NIK planuje wziąć pod lupę SDE…


5 września 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Logo NIK   

 

Jednym z zadań kontrolnych o charakterze pozapriorytetowym, które Najwyższa Izba Kontroli zamieściła w przyjętym planie pracy na 2013 rok, a które nie zostało jeszcze zrealizowane jest „Wdrożenie i eksploatacja Systemu Dozoru Elektronicznego oraz realizacja zadań przez sądowych kuratorów zawodowych w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności w tym systemie„.  

Cel jaki przyświeca temu zadaniu kontrolnemu, to ocena prawidłowości wykonywania przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej zadań związanych z wdrożeniem i eksploatacją Systemu Dozoru Elektronicznego oraz wykonywania przez sądowych kuratorów zawodowych w wybranych sądach okręgowych zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w SDE. Opracowując plan pracy na 2013 rok, potrzebę poddania kontroli ww. obszaru uzasadniono tym, iż wprowadzenie systemu dozoru elektronicznego miało na celu zlikwidowanie problemu przeludnienia w zakładach karnych. Mimo iż całkowite wdrożenie systemu jest na końcowym etapie (SDE z etapu wdrażania w całkowity stan eksploatacji wszedł z początkiem 2012 roku), nie jest on w znacznej mierze wykorzystywany m.in. ze względu na źle skonstruowaną grupę docelową więźniów oraz brak edukacji w zakresie możliwości skorzystania z tej formy odbycia kary. Podnosi się również, że system generuje koszty, w rażący sposób, wyższe od zakładanych w umowie. Ponadto wskazuje się na rozbieżności w działaniach sądowych kuratorów zawodowych w różnych okręgach apelacyjnych, w zakresie obowiązków podejmowanych w procesie wykonywania, organizowania i kontrolowania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Poniżej udostępniamy odnośnik do Planu pracy NIK na rok 2013, który jest zapisany w formacie

* * * * *