TK: rozporządzenie o kuratorach sądowych częściowo niekonstytucyjne.


17 grudnia 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

TKTrybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 grudnia 2014 r., wniosku Krajowej Rady Kuratorów, zarejestrowanego pod sygn. akt U 2/14, uznał, iż przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych  są częściowo niekonstytucyjne.

Wykonawczy charakter rozporządzenia względem ustawy uniemożliwia regulowanie w nim kwestii, których w ogóle nie ma w ustawie” – powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Marek Kotlinowski. Dodał również, że „bezwzględna wyłączność ustawy dotyczy spraw o istotnym znaczeniu z punktu widzenia praw i wolności człowieka i obywatela„.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż:

I

1. § 11 – § 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. poz. 335) są niezgodne z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. § 5 ust. 5 i § 25 ust. 5 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 są niezgodne z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.

3. § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest zgodny z art. 173 § 3-5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.

4. § 9 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie, § 9 ust. 4, § 10 ust. 2, § 15 ust. 1, § 24 ust. 2 oraz § 25 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia powołanego w punkcie 1:

a) są niezgodne z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795), z art. 2 ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji,

b) nie są niezgodne z art. 171 § 1 ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

5. § 20 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest zgodny z art. 9a ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.

II

Przepisy wymienione w części I w punktach 1, 2 i 4 tracą moc obowiązującą z upływem 30 czerwca 2015 r.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

 

Poniżej udostępniamy bezpośredni odnośnik do wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz Komunikatu po wydaniu tego wyroku.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt U 2/14

Komunikat TK po wydaniu wyroku w sprawie o sygn. akt U 2/14

* * * * *