Zmiany w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości


6 sierpnia 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

msfotoW dniu dzisiejszym tj. 6 sierpnia 2019r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości ukazało się pod pozycją 168   ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości  , które odnosi się między innymi do kuratorskiej służby sądowej.

W zarządzeniu nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 187, 203, 224 i 334 oraz z 2019 r. poz. 3)  zmieniony został  § 19., gdzie : po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą kuratorów zawodowych w poszczególnych okręgach sądowych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy kuratorskiej służby sądowej;

8b) prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw dotyczących przenoszenia kuratorów zawodowych na ich wniosek pomiędzy okręgami sądowymi i apelacjami sądowymi oraz przydzielania, wygaszania i przekształcania uwolnionych etatów kuratorów zawodowych;”

* * * * *

Oświadczenie przedstawicieli środowiska kuratorskiego


3 sierpnia 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich – Raport IWS


1 sierpnia 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował na swojej stronie raport Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Raport został przygotowany po badaniach przeprowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości przez zespół kierowany przez dr. Łukasza Kwadransa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), w składzie: dr Karol Konaszewski (Uniwersytet w Białymstoku), dr Ilona Fajfer-Kruczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Lidia Syldatk (Sąd Rejonowy w Kołobrzegu).
Autorami poszczególnych części są: Łukasz Kwadrans (rozdział 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 7), Karol Konaszewski (rozdział 1.3, 1.4, 3.1, 4, 6), Ilona Fajfer-Kruczek (rozdział 3.4, 5.2, 5.3), Janusz Surzykiewicz (rozdział 5.1)

We wprowadzeniu do raportu możemy przeczytać:

W Polsce kuratorzy sądowi stanowią służbę, która głównie jest wykonawcą orzeczeń sądów i środków probacyjnych (organem wykonawczym i pomocniczym sądu). Misją kuratorskiej służby sądowej jest między innymi pomoc w readaptacji społecznej, resocjalizacja nieletnich, motywowanie i wspieranie rodziców w opiece oraz wychowaniu dzieci, ochrona dobra małoletnich dzieci, redukcja zjawisk społecznie patologicznych i przestępczości, ochrona społeczeństwa przed tymi zjawiskami

 

I dalej:

Zarówno wiele wydarzeń nagłaśnianych w mediach, jak i kolejne raporty Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, prace prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości, raporty Najwyższej Izby Kontroli oraz opinia środowiska kuratorskiego w sprawie funkcjonowania służby wskazują, że należy podjąć pogłębiony dyskurs nad przyszłością kurateli rodzinnej w naszym kraju. Przy projektowaniu przyszłych rozwiązań nie powinno jednak zabraknąć samych kuratorów sądowych i odniesienia się do dorobku prawie stuletniej historii funkcjonowania tej służby w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Poniżej przedstawiamy spis treści i zachęcamy do zapoznania się z raportem:

* * * * *