Artykuł 75 § 1 Kodeksu karnego niekonstytucyjny.


18 lipca 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

 

W dniu 17 lipca br. w sprawie SK 9/10, Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną, dotyczącą obligatoryjnego wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 75 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Jednocześnie Trybunał wskazał, że przepis ten traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Stanislaw Biernat, sprawozdawcą był z kolei prezes TK Andrzej Rzepliński.

Poniżej odnoścnik do strony Trybunału Konstytucyjnego, gdzie do pobrania znajdują się dokumenty zgromadzone w przedmiotowej sprawie, tj. stanowiska Sejmu RP, stanowisko Prokuratora Generalnego, treść skargi konstytucyjnej, komunikat prasowy TK po wydaniu wyroku oraz sentencja wyroku TK w sprawie SK 9/10.

 

* * * * *