Zespół ds. regulacji prawnych związanych z dozorem elektronicznym.


14 grudnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarządzeniem z 9 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. MS poz. 242) powołał Zespół do spraw regulacji prawnych związanych z dozorem elektronicznym, jako organ pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, którego przewodniczącym został Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zadaniem Zespołu jest analiza aktualnego stanu prawnego w zakresie rozwiązań prawnych związanych ze stosowaniem dozoru elektronicznego.

Dla porządku informujemy również, że pismem z 24 listopada 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rozważenia możliwości umieszczenia dozoru elektronicznego w katalogu kar samoistnych, tak by nie był on jedną z form kary ograniczenia wolności. Rzecznik zwrócił się również z prośbą o podjęcie pilnej inicjatywy ustawodawczej w celu znowelizowania w tym zakresie przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego.

Przypomnijmy, że z dniem 1 lipca br. SDE nie jest już formą wykonywania kary pozbawienia wolności, ale jedną z form wykonywania kary ograniczenia wolności. Stało się tak w wyniku obszernych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 396).

Z dozoru elektronicznego na dotychczasowych warunkach mogą skorzystać jedynie ci skazani, którym orzeczenie o karze pozbawienia wolności lub zastępczej karze pozbawienia wolności uprawomocniło się przed wejściem w życie ww. ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku, a więc przed 1 lipca.

* * * * *