Nowelizacja Kodeksu Karnego i innych ustaw.


26 grudnia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Obrazek paragrafuNa stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczony został projekt ustawy z dnia 10 grudnia br. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości (tutaj), które przygotowało projekt, proponowana nowelizacja jest częścią największej reformy prawa karnego od 1927 roku, zmieniającej politykę karania i zakładającej wyeliminowanie nadużyć związanych z karą pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Celem projektu jest zwiększenie udziału kar wolnościowych w orzeczeniach sądów. Kara pozbawienia wolności ma być zarezerwowana dla bardzo poważnych przestępstw albo dla sprawców, którzy nie rokują poprawy. Natomiast za mniej poważne przestępstwa w pierwszej kolejności będą orzekane kary wolnościowe takie jak grzywna lub kara ograniczenia wolności.

Prace nad projektem obecnie znajdują się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród adresatów, do których wg rozdzielnika Ministra Sprawiedliwości ów projekt został skierowany w ramach konsultacji społecznych nie znalazła się Krajowa Rada Kuratorów, jak i żadne z istniejących stowarzyszeń kuratorskich, mimo że proponowane zmiany odnoszą się w znacznym stopniu także do kompetencji kuratorów sądowych w zakresie powierzonych i przez nich wykonywanych zadań i obowiązków.

W projekcie tym, znalazła się między innymi propozycja dodania w Kodeksie karnym wykonawczym przepisów dotyczących kwalifikowania skazanych do określonych grup ryzyka i różnicowania wobec nich form dozoru (art. 169b). Propozycję dodania tych przepisów Projektodawca uzasadnia koniecznością uregulowania tych kwestii w akcie normatywnym rangi ustawy.

Przypominamy tym samym, iż w zestawieniu uwag zgłosznych w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych na zgłoszoną uwagę ze strony Krajowej Rady Kuratorów, Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Okręgowego w Radomiu (s. 40-42), iż…

„Projektowane we wskazanym zakresie rozporządzenie,  wprowadza trzy grupy dozorów, tj. grupę (A) obniżonego ryzyka, grupę (B) podstawową oraz (C) podwyższonego ryzyka. Fakt podziału „dozorów” na grupy, potwierdza uzasadnienie do projektu, w którym jego Autorzy dostrzegają istnienie odmian dozoru również w treści rozporządzenia obecnie obowiązującego, uznając je jednak za „nigdzie nie zdefiniowane”. Na podkreślenie zasługuje okoliczność, że fakt nieuregulowania kwestii podziału „dozorów”, czy określonych w projekcie grup ryzyka w żadnym akcie rangi ustawowowej, szczególnie k.k. i k.k.w., poprzez ich podział na rodzaje ze względu na zakres i natężenie działań, podejmowanych w ramach jego realizacji, nie może dawać podstawy do ich uregulowania aktem podustawowym;”

…projektodawca zajął stanowisko:

„Autorzy [uwag] w treści § 11-15 projektowanego rozporządzenia dopatrują się naruszenia Konstytucji, ponieważ wywoływać one mają istotne skutki w sferze praw i obowiązków osób oddanych pod dozór kuratora sądowego, w szczególności określają stopień dolegliwości kary, który wynika z zakwalifikowania skazanego do danej grupy ryzyka, i jako takie powinny mieć rangę przepisów ustawowych; zdaniem projektodawcy powyższe stanowisko jest wyrazem zdecydowanej nadinterpretacji tak intencji, jak i rzeczywistej normatywnej treści projektowanych rozwiązań prawnych; (…) zarzut, iż kwalifikowanie skazanych do grupy ryzyka oznacza de facto pozakonstytucyjne stopniowanie dolegliwości kary jest o tyle nietrafny, że żadna z norm rozporządzenia nie jest adresowana do skazanych i nie kreuje po ich stronie  żadnych nowych obowiązków;”

Termin do wniesienia ewentualnych uwag do projektu został określony na 30 dni od dnia otrzymania pisma informującego o projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

 

Przy tej okazji, informujemy również, iż na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Projekt z dnia 23.12.2013 r. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Termin do wniesienia ewentualnych uwag został zakreślony na dzień 7 stycznia 2014 roku.

* * * * *