Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich


13 sierpnia 2022 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |


  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, obejmująca swoim zakresem kompleksowe uregulowania prawne dotyczące działań podejmowanych wobec osób nieletnich w ramach:

  • —>postępowań w sprawach o demoralizację;
  • —>postępowań w sprawach o czyny karalne;
  • —>wykonywania środków wychowawczych, środka leczniczego, lub środka poprawczego

  w dniu 20 lipca 2022 r. została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, następnie, w dniu 12 sierpnia 2022 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 12.08.2022 r. poz. 1700).

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem przepisów określonych w art. 417, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Traci zatem moc ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich dotychczas regulująca przedmiotową materię.

  Przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich zawierają uregulowania odnoszące się bezpośrednio do podstawowych zadań, jakie wykonują kuratorzy zawodowi rodzinni w ramach działalności służbowej, w tym wykonywania środków wychowawczych:

  • —>nadzoru kuratora sądowego (art. 7 pkt 5);
  • —>zobowiązania do określonego postepowania (art. 7 pkt 2);
  • —>skierowania do ośrodka kuratorskiego (art. 7 pkt 6);

  Dokument zawiera również fundamentalne uregulowania przeprowadzanych przez kuratorów rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich:

  • —> w celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska (art. 62.1);
  • —> w celu ustalenia danych dotyczących środowiska rodzinnego nieletniego oraz jego możliwości zatrudnienia lub nauki w przypadku opuszczenia zakładu poprawczego (art. 238.3 pkt.2 a także art. 239.4 pkt 2);
  • —>przed umieszczeniem nieletniego poza zakładem poprawczym (art. 274.3)
  • —> w ramach nadzoru nad nieletnim umieszczonym poza zakładem poprawczym (art. 275.2 pkt 6);

   Poniżej zamieszczamy odnośniki do treści ogłoszonej ustawy:

   —>Link do ustawy opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP

   —>Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

   * * * * *