Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.


20 marca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

mlotekZakończyły się prace nad nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta, o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024), senackim o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy nr 2267) i rządowym o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2393). Została uchwalona w dniu 20 lutego 2015 roku przez Sejm RP podczas 87 posiedzenia, a następnie 12 marca br. podpisana przez Prezydenta RP. W dniu 20 marca ustawę tę ogłoszono w Dzienniku Ustaw pod pozycją 396.

W toku całego procesu legislacyjnego na tą ustawą, aktywny udział brali kuratorzy sądowi, szczególnie w osobach przewodniczącego KRK- Henryka Pawlaczyka oraz przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK- Tomasza Krzymińskiego, wspieranych przez poszczególnych delegatów do KRK, przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich oraz ekspertów KRK- Andrzeja Martuszewicza i Krzysztofa Stasiaka, o czym informowaliśmy szczegółowo we wcześniejszych komunikatach.

Zarówno Kodeks karny, jak i Kodeks karny wykonawczy od ich wejścia w życie w dniu 1 września 1998 roku były wielokrotnie zmieniane. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. jest jednak zmianą najbardziej obszerną i znaczącą. Jej podstawowym celem jest modyfikacja zasad wymierzania kar, tak by doprowadzić do obniżenia liczby skazanych przebywających w zakładach karnych. Zamiarem ustawodawcy jest odwrócenie struktury kar i ustanowienie priorytetem orzekanie kar nieizolacyjnych, jak kara grzywny i kara ograniczenia wolności, poszerzona o nowe formy jej wykonywania. Docelowo oczekiwania są takie, że kara grzywny będzie stanowić 60%, kara ograniczenia wolności 20%, a pozostałą część kara pozbawienia wolności– w większości w warunkach zawieszenia.

Nowelizacja proponuje także nowe uregulowania w zakresie środków zabezpieczających, którymi będą: elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, terapia uzależnień oraz pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Zmianie ulega ponownie właściwość miejscowa, jak i rzeczowa sądu. M.in. sądem dozorowym będzie zawsze sąd rejonowy (z wyłączeniem spraw zarezerwowanych dla sądu penitencjarnego) właściwy na miejsce stałego pobytu dozorowanego, niezależnie od tego, czy w pierwszej instancji orzekał sąd okręgowy, czy rejonowy

Najważniejszą zmianą z kolei wprowadzoną do przepisów Kodeksu karnego wykonawczego jest dodanie nowego rozdziału VIIa, który zawiera przepisy regulujące wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego. Zmiana ta skutkuje utratą mocy przez ustawę z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Niemniej jednak w stosunku do skazanych, wobec których przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności i którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego będzie można nadal stosować przepisy dotychczasowe. Nowela jednocześnie w poczet organów postępowania wykonawczego wprowadza kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, jak i przywraca instytucję wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności orzeczonej w miejsce kary ograniczenia wolności. W Kodeksie karnym wykonawczym znalazły się również przepisy regulujące zasady kwalifikacji dozorowanych do poszczególnych grup ryzyka. Nowością jest rozwiązanie, które umożliwia sędziemu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wobec postępu w procesie resocjalizacji, zakwalifikować do grupy podstawowej (B) osoby spełniające przesłanki grupy podwyższonego ryzyka (C).

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., przy czym np. vacatio legis dla nowego brzmienia art. 75 § 1 Kodeksu karnego określono na 14 dni od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Od jutro natomiast, tj. od 21.03.2015 r. zaczną już obowiązywać m.in. przepisy określające nowe terminy do zatarcia skazania przy karze grzywny i karze ograniczenia wolności.

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 

* * * * *