Sejm znowelizował kodeks karny i kodeks karny wykonawczy


13 marca 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

sejmNa zakończonym w piątek (11 marca) posiedzeniu Sejm przyjął  ustawę wprowadzającą zmiany w Kodeksie postępowania karnego i niektórych innych ustawach (Druk sejmowy nr 207), oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Druk sejmowy nr 218).

Pierwsza z wymienionych nowelizacji wprowadza m.in. wyeliminowanie możliwości orzekania obowiązków, o których mowa w art. 72 k.k., jako samodzielnej treści kary ograniczenia wolności. Ustawa ta poszerza również kompetencje  referendarzy sądowych, do których będą należały także wszystkie czynności o charakterze nieorzeczniczym, porządkowym i technicznym. Referendarze będą podejmować decyzje dotyczące wykonania kary grzywny, niektóre decyzje dotyczące wykonania kary ograniczenia wolności (np. odroczenie kary), decyzje w sprawie ustanowienia obrońcy dla skazanego. Ustawa wyszczególnia sprawy, które będą wyłączone z ich kompetencji.

Przywrócenie możliwości odbywania kary więzienia w systemie dozoru elektronicznego to istota nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego. SDE będzie także wykorzystywany – jako dozór zbliżeniowy lub mobilny – do wykonywania środków karnych (np. obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu) i zabezpieczających (należy do nich m.in. elektroniczna kontrola miejsca pobytu). Nowelizacja zmienia też niektóre przepisy Kodeksu karnego – m.in. w SDE nie będzie już wykonywana kara ograniczenia wolności.

Uchwalone przez Sejm przepisy trafią teraz do Senatu.

 

* * * * *