Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne.


15 sierpnia 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

oswiadczenia Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne, który w dniu 18 lipca br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Z projektem, jego uzasadnieniem oraz innymi dokumentami można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – tutaj.

Zdaniem projektodawcy- projekt ten stanowi propozycję uporządkowania uregulowań dotyczących składania oświadczeń majątkowych oraz ujęcie w jednym akcie prawnym i ujednolicenie zasad składania ich przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby zatrudnione w sferze publicznej, których zakres obowiązków lub uprawnień uzasadnia ujawnianie przez te osoby ich stanu majątkowego.

Projekt zakłada, że oświadczenia majątkowe będą ujawniane poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie danego urzędu. Ujawniane mają być wszystkie informacje zawarte w złożonym oświadczeniu- wyjątkiem mają być informacje o numerze PESEL, adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości objętych oświadczeniem.

Zgodnie z projektem do składania oświadczeń – oprócz dotychczas objętych tym obowiązkiem – mają być zobowiązani m.in. kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni) – art. 2 pkt 51 projektowanej ustawy. Krajowa Rada Kuratorów, która znalazła się wśród podmiotów, do których ów projekt został skierowany w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, wyraziła negatywną opinię, z którą można zapoznać się poniżej.

* * * * *