Wybrane zagadnienia dotyczące metodyki sprawowania dozoru kuratorskiego


27 września 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy |

Wybrane zagadnienia dotyczące metodyki sprawowania dozoru kuratorskiego
Aleksandra Podmiotko

Dozór kuratora sądowego, jako instytucja prawa karnego, realizowany jest środkami prawnymi, w ramach określonego orzeczeniem sądu okresu, ale metodami wychowawczymi. Środki prawne, to głównie zobowiązania nakładane na dozorowanego przez sąd oraz obowiązki wynikające z istoty dozoru i zawierające elementy wychowawcze, zmierzające do ukształtowania u dozorowanego prospołecznej postawy moralnej (J. Śpiewak, 2000, s.6). więcej

* * * * *

Rola kuratora d/s rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym…


25 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy |

Rola kuratora d/s rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym. Skuteczność i efektywność działań kuratorskich w nadzorach w sprawach z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i Ustawy o postępowaniach w sprawach nieletnich w oparciu o badania przeprowadzone w warszawskim okręgu sądowym.
mgr Anna Korpanty więcej

* * * * *

Komentarz do wybranych zasad ustrojowych kurateli sądowej


3 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Komentarz do wybranych zasad ustrojowych kurateli sądowej
Andrzej Martuszewicz, Andrzej Rzepniewski

Tekst powstał w styczniu 2002 roku i został skrócony dla potrzeb publikacji w lutym 2004 roku.
Kurator w wymiarze sprawiedliwości. Warunki naboru do zawodu i zadania
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U.Nr 98 z 2001 r., poz.1071 z późn. zm.) w stosunku do kuratorów przestały obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1986 roku w sprawie kuratorów sądowych (Dz.U.Nr 43 z 1986 r., poz.212) wydanego na podstawie usp z 1985. więcej

* * * * *

Kodeks etyki kuratora sądowego


22 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Kodeks etyki kuratora sądowego

dr Tadeusz Jedynak

Moralność – etyka – ujaśnienie pojęć

Etyka wywodzi się od gr. Ethos -> oznaczającego obyczaj. W starożytnej Grecji nazwą tą określano postawę człowieka – a zwłaszcza jego stosunek do innych ludzi – przejawiającą się w postępowaniu. Etos charakteryzuje ogólną orientację danej kultury, obowiązującą w niej hierarchię wartości dającą się wyczytać z ludzkich zachowań. W łacinie pojęcie Ethos oddano pojęciem moralis -> dotyczący obyczajów więcej

* * * * *

Powstanie i rozwój instytucji kurateli sądowej w Polsce


21 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Powstanie i rozwój instytucji kurateli sądowej w Polsce

1. Kuratela dla nieletnich

7 lutego 1919 – dekret Naczelnika Państwa Polskiego J. Piłsudskiego o utworzeniu sądów dla nieletnich
26 lipca 1919 – Rozporządzenie MS w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, regulujące organizację tych sądów i ich aparatu pomocniczego (tzw. Opiekunów społecznych, podległych sędziom rodzinnym i wynagradzanych z funduszy sądowych). Z dniem 1 września 1919 utworzono sądy dla nieletnich w Warszawie, Łodzi i Lublinie.
25 czerwca 1929 – rozporządzenie MS w sprawie przekształcenia opiekunów społecznych w kuratorów nieletnich przy sadach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Kurator stał się pracownikiem sądowym, pobierającym godziwe wynagrodzenie, na podstawie określonego stosunku pracy. więcej

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »