Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych…


23 maja 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Sejm RPDo Sejmu RP wpłynął w dniu 15 maja 2015 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. Proponowane zmiany dotyczą m.in. usprawnienia procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

więcej

* * * * *

Kolejne posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu RP.


15 maja 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

posiedzenie_komisjiWczoraj, 14 maja podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ustawodawczej kontynuowano prace nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej związanej z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. Ostatecznie w wyniku głosowania, Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą dotyczącą nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych w zakresie art. 41 ust. 1 pkt. 1, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt U 2/14. Projekt ów będzie przedmiotem prac posłanek i posłów z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Poniżej udostępniamy link do zapisu video z posiedzenia Komisji, do zapoznania z którym zachęcamy szczególnie we fragmencie od godz. 10:34.

Komisja Ustawodawcza – posiedzenie z dnia 14.05.2015 r.

* * * * *

Ważne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego.


8 maja 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

TK_pic

Trybunał Konstytucyjny umarzając postępowanie w sprawie o sygn. P 7/15 (zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądowych), wydał w dniu 28 kwietnia 2015 r. postanowienie oznaczone sygnaturą S 4/15, w którym przedstawił Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwagi dotyczące niezbędności podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do właściwego uregulowania kwestii waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów.

więcej

* * * * *

Waloryzacja wynagrodzenia za pracę ponownie przed Trybunałem Konstytucyjnym.


7 maja 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

TKKomunikatem z 22 lutego informowaliśmy o rozpoznaniu przez Trybunał Konstytucyjny połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Sądu Rejonowego w Sandomierzu, czy przepisy ustawy budżetowej na rok 2010, 2011, 2012 i 2013 są zgodne z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji w takim zakresie, w jakim dokonano naruszenia zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, na skutek pozbawienia pracowników prawa do wypłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia za pracę w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 według norm określonych w art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1999 r. m.in. w związku z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Po wypowiedzeniu się przez Trybunał Konstytucyjny ww. sprawie, ponownie zostały skierowane pytania prawne, tym razem autorstwa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

więcej

* * * * *

Konferencja i posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów w Cieszynie.


7 maja 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

konferencja_kurator_cieszyn
W dniach 22-24 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Śląskim, Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyło się V Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji. Po raz pierwszy delegaci z 45 okręgów sądowych spotkali się poza apelacją warszawską. Z tej okazji 23 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Konferencja społeczno-naukowa pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości?, której organizatorem był Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Instytut Nauk o Edukacji, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Krajowa Rada Kuratorów, Fundacja na rzecz rozwoju probacji PROBARE.

 

Ze szczegółowym komunikatem z tego wydarzenia oraz krótką fotorelacją można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji PROBARE -> tutaj.

* * * * *