„Uprawnienia prezesa sądu wobec kuratorskiej służby sądowej” – artykuł


2 czerwca 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Uprawnienia prezesa sądu rejonowego wobec kuratorskiej służby sądowej wynikają z: uprawnień przynależnych prezesowi sądu jako pracodawcy na co wskazuje art. 105 u.o.k.s. i odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu pracy oraz uprawnień wskazanych w ustawie o kuratorach sądowych.

Wśród uprawnień przyznanych prezesowi sądu rejonowego, tylko przykładowo, wymienić można takie uprawnienia, jak:– udzielanie urlopów przewidzianych przepisami prawa pracy i odwoływanie z tych urlopów (art. 152 i nast. k.p.); (…)– zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 pkt 4 k.p.);(…)– realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z uprawnień pracowniczych, związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem (art. 175 (1) i nast. k.p.);– ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko (art. 226 k.p.);– informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 k.p.);– zapewnienie pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie o sposobach posługiwania się tymi środkami (art. 237 (6) k.p.) (…)Część z tych uprawnień i obowiązków, zwłaszcza w zakresie zapewnienia pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, ma fundamentalne znaczenie w obecnym czasie z uwagi na ogłoszony stan epidemii.”

Powyższy cytat pochodzi z artykułu opublikowanego w Probacji – nr IV z 2020 r., pn.” Uprawnienia prezesa sądu rejonowego wobec kuratorskiej służby sądowej”, którego autorem jest Pan mgr Mieczysław Oliwa Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu – poniżej zamieszczamy odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości na której można zapoznać się z artykułami z aktualnego numeru kwartalnika. Powyższy – art. nr 7.

Kwartalnik Probacja, nr IV/2020

* * * * *