Konferencja Samorządów Zaufania Publicznego.


12 czerwca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

3Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP oraz Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w 2 dniu czerwca 2017 roku odbyła się w gmachu Senatu RP konferencja nt. Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki.

Konferencja ta zgromadziła przedstawicieli szeregu zawodów zaufania publicznego. Obecni byli m.in. inżynierowie budownictwa, rzecznicy patentowi, lekarze, a także zawodów prawniczych, jak radców prawnych, adwokatów, komorników.

Środowisko zawodowych kuratorów sądowych reprezentowali przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów: przewodniczący Grzegorz Kozera, z-ca przewodniczącego Waldemar Saliński, sekretarz Renata Cieszko oraz delegaci z okręgu lubelskiego Lech Sobieszczuk i okręgu wrocławskiego Aleksander Samek. W posiedzeniu uczestniczył także prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE Andrzej Martuszewicz.

W trakcie prowadzonej dyskusji głos zabrał przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, który w swoim wystąpieniu przedstawił specyfikę zawodu kuratora sądowego, podkreślając, że przynależność kuratorów sądowych do grona zawodów zaufania publicznego jest nie tylko wynikiem rozwiązań ustrojowych związanych z posiadaniem samorządu zawodowego, czy sądownictwa dyscyplinarnego, ale przede wszystkim ze względu na doniosłość i szczególne znaczenie wykonywanych przez nich zadań realizowanych dla dobra powszechnego.

Przewodniczący KRK podkreślił, iż jednym z podstawowych zadań zrealizowanych przez naczelny organ samorządu zawodowego- Krajową Radę Kuratorów, było uchwalenie Kodeksu Etyki zawodowych kuratorów sądowych, który w zakresie postępowania kuratorów sądowych wobec podopiecznych i współpracowników oparty został o najbardziej elementarne wartości związane z poszanowaniem indywidualności i godności jednostki ludzkiej. Wskazał, że kuratorzy sądowi są ważnym ogniwem w polityce bezpieczeństwa państwa poprzez wykonywanie orzeczeń sądów w odniesieniu do sprawców przestępstw, jak również podkreślił bardzo istotną rolę jaką odgrywają w zapewnieniu ochrony prawnej dziecka i rodziny. Przy tej okazji zasygnalizował także potrzebę dokonania kompleksowych uregulowań w odniesieniu do postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych, w tym usytuowaniu statusu kuratorów rodzinnych jako organu postępowania wykonawczego.

Stwierdził, że zdarzają się sytuacje, w których kuratorzy sądowi są przedstawiani przez media jako osoby potencjalnie odpowiedzialne za zaistniałe tragedie ludzkie, jednak są to przypadki incydentalne i przy uwzględnieniu, że każdego roku kuratorzy sądowi wykonują około 500 000 orzeczeń sądów i przeprowadzają około 500 000 wywiadów środowiskowych, może być dumny, iż reprezentuje tę właśnie grupę zawodową.

7 5 6 8

3 1 2 4

Autorem prezentowanych zdjęć jest Aleksander Samek: KLIK!

* * * * *