Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości dotyczące kuratorów sądowych


25 lipca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

RPD-logo-z-godlem-mmRzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości podniósł problem braku precyzyjnych regulacji określających szczególny tryb postępowania kuratora sądowego, któremu sąd nakazał przymusowe odebranie dziecka oraz innych osób/służb współdziałających z kuratorem przy odbieraniu dziecka.

Brakuje rozwiązań, które w sposób precyzyjny określałyby kompetencje poszczególnych osób uczestniczących w procedurze odebrania dziecka: kuratora, osoby uprawnionej albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej, funkcjonariusza Policji, pracownika organu opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji, oraz zasady ich współpracy – zaznaczył Marek Michalak.

Więcej informacji na ten temat na stronie RPD tutaj

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

* * * * *

Stanowiska Sygnatariuszy „Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych”.


24 lipca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

prozumienie

Mając na względzie zobowiązania wynikające z udziału Krajowej Rady Kuratorów, jako jednego z sygnatariuszy w Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, udostępniamy poniżej, jako strona partnerska KRK, komunikat Porozumienia, odnoszący się do reformy sądownictwa i aktualnych wydarzeń.

W dniu 20 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 9/2017 dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.
Wyrażono w nim nadzieję, że Pan Prezydent stanie po stronie prawa i demokracji.
Stwierdzono w nim m.in. także, że ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Podkreślono, że zmiany przewidziane w tych ustawach w żaden sposób nie usprawnią wymiaru sprawiedliwości, ale podporządkują sądownictwo władzy wykonawczej. W rękach Pana Prezydenta spoczywa los naszej Ojczyzny. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie będziemy demokratycznym państwem prawnym.

Pełna treść stanowiska znajduje się tutaj: prawnicyrazem.pl/aktualnosci/.

więcej

* * * * *

Sprawozdanie z konferencji naukowej w Lęborku


17 lipca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

umk-263x192indekslebork-156x192

Lębork, dnia 14 lipca 2017 r.

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Poszukiwanie nowych koncepcji pracy z osobami popełniającymi przestępstwa 30.06.2017 r. Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku

Tegoroczna  konferencja to początek nowej dekady dla kreatorów i uczestników Lęborskich Wydarzeń. Po zeszłorocznym jubileuszowym rozpasaniu (debata, wystawy, konferencja i turniej) nadszedł czas na  nowe otwarcie.

więcej

* * * * *

Surowsze kary dla sprawców przemocy wobec dzieci. Obligatoryjna denuncjacja.


13 lipca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

OLYMPUS DIGITAL CAMERADzisiaj, 13 lipca weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu karnego, zaostrzające system kar przewidzianych dla sprawców popełnionych na szkodę małoletnich oraz osób nieporadnych, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności oraz opiece i rodzinie. Nowelizacja poszerza również enumeratywny katalog przestępstw, co do których istnieje tzw. obowiązek denuncjacji, którego niedopełnienie, skutkować może odpowiedzialnością karną. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy- Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 773) i mają na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.

więcej

* * * * *

„Partner Plus” – doskonalenie umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.


11 lipca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

znak_crop NLNa prośbę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie prezentujemy ofertę, która dotyczy szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ zaprasza do wzięcia udziału w I edycji 50-godzinnego szkolenia Partner PLUS, poświęconego doskonaleniu umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami mikro edukacji. Opracowane zostało w oparciu o Program Edukacyjno-Korekcyjny „Partner” oraz wzbogacone o elementy metod zaczerpnięte z terapii systemowej, focusingu relacji wewnętrznych oraz arteterapii. Skierowane jest do osób, które zawodowo zajmują się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz do tych spośród Państwa, którzy zamierzają w przyszłości prowadzić programy korekcyjno-edukacyjne.

Zajęcia prowadzi Agnieszka Rusińska, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 15).

więcej

* * * * *

Następna strona »