Projekt „Uwolnione bajki”


30 września 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Zdjęcie ze strony https://sw.gov.pl/aktualnosc/ —> autor kpt. Marta Mazurska

„Dzielny żołnierz”, „Jaś i magiczna fasolka”, „O dwóch niegrzecznych myszkach” to bajki, jakie w ramach projektu „Uwolnione bajki”, przeczytali skazani przebywający za murami Zakładu Karnego nr 2 w Grudziądzu.

Skazani wzięli udział w projekcie, na zaproszenie Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka, które ma swą siedzibę w Toruniu.

Projekt, który został zainicjowany przez w/w stowarzyszenie, umożliwia ojcom i matkom pozbawionym wolności, czytanie bajek, z możliwością zadedykowania swoim dzieciom. Nagrane bajki będą ukazywały się cyklicznie na fanpage „Wędki”.

Z informacji zamieszczonej na portalu Służby Więziennej można m.in. przeczytać, że projekt jest też wspierany przez zawodowego kuratora rodzinnego Sądu Rejonowego w Toruniu.

Podjęta inicjatywa we współpracy z wyspecjalizowaną kadrą Służby Więziennej – wychowawcami, psychologami, terapeutami służy wzmacnianiu więzi skazanych osób z ich rodzinami.

Zapraszamy do wspierania tej inicjatywy!

Fanpage „Uwolnione bajki”
Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. każdego Człowieka
Strona internetowa w/w stowarzyszenia wedka.org/

Więcej informacji na temat projektu na portalu Służby Więziennej:

sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-grudziadzu-uczuciem-w-swiat-wesprzyj-wedke

* * * * *

Projekt zmian Kodeksu Postępowania Karnego oraz Ustawy o Kuratorach Sądowych


30 września 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w dniu 24 września 2020 roku opublikowano Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada m.in. dodanie do  Kodeksu postępowania karnego – do art. 96 paragrafu 3 w brzmieniu:

„§ 3. Podczas posiedzenia z udziałem oskarżonego, który nie ukończył 18 lat, może być obecny jego przedstawiciel ustawowy, chyba że prowadziłoby to do naruszenia praw lub interesów oskarżonego, mogłoby utrudnić postępowanie karne albo jest niemożliwe, zwłaszcza gdy nie można skontaktować się z przedstawicielem ustawowym lub ustalić jego tożsamości. Jeżeli przewodniczący nie wyraził zgody na obecność przedstawiciela ustawowego, oskarżony, który nie ukończył 18 lat, może wskazać inną osobę pełnoletnią. Jeżeli oskarżony nie wskazał takiej osoby lub przewodniczący nie wyraził zgody na jej obecność, sąd rozpoznający sprawę wyznacza kuratora społecznego do obecności w trakcie posiedzenia. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki albo gdy wyznaczenie kuratora społecznego napotyka na trudności, do obecności w trakcie posiedzenia sąd wyznacza urzędnika zatrudnionego w sądzie rozpoznającym sprawę.

w art. 214:

  1. a) w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w stosunku do oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat.”,

  1. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wywiadu środowiskowego można nie przeprowadzać w stosunku do oskarżonego, który nie ma w kraju stałego miejsca zamieszkania. W stosunku do oskarżonego, o którym mowa w § 2 pkt 3, wywiadu środowiskowego można nie przeprowadzać, jeśli nie naruszy to praw lub interesów oskarżonego, a  przeprowadzenie wywiadu nie jest konieczne z uwagi na okoliczności sprawy.”;

Dodatkowo, projektowana ustawa zakłada następujące zmiany w Ustawie o Kuratorach Sądowych (Dz. U. z 2020, poz. 167) :

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 1. Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu oraz zadanie, o którym mowa w art. 96 § 3 Kodeksu postępowania karnego.”;

2) w art. 91:

  1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt za:

1) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art. 214 § 1 Kodeksu postępowania karnego;

2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, separację;

3) obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy;

4) każdorazową obecność podczas posiedzeń i rozprawy w sytuacjach, o których mowa w art. 96 § 3  Kodeksu postępowania karnego.”;

  1. b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wynosi 4%, a w wypadku określanym w ust. 1 pkt 3 i 4 – 10% kwoty bazowej, o której mowa w art. 90 ust. 2.”;

  1. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3  i ust. 2, przysługuje również kuratorowi zawodowemu.”.

