Pismo OZZKS- w trosce o osoby zwalniane z ZK i AŚ


15 marca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych mając na uwadze aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju  oraz dobro  i bezpieczeństwo osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych wystosował kolejne pismo do Pana Michała Wójcika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. OZZKS wnosi o udzielanie, w większym zakresie, pomocy postpenitencjarnej już w momencie zwalniania z jednostki, ponieważ:

Osoby zwalniane zakładów karnych i aresztów śledczych to w większości osoby z trudną sytuacją socjalno-bytową, i niejednokrotnie bez żadnych środków do życia w pierwszym okresie po zwolnieniu z jednostki. Obecnie w sądach rejonowych, przy których swoje siedziby mają zespoły kuratorskiej służby sądowej, występują znaczne ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, do niezbędnego minimum. Dotyczy to również kas sądowych, w których to osoba uprawniona do uzyskania pomocy może, na mocy decyzji kuratora zawodowego, pobrać środki w formie świadczenia pieniężnego, tudzież stosownego bonu na zakupy. W tej sytuacji uzyskanie pomocy w/w formie przez osobę zwolnioną z jednostki penitencjarnej może napotykać na znaczne trudności w jej uzyskaniu, a nawet uniemożliwić jej otrzymanie. 

PISMO OZZKS

* * * * *