Projekt zmian Kodeksu Postępowania Karnego oraz Ustawy o Kuratorach Sądowych


30 września 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w dniu 24 września 2020 roku opublikowano Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada m.in. dodanie do  Kodeksu postępowania karnego – do art. 96 paragrafu 3 w brzmieniu:

„§ 3. Podczas posiedzenia z udziałem oskarżonego, który nie ukończył 18 lat, może być obecny jego przedstawiciel ustawowy, chyba że prowadziłoby to do naruszenia praw lub interesów oskarżonego, mogłoby utrudnić postępowanie karne albo jest niemożliwe, zwłaszcza gdy nie można skontaktować się z przedstawicielem ustawowym lub ustalić jego tożsamości. Jeżeli przewodniczący nie wyraził zgody na obecność przedstawiciela ustawowego, oskarżony, który nie ukończył 18 lat, może wskazać inną osobę pełnoletnią. Jeżeli oskarżony nie wskazał takiej osoby lub przewodniczący nie wyraził zgody na jej obecność, sąd rozpoznający sprawę wyznacza kuratora społecznego do obecności w trakcie posiedzenia. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki albo gdy wyznaczenie kuratora społecznego napotyka na trudności, do obecności w trakcie posiedzenia sąd wyznacza urzędnika zatrudnionego w sądzie rozpoznającym sprawę.

w art. 214:

  1. a) w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w stosunku do oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat.”,

  1. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wywiadu środowiskowego można nie przeprowadzać w stosunku do oskarżonego, który nie ma w kraju stałego miejsca zamieszkania. W stosunku do oskarżonego, o którym mowa w § 2 pkt 3, wywiadu środowiskowego można nie przeprowadzać, jeśli nie naruszy to praw lub interesów oskarżonego, a  przeprowadzenie wywiadu nie jest konieczne z uwagi na okoliczności sprawy.”;

Dodatkowo, projektowana ustawa zakłada następujące zmiany w Ustawie o Kuratorach Sądowych (Dz. U. z 2020, poz. 167) :

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 1. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu oraz zadanie, o którym mowa w art. 96 § 3 Kodeksu postępowania karnego.”;

2) w art. 91:

  1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt za:

1) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art. 214 § 1 Kodeksu postępowania karnego;

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, separację;

3) obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy;

4) każdorazową obecność podczas posiedzeń i rozprawy w sytuacjach, o których mowa w art. 96 § 3  Kodeksu postępowania karnego.”;

  1. b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wynosi 4%, a w wypadku określanym w ust. 1 pkt 3 i 4 – 10% kwoty bazowej, o której mowa w art. 90 ust. 2.”;

  1. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3  i ust. 2, przysługuje również kuratorowi zawodowemu.”.

Z całym projektem, jego uzasadnieniem oraz postępem w pracach legislacyjnych można zapoznać się na stronie RCL – pod poniższym odnośnikiem:

legislacja.gov.pl/projekt/12338566

* * * * *