Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o kuratorach sadowych


21 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

sejm_logo-2

W dniu 12 marca 2019r. do Ministra Sprawiedliwości została skierowana interpelacja nr 30260 w sprawie nowelizacji ustawy o kuratorach sadowych, której autorką jest  posłanka Aldona Młyńczak. Czytamy tam , że:

„Od lat istnieje konieczność nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, o czym wielokrotnie informowała Krajowa Rada Kuratorów oraz osoby wykonujące obowiązki kuratorów sądowych. W lutym 2019 r. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak zapowiadał w mediach, że do nowelizacji nie dojdzie, a ministerstwo w marcu przygotuje projekt nowej ustawy o kuratorach. Informacje o przygotowywanej ustawie nie są w sposób dostateczny przekazywany organizacjom zrzeszającym kuratorów, a prace nad ustawą, o ile się toczą, to przebiegają za zamkniętymi drzwiami. Na próżno szukać projektu ustawy o kuratorach na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości czy Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Tworzenie nowego prawa bez udziału samych zainteresowanych, czyli grupy zawodowej kuratorów sądowych, mija się z celem.”

W interpelacji posłanka Aldona Młyńczak zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z następującymi pytaniami:

1.Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt nowelizacji albo projekt nowej ustawy o kuratorach sądowych? Jeśli tak, to gdzie jest dostępna treść przygotowywanych regulacji? Czy projekty zostały przekazane do konsultacji kuratorom, organizacjom pozarządowym lub Krajowej Radzie Kuratorów?

2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości w projektowanych przepisach uwzględni konieczność rozliczania kosztów dojazdów kuratorów sądowych do miejsc wykonywania swojej pracy? Czy przewiduje stworzenie jasnego i przejrzystego modelu pokrywania kosztów, umożliwiającego właściwe i sprawne wykonywanie obowiązków kuratora sądowego?

3.Jakie nowe szczególne środki ochrony prawnej lub procedury realizowania obowiązków kuratora sądowego przewiduje Ministerstwo Sprawiedliwości w projektowanej ustawie, by zmniejszyć podejmowane przez kuratorów sądowych ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia podczas realizowania zleconych im zadań? Czy Ministerstwo Sprawiedliwości jest świadome rosnącej liczby ataków na kuratorów sądowych i sytuacji stanowiących bezpośrednie naruszenie nietykalności osobistej kuratorów sądowych?

4.Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje zwiększenie liczby osób wykonujących zawód kuratora sądowego?

5.Kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzić jednolity, scentralizowany system pozwalający na sprawną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi zespołami kuratorskimi?

6.W jakim wymiarze kwotowym Ministerstwo Sprawiedliwości planuje podwyżki wynagrodzeń kuratorów sądowych? Jeśli przewiduje, to proszę o przedstawienie szczegółowego harmonogramu podwyżek.

7.Kiedy przekazano Krajowej Radzie Kuratorów projekty nowelizacji lub projekt nowej ustawy o kuratorach sądowych? Proszę o wskazanie daty dziennej wraz ze sposobem dostarczenia informacji i jaki zakres obejmowała (założenia czy projekt nowelizacji/nowej ustawy).

8.Jakie postulaty Krajowej Rady Kuratorów Ministerstwo Sprawiedliwości uwzględni w przygotowywanym projekcie zmian ustawy o kuratorach sądowych? Proszę o wymienienie ich.

9.Jakich postulatów Krajowej Rady Kuratorów Ministerstwo Sprawiedliwości nie uwzględniło w obecnych projektach zmian ustawy o kuratorach sądowych i z jakich powodów?

Z całą treścią tej interpelacji można zapoznać się tutaj

* * * * *