Zmiany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.


12 marca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

krioNa posiedzeniu w dniu 10 marca 2016 roku Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy– Kodeks rodzinny i opiekuńczy i uchwalił do niej jedną poprawkę. Wcześniej, bo w dniu 11 lutego 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym polegające na wprowadzeniu zakazu odbierania dzieci rodzicom wyłącznie ze względu na złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny poprzez dodanie do art. 1123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego paragrafu drugiego w brzmieniu: Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne. Obecnie (11.03.) ustawa nowelizująca została skierowana przez Marszałka Sejmu RP pod obrady Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu zaopiniowania poprawki wniesionej przez izbę niższą Parlamentu RP. Kolejnym krokiem w procesie legislacyjnym jest przekazanie ustawy Prezydentowi RP przez Marszałka Sejmu do podpisu.

Przebieg prac po skierowaniu projektu do Sejmu.

* * * * *