Instytut Wymiaru Sprawiedliwości o obowiązku leczenia odwykowego.


1 września 2017 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

stopalkoNa stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport pt. „Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku leczenia odwykowego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, którego autorką jest Monika Horna-Cieślak.

Cytując za autorką – jednym z celów tego raportu było zbadanie efektywności funkcjonowania nadzorów kuratorskich orzekanych na czas trwania obowiązku leczenia, a także opinii biegłych wydawanych na potrzeby toczącego się postępowania”.

Oprócz teoretycznej analizy przepisów prawa badaniem zostały objęte akta sądowe i teczki kuratorskie w sprawach, w których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu. Autorka po dokonanej analizie zebranego materiału przedstawiła wnioski i rekomendacje dotyczące wprowadzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych.

Z treścią całego raportu można zapoznać się tutaj.

* * * * *