Ważne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.


8 maja 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

TK_pic

Trybunał Konstytucyjny umarzając postępowanie w sprawie o sygn. P 7/15 (zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądowych), wydał w dniu 28 kwietnia 2015 r. postanowienie oznaczone sygnaturą S 4/15, w którym przedstawił Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwagi dotyczące niezbędności podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do właściwego uregulowania kwestii waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów.

W uzasadnieniu Trybunał przedstawił szereg istotnych argumentów przemawiających za dokonaniem właściwie pojmowanej waloryzacji wynagrodzeń kadry sądowej. Dostrzegł m.in., że długotrwałe „zamrożenie” wynagrodzeń pracowników sądów jest zjawiskiem zdecydowanie niepokojącym z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych. Zdecydowanie wybrzmiało przede wszystkich stwierdzenie, że choć nie istnieje bezwzględne prawo podmiotowe pracowników sfery budżetowej do automatycznej waloryzacji wynagrodzeń o określone kwoty, to nie ulega jednak wątpliwości, że także te osoby są objęte konstytucyjnymi gwarancjami, wynikającymi z zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasady równości oraz prawa do ochrony praw majątkowych. Z kolei ogólnikowe powoływanie się na trudną sytuację budżetową w sytuacjach podejmowania przez ustawodawcę decyzji o zasadach kształtowania wynagrodzeń w sferze budżetowej nie może być wystarczającym uzasadnieniem dla podejmowanych rozwiązań, ponieważ równowaga finansów publicznych jest tylko jedną z ważnych wartości konstytucyjnych. Takie rozwiązanie budzi zastrzeżenia z punktu widzenia spójności systemu prawa, ponieważ podważa językowe rozumienie pojęcia „waloryzacji” wynagrodzeń, jako mechanizmu prowadzącego do ich stopniowego, przynajmniej minimalnego wzrostu (a nie – deprecjacji).

Postanowienie Trybunału Kontstytucyjnego z 28 kwietnia 2015 r.

 

* * * * *