System nieodpłatnej pomocy prawnej


10 lutego 2016 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski działa system nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Uruchomienie systemu wynika z wejścia w życie regulacji: ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej- finansowane z budżetu państwa. Założono, że w skali całego kraju powstanie ponad 1500 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną. Punkty działają przez pięć dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Mapa punktów pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc prawną otrzymają:
– młodzież do 26. roku życia,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– osoby po ukończeniu 65 lat,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W ramach systemu zakłada się także zadania, polegające na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań edukacyjnych, kształtujących świadomość prawną społeczeństwa.

* * * * *