Nowela ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.


15 października 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Obrazek paragrafu

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 października 2013 r. pod pozycją 1165 została ogłosza ustawa z dnia 30.08.2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw. Głównym założeniem dla dokonania niezbędnych zmian w ustawie, było dostosowanie obowiązującego prawa do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co ma służyć podwyższeniu gwarancji procesowych i wzmocnieniu pozycji nieletniego we wszczętym wobec niego postępowaniu  zarówno na etapie  rozpoznawczym, jak i wykonawczym. W toku procesu legislacyjnego aktywnie reprezentowane było środowisko kuratorów sądowych poprzez udział poszczególnych członków Prezydium KRK, delegatów, jak i ekspertów KRK w pracach Komisji Sejmowych Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka o czym już informowaliśmy m.in. w komunikatach dostępnych tutaj oraz tutaj.

Nowela przede wszystkim modyfikuje dotychczasowy dwuetapowy model procedowania w sprawie nieletniego przed wydaniem orzeczenia. Znosi podział na postępowanie wyjaśniające i opiekuńczo-wychowawcze albo poprawcze. Ustawa nadaje także nowe brzmienie całemu rozdziałowi, który dotyczy postępowania odwoławczego. Postępowanie to w miejsce dwóch różnych trybów cywilnego i karnego (w przypadku umieszczenia w zakładzie poprawczym) wprowadza jednolite postępowanie odwoławcze we wszystkich rodzajach spraw rozpatrzonych przez sąd rodzinny. Ustawa jednocześnie poprzez nową treść art. 70e obliguje Ministra Sprawiedliwości do określenia w drodze rozporządzenia warunków i sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w zakresie sprawowania nadzoru nad nieletnim, kontrolowania wykonywania przez nieletniego nałożonych na niego obowiązków określonego postępowania, jak również kontrolowania wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 7 § 1, nałożonych na rodziców albo opiekuna nieletniego. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie jeszcze obowiązującego  art. 70e ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanego art. 70e ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia jej w życie. Ustawa natomiast wchodzi w życie z dniem 02.01.2014 roku.

Z ciekawostek warto zaznaczyć, iż rządowy projekt, który wpłynął do Sejmu RP w dniu 15 lutego br. proponował m.in. treść art. 32e § 2 w brzmieniu: Sąd rodzinny może zlecić dokonanie określonych czynności kuratorowi lub Policji, a w wyjątkowych wypadkach może zlecić Policji dokonanie czynności w określonym zakresie. Obecna jego treść: Sąd rodzinny może zlecić Policji dokonanie określonych czynności, a w wyjątkowych wypadkach może zlecić dokonanie czynności w określonym zakresie, uwidacznia pracę i aktywność reprezentantów środowiska kuratorskiego w procesie legislacyjnym tego aktu prawnego.

-> Przebieg procesu legislacyjnego.

-> Ustawa  o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

* * * * *