Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w celu rozstrzygnięcia czym jest przestępstwo tego samego rodzaju


30 marca 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

snW dniu dzisiejszym (30.03.2016 r.) Sąd Najwyższy  odmówił podjęcia uchwały w sprawie przedstawionego mu przez Sąd Okręgowy w Zamościu zagadnienia prawnego dotyczącego rozstrzygnięcia:
a) czy przestępstwami należącymi do tego samego rodzaju w rozumieniu art. 115 § 3 k.k. są przestępstwa: 1) godzące w takie samo dobro prawne, 2) przestępstwa godzące w różne dobra prawne,
b) w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie z punktu 2 – które kryteria są rozstrzygające dla oceny, że dwa nieidentyczne dobra prawne są dobrami jednorodzajowymi.
W tezie orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał, iż:
1. Kwestia podobieństwa przestępstw w rozumieniu art. 115 § 3 k.k. nie może być oceniana w perspektywie abstrakcyjnej – jako „podobieństwo” typów czynów zabronionych – ale wyłącznie w perspektywie konkretnej. Przedmiotem oceny są więc konkretne czyny realizujące znamiona typów czynów zabronionych. Trzeba przy tym mieć na uwadze fakt, że dany typ czynu zabronionego może chronić różne dobra prawne i dopiero ocena konkretnego zachowania pozwala na ustalenie, które z chronionych dóbr zostało przez ten czyn naruszone, bądź zagrożone.
2. W przypadku popełnienia czynu zabronionego opisanego w art. 209 § 1 k.k. przez jednego z rodziców, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny na rzecz małoletniego dziecka, dobrem prawnym w ten sposób naruszonym jest zarówno sam stosunek opieki, jak też prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

 Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie I KZP 23/15

* * * * *

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.


29 marca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

prezydent_RPW dniu 29 marca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał kolejne dwie ustawy, które zostały przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pierwsza z nich dotyczy procesu karnego (ale również wprowadza zmiany w treści kary ograniczenia wolności), a druga funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego.

Celem ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw było m.in. wyeliminowanie możliwości orzekania obowiązków, o których mowa w art. 72 k.k., jako samodzielnej treści kary ograniczenia wolności. Ustawa ta poszerza również kompetencje referendarzy sądowych, do których będą należały wszystkie czynności o charakterze nieorzeczniczym, porządkowym i technicznym. Referendarze będą podejmować decyzje dotyczące wykonania kary grzywny, niektóre decyzje dotyczące wykonania kary ograniczenia wolności (np. odroczenie kary), decyzje w sprawie ustanowienia obrońcy dla skazanego. Ustawa wyszczególnia sprawy, które będą wyłączone z ich kompetencji.

więcej

* * * * *

Monitoring sądownictwa dyscyplinarnego.


29 marca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

monitoring_sadownictwa

Stowarzyszenie Pro Collegio przeprowadziło monitoring funkcjonowania sądownictwa dyscyplinarnego w 10 wybranych samorządach zawodów zaufania publicznego. Monitoringiem objęto między innymi zawód kuratora sądowego. Działania stowarzyszenia polegały na analizie prawnej, zbadaniu dostępności materiałów związanych z sądownictwem dyscyplinarnym, wystąpieniem do poszczególnych organów samorządów zawodowych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań i publikowanych orzeczeń, a także na badaniu akt.

więcej

* * * * *

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i opiekuńczy


24 marca 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

prezydentW dniu 23 marca br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jedną z nich jest Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa dotyczy postulowanej od lat zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, polegającej na wprowadzeniu zakazu zabierania dzieci wyłącznie ze względu na biedę w rodzinie. Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym to pierwszy projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości mający na celu poprawę sytuacji polskich rodzin. Zespół ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego prowadzi prace nad kolejnymi zmianami, mającymi na celu likwidację patologii, które powodują utratę zaufania polskich rodzin do państwa.

Informacja opublikowana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj

* * * * *

Radosnych Świąt Wielkanocnych…


23 marca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

krk_wstepwielkanoc_krk

więcej

* * * * *

Następna strona »