Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.


7 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

pieniadze-36-310x165W związku ze wzrostem płacy minimalnej w roku 2015, aplikanci kuratorscy otrzymają wyższe wynagrodzenie. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. Nr 239, poz. 2037, z późn. zm.), tj. § 2 i załącznikiem nr 1, wynagrodzenie zasadnicze aplikantów kuratorskich zostało ustalone przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, ustalonej na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Wynagrodzenie aplikanta kuratorskiego stanowi 0,9 kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1.873,84 zł. (art. 14 ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. – Dz.U. poz. 153).

W konsekwencji wynagrodzenie zasadnicze aplikantów kuratorskich wynosi- według dotychczasowych przepisów ok. 1.686 zł. Zgodnie zaś z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. poz. 1220), które zostało wydane na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015 wynosi 1.750 zł. Mając zatem na uwadze, że wynagrodzenie, które przysługuje aplikantom kuratorskim jest kwotą niższą od kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2015 r., zachodzi konieczność nowelizacji omawianego rozporządzenia w części dotyczącej wynagrodzenia aplikantów kuratorskich.

Projekt zatem przewiduje zmianę przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich poprzez zmianę załącznika nr 1 do tego rozporządzenia i określenie w nim mnożnika kwoty bazowej w części dotyczącej aplikantów kuratorskich na poziomie 0,934 kwoty bazowej. Spowodowałoby to wzrost wynagrodzenia zasadniczego aplikantów kuratorskich do kwoty nieznacznie przekraczającej 1.750 zł.

Projekt rozporządzenia <

* * * * *