Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.


8 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

sw.png15 maja do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej- druk nr 3410. Projekt ów miał na celu dodanie w nowelizowanej ustawie o Służbie Więziennej przepisu przyznającego tej formacji uprawnienie do uczestniczenia, jako podmiot prowadzący centralę monitorowania w systemie dozoru elektronicznego w karnym postępowaniu wykonawczym, dotyczącym wykonywania kary ograniczenia wolności, środków karnych i zabezpieczających. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami system dozoru elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającym na kontrolowaniu zachowania skazanego poza zakładem karnym przy użyciu odpowiedniej aparatury monitorującej. Rozległa nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, zawarta w ustawie uchwalonej w dniu 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 396) istotnie zmieniła status systemu dozoru elektronicznego, określając go jako sposób wykonywania kary ograniczenia wolności, środków karnych lub zabezpieczających, ale nie kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 4a obowiązującej jeszcze ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 191 poz. 1366 z póżn. zm.), podmiotem prowadzącym centralę monitorowania może być upoważniony podmiot dozorujący lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości. Ustawa ta jednakże z dniem 1 lipca br. traci swoją obowiązującą moc (vide art. 28 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2015 poz. 396). Zatem, aby Służba Więzienna mogła być po dniu 1 lipca 2015 r. uwzględniana przez Ministra Sprawiedliwości, jako podmiot predestynowany do prowadzenia centrali monitorowania w systemie dozoru elektronicznego, konieczne jest rozszerzenie uprawnień Służby Więziennej, jako formacji.

Centrala monitorowania z kolei to nic innego, jak jeden z czterech środków technicznych, służący do wykonywania dozoru elektronicznego, którą prowadzi podmiot w zakresie czynności związanych z obsługą tej centrali. Natomiast czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz nałożonych w związku z nimi obowiązków, niezmiennie wykonuje i będzie wykonywał sądowy kurator zawodowy.

Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja, po trzech czytaniach. Następnie w dniu 28 maja uchwaloną ustawę przekazano Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 27 maja o zmianie ustawy o SW przekazana Senatowi RP

* * * * *