• Uchwała Senatu RP z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce

Pismo Przewodniczącej OZZKS – Aleksandry Szewera – Nalewajek do Pani Podsekretarz Stanu Anny Dalkowskiej.


20 marca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Komunikat Przewodniczącego KRK


19 marca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Komuikat Przewodniczącego-KRK dot. wynagrodzenia kuratorów -budżet 2020.pdf

* * * * *

„ MARZENIA O DOBRU – EMPATIA TRZYMA NAS RAZEM DZIECKO DLA DZIECKA”


18 marca 2020 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

*Aktualizacja 17.03.2020r.: z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce projekt “Marzenia o Dobru – Empatia Trzyma Nas Razem – Dziecko dla Dziecka” został przełożony na termin późniejszy.

Projekt przygotowany przez kuratorów sądowych z II ZKSS w Szamotułach oraz zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej z Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych.

Celem projektu jest przede wszystkim zadbanie o siebie to najlepszy prezent jaki możemy podarować dziecku, czyli spotkania z młodzieżą by spojrzeć na empatię przez pryzmat dziecko dla dziecka. Działania skoncentrowane przede wszystkim na grupie rówieśników. Połączone siły spojrzenia psychologiczno – pedagogicznego z wychowawczo – profilaktycznym spojrzeniem kuratora sądowego. Wyzwanie, które zostało zorganizowane jest formą oddziaływań profilaktycznych na młodego człowieka przez jego rówieśnika, czyli dziecko dla dziecka w ścisłej współpracy szkolnych działań wychowawczych i profilaktyką sądową. Zadaniem naszym jest przede wszystkim czynna profilaktyka oddziaływań wychowawczych w grupach przedszkolnych oraz klasowych.  Młodzież pod opieką kuratorów, psychologa oraz pedagoga będzie pracować z grupą rówieśniczą. Naszym zadaniem będzie formować grupę, praktykować pochwały,  szanować różnice, komunikować się z szacunkiem, koncentrować się na rozwiązaniach, wprowadzać burzę mózgu i scenki, posługiwać się planem i strukturą spotkań grupowych, zrozumieniem i wykorzystywaniem błędnych celów, uzgodnieniem rozwiązań, poproszeniem o pomoc oraz wprowadzeniem elementów pozytywnej dyscypliny, czyli ucząc się właściwego postępowania nie rezygnując z dziecka, pozwalając pomóc, dać wybór, a przede wszystkim w sytuacji, gdy jestem zraniony uznać jego uczucia.Projekt będzie odbywał się w Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach w 4 grupach wiekowych, z każdą grupą będziemy pracować 2 razy po 50 minut. Czas trwania projektu 3 miesiące. Zajęcia będą prowadzone przez młodzież z świetlicy „ Anioły ‘’, szamotulską grupę PaT oraz PaTPORT Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach. Projekt zostanie zakończony w maju 2020 roku Galą Finałową. Podczas Gali zostanie wyróżniona najbardziej zdyscyplinowana, najbardziej zorganizowana, najbardziej empatyczna oraz najbardziej pracowita  grupa rówieśnicza. Projekt rozpocznie się Dniami Edukacji Prawnej w Sądzie Rejonowym w Szamotułach w dniach 13 marca 2020 roku wówczas młodzież z naszej grupy wystąpi w ramach zajęć wychowawczo – profilaktycznych w mediacji, a kuratorzy rozpoczną cykl spotkań z młodzieżą pt. „ Jak wspierać, jak pomagać ? – spotkanie z indywidualnym przypadkiem jakim jest dziecko, jakim jest rodzina – metodyka pracy kuratora sądowego‘’. Natomiast w dniu 16 marca 2020 roku w Dniach Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu młodzież z świetlicy „ Anioły ‘’, szamotulskiej grupy PaT, oraz  PaTPORTU Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach wystawi przedstawienie „ Jestem ‘’, które  zdobyło I miejsce na VII Festiwalu Otwartej Dłoni – Wychowanie przez Teatr w Szamotułach*.

* * * * *

Pismo OZZKS- w trosce o osoby zwalniane z ZK i AŚ


15 marca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych mając na uwadze aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju  oraz dobro  i bezpieczeństwo osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych wystosował kolejne pismo do Pana Michała Wójcika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. OZZKS wnosi o udzielanie, w większym zakresie, pomocy postpenitencjarnej już w momencie zwalniania z jednostki, ponieważ:

Osoby zwalniane zakładów karnych i aresztów śledczych to w większości osoby z trudną sytuacją socjalno-bytową, i niejednokrotnie bez żadnych środków do życia w pierwszym okresie po zwolnieniu z jednostki. Obecnie w sądach rejonowych, przy których swoje siedziby mają zespoły kuratorskiej służby sądowej, występują znaczne ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, do niezbędnego minimum. Dotyczy to również kas sądowych, w których to osoba uprawniona do uzyskania pomocy może, na mocy decyzji kuratora zawodowego, pobrać środki w formie świadczenia pieniężnego, tudzież stosownego bonu na zakupy. W tej sytuacji uzyskanie pomocy w/w formie przez osobę zwolnioną z jednostki penitencjarnej może napotykać na znaczne trudności w jej uzyskaniu, a nawet uniemożliwić jej otrzymanie. 

PISMO OZZKS

* * * * *

Rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości


14 marca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Pani dr Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
zwróciła się do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Dyrektorów Sądów Apelacyjnych,

„o podjęcie wszelkich możliwych działań w tym ustanowienie i wdrożenie procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych”

W piśmie z dnia 13 marca 2020 r. rekomenduje:

  1. Wstrzymanie zarządzania przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych.

  2. Pozostawianie bez wykonania – z zawiadomieniem organu zarządzającego – wywiadów środowiskowych pozostających aktualnie do wykonania w referatach zawodowych kuratorów sądowych.

  3. Wyrażenie zgody na kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (…).

  4. W przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym zapewnienie kuratorom sądowym środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami sanitarnymi, a w szczególności zapewnienie transportu samochodem służbowym oraz wyposażenie w odzież ochronną, maski przeciwwirusowe poliwęglanowe, rękawice ochronne oraz środki dezynfekcji.

  5. Zawieszenie wykonywania spraw w postępowaniu wykonawczym (sprawowanie dozorów, nadzorów, kontrolowanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, wykonywanie kontroli orzeczonych obowiązków w okresie próby).

  6. Zamknięcie wszystkich ośrodków kuratorskich na terenie całego kraju.

  7. Zamieszczanie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy informacyjnej budynku komunikatu dotyczącego ograniczenia osobistych kontaktów stron z kuratorami sądowymi na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną.

Pismo P. dr Anny Dalkowskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawidliwości – Rekomendacje w sprawie obowiązków służbowych kuratorów sądowych

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »