Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości


24 lutego 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

znak_crop NL     W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2017 roku opublikowana została ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł 2 wymienionej ustawy, wprowadził zmiany w  Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 oraz z 2017 r. poz. 2245), m.in.  związane z wykonywaniem nadzoru wobec osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu.
Warto zauważyć, że uchylony został ustęp 3 artykułu 31, dający podstawę do określenia, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw zdrowia, szczegółowych zasad i trybu wykonywania nadzoru. Tym samym przepisy Rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, utraciły moc z dniem wejścia w życie ustawy znowelizowanej tj. z dniem 01.01.2018 r.

W zmienionej ustawie, zawarto przepisy zawierające szczegółowe zasady związane z wykonywaniem nadzoru, wybrane z nich zostały zamieszczone poniżej.
więcej

* * * * *

USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych


16 lutego 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

             Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych – uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2018 roku,  została podpisana przez P. Prezydenta w dniu 14 lutego 2018 r.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa określa zasady i tryb postępowania polskiego organu centralnego, polskich sądów oraz innych polskich organów w sprawach objętych czterema aktami prawa międzynarodowego i wspólnotowego tj. Europejską konwencją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzoną w Luksemburgu dnia 20 maja 1980 r., Konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzoną w Hadze dnia 25 października 1980 r., Konwencją o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzoną w Hadze dnia 19 października 1996 r.  i rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

            Ustawa wprowadza przepisy nadające nowe obowiązki i kompetencje kuratorom zawodowym rodzinnym.

 

więcej

* * * * *

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu HORYZONTY pedagogiki resocjalizacyjnej.


15 lutego 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

horyzonty_konferencja

 
Na prośbę organizatorów I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu HORYZONTY pedagogiki resocjalizacyjnej udostępniamy poniżej zaproszenie do wzięcia udziału w tymże wydarzeniu.

 

Szanowni Państwo,

we współczesnym świecie zauważalna jest rosnąca skala zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. W obliczu tej sytuacji rodzi się wiele pytań dotyczących kryzysu polskiej resocjalizacji. Przestrzenią do wspólnego szukania odpowiedzi na istniejące pytania będzie konferencja, na którą mamy przyjemność Państwa zaprosić.

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję z cyklu Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej pt. „Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie”, organizowanej w dniu 8 maja 2018 roku przez Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Z wyrazami szacunku
Sekretarze konferencji
dr Marta Filipowicz
dr Joanna Latała

Komunikat nr I nt. Konferencji
Formularz zgłoszeniowy

* * * * *