Projekt ustawy o nieletnich


20 marca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |


W dniu 20 marca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt ustawy o nieletnich . W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać

Od momentu uchwalenia u.p.n. minęło 35 lat. To czas, który przyniósł poważne zmiany w rzeczywistości społecznej, obserwowane m.in. w obszarze zachowań najmłodszych członków społeczeństwa  niezbędne jest zatem opracowanie całościowego aktu prawnego, który porządkuje i systematyzuje materię dotyczącą spraw nieletnich, inkorporując te uregulowania u.p.n., które mimo upływu lat nie straciły aktualności. Część aktualnych regulacji wymaga stosownej korekty, ukierunkowanej na optymalizację przewidzianych rozwiązań prawnych lub dostosowanie do standardów międzynarodowych. Należy także uregulować szereg kwestii, które Konstytucja RP rezerwuje dla aktu prawnego o randze ustawy, tymczasem niektóre z nich unormowane były dotychczas w aktach prawnych niższego rzędu. Dodatkowo przedmiotowa materia wymaga wprowadzenia także nowych rozwiązania, które wzmocnią efektywność oddziaływań podejmowanych względem nieletnich.

Projektowana ustawa porządkuje i systematyzuje materię dotyczącą spraw nieletnich. Projekt ustawy o nieletnich obejmuje 6 działów, w których uregulowano odrębne zespoły zagadnień.

Wśród nowych rozwiązań przewidzianych w projektowanej ustawie znajduje się m.in. określenie dolnego progu wiekowego na poziomie ukończonych 10 lat, jako warunku prowadzenia w stosunku do nieletniego postępowania w sprawie o demoralizację. Projekt ustawy wzbogaca dotychczasowy katalog środków wychowawczych o umieszczenie nieletniego w ośrodku wychowawczo-adaptacyjnym. Nowym rozwiązaniem jest również możliwość zobowiązania rodziców albo opiekuna do współpracy z młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii. Dokonano uporządkowania, usystematyzowania i doprecyzowania regulacji dotyczących czynności kuratora sądowego na etapie postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich. Poza tym  w projekcie zawarto przepisy ustrojowe dotyczące funkcjonowania i organizacji ośrodków kuratorskich z uwagi na konieczność umieszczenia tych regulacji w akcie rangi ustawowej. Nowym rozwiązaniem na poziomie ustawowym jest uregulowanie zasad związanych ze sprawowaniem nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi, co stanowi uzupełnienie regulacji art. 84 § 1 u.p.n.

* * * * *