Z całym projektem, jego uzasadnieniem oraz postępem w pracach legislacyjnych można zapoznać się na stronie RCL – pod poniższym odnośnikiem:

legislacja.gov.pl/projekt/12338566

* * * * *

Program „Ocaleni” TVP z udziałem kuratora sądowego


30 września 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Po godzinach |

Galeria udostępniona na profilu fb Ocaleni TVP pod adresem www.facebook.com/OcaleniTVP/posts/1095916807492285

W dniu 15 września 2020 r. o godz. 23.00 na antenie TVP1 wyemitowano program, do którego zaproszono Panią kurator specjalistę Barbarę Cieślak. Bohaterem odcinka był Pan Tomasz Szlachtowicz.

Na portalu społecznościowym programu Ocaleni TVP można m.in. przeczytać następujące wpisy:

Nasz główny bohater wiele zawdzięcza Barbarze Cieślak, która jest kuratorem sądowym.
Tomasz trafił do niej pod dozór, głównym jego problemem były alkohol i agresja. Pani Barbara dążyła do tego, żeby odbył terapię – trudno było go zmotywować. Warto zaznaczyć, że terapia podstawowa – to dopiero wstęp do leczenia.
Nasz gość opowie o Tomku, podzieli się też tym, jak wygląda praca z osobą uzależnioną, a także z rodziną osoby uzależnionej.
„To był dozór trudny. Tomek w programie jest bardzo szczery, odważny, uczciwy. W pokonywaniu problemów i zdrowieniu ważna jest uczciwość. Można uciec przed kolegami, rodzicami, żoną, kuratorem, ale przed samym sobą nie”
Barbara Cieślak – kurator sądowy, którą zaprosiliśmy dzisiaj do studia. Mamy nadzieję, że spostrzeżenia Pani Barbary będą dla wielu z Państwa pomocne.
 

Poniżej odnośniki do wpisów na profilu fb Ocaleni TVP oraz odnośnik do opublikowanego na Ocaleni TVP VOD programu:

www.facebook.com/OcaleniTVP/posts/1095959137488052

www.facebook.com/OcaleniTVP/posts/1095916807492285

vod.tvp.pl/video/ocaleni,15092020,49564889

 

* * * * *

„Penitencjarne i psychospołeczne determinanty reintegracji osób zwalnianych z zakładów karnych” – relacja ze spotkania w Krynicy


29 września 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Za nami kolejne spotkanie w Krynicy poświęcone reintegracji osób zwalnianych z zakładów karnych. W dniach od 23 do 24 września 2020 r. w Krynicy- Zdroju odbyło się bezpłatne szkolenie  „Penitencjarne i psychospołeczne determinanty reintegracji osób zwalnianych z zakładów karnych”, w którym udział wzięli kuratorzy sądowi, wychowawcy z zakładów karnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu.  

Wykłady dla uczestników szkolenia poprowadzili: dr Katarzyna M. Stanek, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz dr Mariusz Snopek, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego i specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu. 

W ramach szkolenia dr Katarzyna M. Stanek z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie poprowadziła wykład pt. „Dialog motywujący jako metoda kształtowania i wzmacniania zmian w życiu osoby skazanej”. Wykład ten z założenia miał mieć charakter otwarty, ale z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną organizatorzy zdecydowali o udostępnieniu wykładu on-line. 

Poniżej

Link do wykładu

Oraz galeria zdjęć udostępniona przez organizatora

O wydarzeniu można przeczytać również na stronie organizatora we wpisie pt. Reintegracja osób zwalnianych z zakładów karnych tematem szkolenia w Krynicy-Zdroju

* * * * *

Informacje Prezydium Krajowej Rady Kuratorów


24 września 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

KRK-32.V.2020-2020.09.10-Program-seminarium-RPO.pdf

KRK-33.V.2020-2020.09.21-Inpformacja-Prezydium-KRK.pdf

* * * * *

Następna strona »