgJzsB7muFh/view?usp=drivesdk

* * * * *

Zaproszenie do udziału w badaniach naukowych


19 maja 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Zespół Naukowy pod kierunkiem prof. dra hab. Roberta Opory w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania nt. funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w trakcie pandemii Covid-19.

Celem prowadzonych badań jest poznanie zasobów Kuratorskiej Służby Sądowej w zakresie posiadanego zaplecza technologicznego, przygotowania do pracy online oraz funkcjonowania psychospołecznego kuratorów w zespole, jak i poza nim. Badania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi określonymi w Deklaracji Helsińskiej, dotyczącymi etycznych zasad prowadzenia badań naukowych. 

Badania są anonimowe. Wyniki posłużą do opracowania wniosków o charakterze naukowym.  Bezpośredni odnośnik do badań: KLIK!

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »