Zmiana regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości


27 listopada 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości ukazało się pod pozycją 243 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości , które odnosi się do kuratorskiej służby sądowej. Z w/w zarządzenia wynika, że :

– prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;

– analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą kuratorów zawodowych w poszczególnych okręgach sądowych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy kuratorskiej służby sądowej;

– prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw dotyczących przenoszenia kuratorów zawodowych na ich wniosek pomiędzy okręgami sądowymi i apelacjami sądowymi oraz przydzielania, wygaszania i przekształcania uwolnionych etatów kuratorów zawodowych;

– prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;

– prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;

– prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;

będzie podlegało ponownie Departamentowi Wykonania Orzeczeń i Probacji a nie jak to miało miejsce od 2018r. Departamentowi Nadzoru Administracyjnego

* * * * *

Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy


16 listopada 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Nakładem wydawnictwa SILVA RERUM ukazała się książka pod red. Joanny Stojer-Polańskiej „Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym” , w której został opublikowany artykuł Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy , napisany przez dwóch kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych: Rafała Skręta ( SR w Sosnowcu) oraz Adama Witkowicza ( SR w Zawierciu) .

W tym miejscu przypomnieć też należy, że Rafał Skręt i Adam Witkowicz są osobami mocno zaangażowanymi w pracę z osobami stosującymi przemoc jak również osobami doznającymi jej. Obydwaj zostali odznaczeni Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet. Rafał Skręt w 2018r., natomiast Adam Witkowicz w 2014r.

Jak można przeczytać we wstępie książki ” Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym”

… w ciemnej liczbie przestępstw dużo ofiar charakteryzuje się bezradnością. Ciemna liczba przestępstw zawiera te czyny kryminalne, którą są poza oficjalnymi danymi na temat przestępczości. Nie zgłaszają przestępstw ofiary, które boją się zawiadomić Policję, bo czują strach przed reakcją sprawcy. Strach działa na nie paraliżująco. Dzieje się tak w wyniku stosowania przez sprawców różnego rodzaju przemocy, a także gróźb i szantażu. Pokrzywdzeni obawiają się też tego, że organy ścigania nie pomogą rozwiązać problemu, zwłaszcza jeśli już w przeszłości osoby te nie otrzymały pomocy służb mundurowych przy zgłaszaniu naruszeń prawa. Czasami pokrzywdzeni nie zgłaszają z powodu poczucia wstydu, braku wsparcia bliskich i wsparcia społecznego. Nie złożą oficjalnego zawiadomienia, kiedy nie znają przepisów i procedur, a sytuacja ich przerasta

Więcej na temat książki pod linkiem:

wydawnictwo-silvarerum.eu/produ … ezbronnym/

* * * * *

Informacja KRK


10 listopada 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

„Rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 sprawiła, że podjęliśmy inicjatywę pozyskania informacji na temat w jak znacznym stopniu problem pandemii dotyka naszej grupy zawodowej.

Wystąpiliśmy do wszystkich Kuratorów Okręgowych o podanie danych na ten temat za okres od 1 stycznia do 31 października b.r. Aktualnie spływają one z poszczególnych okręgów, za co Kuratorom Okręgowym dziękujemy.

Przedstawimy je po ich uzyskaniu z wszystkich okręgów i zestawieniu. Zakładamy, że informacje na ten temat będą pozyskiwane systematycznie, po zakończeniu każdego miesiąca.”

* * * * *

Opinia Krajowej Rady Kuratorów


10 listopada 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Zmiana mnożników stała się faktem


6 listopada 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 6 listopada 2020 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich . Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przy zastosowaniu poniższych wskaźników, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2020 r.

W przyjętym akcie prawnym, mnożniki kwoty bazowej dla stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz dla aplikantów kuratorskich wynoszą:
* Kurator specjalista 2,86
* Starszy kurator zawodowy 2,56
* Kurator zawodowy 2,26
* Aplikant kuratorski 1,53

* * * * *