Art. 75 § 1 Kodeksu karnego utracił moc obowiązującą.


14 lutego 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

KKpicZ dniem 9 lutego 2015 r., art. 75 § 1 Kodeksu karnego utracił obowiązującą moc na podstawie wyroku TK z dn. 17.07.2013 r., sygn. akt SK 9/10 (Dz. U. poz. 905), w takim zakresie, w jakim nie przewidywał możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiały za tym szczególne względy.

Przypomnijmy, że w dniu 17 lipca 2013 r. w sprawie SK 9/10, Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną, dotyczącą obligatoryjnego wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 75 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Jednocześnie Trybunał wskazał, że przepis ten utraci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok został ogłoszony w dniu 8 sierpnia 2013 r.

Wyrok TK z dnia 2013-07-17, sygn. SK 9/10

* * * * *