Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych…


23 maja 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPDo Sejmu RP wpłynął w dniu 15 maja 2015 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. usprawnienia procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Projekt ten proponuje m.in. zmiany w ustawie o pomocy społecznej poprzez dodanie art. 105 ust. 1 w brzmieniu:

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.11)), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.

 

Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu

* * * * *